caparol_pim_import/caparol_be/products/image/218849/062046_DisboFUG_225_Tuben_Karton.png

DisboFUG 225 1K-Acryl-Fugendichtstoff

Plasto-elastische acrylaatkit.
Getest conform AgBB-Schema

Toepassing

Voor het afdichten van aansluitvoegen bij ramen, deuren, kozijnen, vensterbanken, systeemwanden en dergelijke die niet constant met water worden belast.

Getest conform AgBB-testcriteria van de emissie van VOS uit bouwmaterialen voor toepassing binnen. De beoordeling van de AgBB (Ausschuß zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten) wordt door milieu- en gezondheidsinstanties voor het toepassen van bouwmaterialen in sensibele (gevoelige) ruimten zoals bijv. (kinder)dagverblijven als norm gesteld.

Eigenschappen

  • minimale emissie
  • plasto-elastisch
  • bestand tegen UV-licht en weersinvloeden
  • over te schilderen met alle dispersieverven van Caparol

Materiaalbasis

Acrylaatdispersie.

Verpakking

Koker 300 ml (20 stuks in een doos)
Plastic worst 400 en 600 ml (12 stuks in een doos)

Kleur

  • 300 ml wit, zwart, bruin en grijs in kokers
  • 400 ml wit in worsten

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.
In gesloten verpakking 24 maanden houdbaar.

Soortelijke massa

ca. 1,57 g/cm3

Toegelaten vervorming

max. 15 %, afgestemd op de voegbreedte

Temperatuurbestendigheid

- 25 °C tot 80 °C

Krimp

max. 15 % conform ISO 10563

Voegbreedte

max. 30 mm

Geschikte ondergronden

Aluminium, beton, vezelcement, hout, PVC, baksteen, kalkzandsteen, polystyreen, cellenbeton, pleisterwerk, verzinkt staal en gipsplaten.
Het hechtvlak moet schoon, droog, draagkrachtig en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Als rugvulling van de kitvoeg een ronde, celdichte schuimstof aanbrengen zodanig dat de juiste verhouding voegbreedte en voegdiepte wordt bereikt. Bij een zuigende, poreuze ondergrond het hechtvlak voorstrijken met 1 deel Disbofug 225 gemengd met 4 delen water.

Gereedmaken van het materiaal

DisboFUG 225 1K-Acryl-Fugendichtstoff is klaar voor gebruik.

Verwerkingsmethode

DisboFUG 225 1K-Acryl-Fugendichtstoff gelijkmatig in de voegen aanbrengen, de hechtvlakken moeten nat zijn. De voegkit mag niet aan de voegvulling hechten. Voordat zich een huid heeft gevormd DisboFUG 225 1K-Acryl-Fugendichtstoff gladstrijken.

Verbruik

Bij een voegafmeting 10 x 10 mm ca. 100 ml/m1 = 3 m1 per koker.
Exact verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 40 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Ca. 24 uur per mm laagdikte bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Overschilderen
Nadat Disbofug 225 Acryl-Fugendicht voldoende droog is, kan deze met dispersieverven van Caparol overgeschilderd worden. De kans bestaat dat bij het overschilderen spanningsscheurtjes ontstaan.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik
Conform EU-richtlijn

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

CE-markering

CE: 14 DIS-225- 001340 EN 15651-1: 2012-12

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be