caparol_pim_import/caparol_be/products/image/21869/020354_Histolith_Emulsionsfarbe_10_L.png

Histolith Emulsionsfarbe

Reversibele binnenmuurverf.

Toepassing

Histolith Emulsionsfarbe is speciaal ontwikkeld voor hoogwaardige afwerkingen en schilderingen in monumentale gebouwen.

Eigenschappen

  • zeer waterdampdoorlatend, ­µd-waarde <0,02 m
  • meerdere keren overschilderbaar
  • reversibel, met water te verwijderen
  • hoge CO2 doorlaatbaarheid
  • spanningsarm
  • oplosmiddelvrij
  • zeer mat

Materiaalbasis

Reversibele emulsie op basis van lijm/PU/acetaat en minerale pigmenten en vulstoffen.

Verpakking

10 liter

Kleur

Wit

Met het ColorExpress kleurenmengsysteem op kleur te maken in lichte kleuren. Overige kleuren op aanvraag.

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Soortelijke massa

ca. 1,4 g/cm3

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
Zie voor voorbehandeling van de ondergrond "Ondergronden en hun voorbehandelingen".

Voorbereiding van de ondergrond

Nieuwe minerale ondergronden
Min. 1 week onbehandeld laten. Voor het schilderen de ondergrond instrijken met Histolith Fluat en nawassen met schoon water.

Oude minerale ondergronden

Een minerale ondergrond goed reinigen. Loszittende lagen verwijderen. Zandende oppervlakken met  Histolith® Steinfestiger voorstrijken.

Goed hechtende, matte dispersieverflagen
Verflaag goed reinigen. Een grondlaag aanbrengen met Histolith Emulsionsfarbe verdund met ca. 5% water.
Glanzende verflagen mat schuren en voorstrijken met CapaSil Primer.
 
Gips- en spuitpleisters
Zachte, gipshoudende pleisters voorstrijken met AmphiSilan Putzfestiger.
Gipshoudende pleisters met een sinterhuid schuren, stofvrij maken en voorstijken met Histolith® Steinfestiger.
 
Lijmverflagen
Lijmverflagen volledig wegwassen. Een voorstrijklaag aanbrengen met Histolith® Steinfestiger.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen in korte streken met de kwast. Voor decoratief schilderwerk kan ook gebruik worden gemaakt van tamponeerborstels, sponzen, doeken en dergelijke.

Verwerking met de roller kan leiden tot bontheid, met name wanneer er meerdere lagen in kleur over elkaar worden aangebracht.

Opbouw van het verfsysteem

Grondlaag
Licht poederende, zachte en/of zuigende ondergronden één tot tweemaal nat-in-nat voorstrijken met AmphiSilan Putzfestiger.
 
Afwerklaag
Een afwerklaag aanbrengen met Histolith Emulsionsfarbe, verdund tot ca. 5% water.

Verbruik

Ca. 150 ml/m2 per laag op een glad oppervlakken. Het verbruik is afhankelijk van de aard van de ondergrond en de oppervlaktestructuur.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 8 °C voor ondergrond en omgeving tijden verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C. en 65% relatieve luchtvochtigheid na 4-6 uur handdroog en over te schilderen. 
Lagere temperaturen en een hogere relatieve luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

Attentie

Om aanzetten te voorkomen zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn
Uitsluitend voor professioneel gebruik.
 
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Voorkom lozing in het milieu.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Reiniging van het gereedschapp onmiddellijk na gebruik met water en zeep.
Tijdens het schuren stoffilter P2 gebruiken. Spuitnevel niet inademen. Combifilter A2/P2 gebruiken.

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

Bevat: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan allergische reactie veroorzaken.

Bij accidentele indigestie raadpleeg het Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be