caparol_pim_import/caparol_be/products/image/17802/018152.png

Histolith Innenkalk

Kalkverf voor binnen op basis van kalkhydraat met toevoeging van lijnolie

Toepassing

Voor authentiek verven met kalk speciaal voor historische objecten, gebouwen die onder monumentenzorg vallen evenals voor de hele bouwindustrie.
Uitstekend als renovatieverf op oude, goed hechtende, zuigende, minerale verflagen en als coating voor kalkhoudende pleisters.

Eigenschappen

  • zeer waterdampdoorlaatbaar sd-waarde = 0,01 m
  • zuigend en absorberend
  • spanningsarm
  • meermaals overschilderbaar

Materiaalbasis

Wit kalkhydraat, minerale pigmenten en vulstoffen, geringe toevoeging van organische additieven om de pigmentbinding en de verwerking te verbeteren (o. a. lijnolie).

Verpakking

12,5 l

Kleur

Wit

Af-fabriek op aanvraag gekleurd in vele kleuren. Voor de eindlaag op samenhangende vlakken enkel materiaal van van eenzelfde productienummer gebruiken of materiaal van verschillende productienummers mengen.
Zelf kleuren met Calcino-Color-poederpigmenten of kleurpasta's op kalkbasis. De compatibiliteit met kleurpasta's eerst testen.

Glansgraad

Potmat

Opslag

Koel, maar vorstvrij.

Soortelijke massa

ca. 1,5 g/cm³

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet vast, draagkrachtig, zuiver, droog, zuigend en vrij van deeltjes zijn die de aanhechting kunnen verminderen. VOB, deel C, DIN 18 363, par. 3 raadplegen.

Voorbereiding van de ondergrond

Nieuwe pleisters van de mortelgroepen PI, PII en PIII:
Nieuwe pleisters van de mortelgroep PI minimaal 4 weken onbeschilderd laten, pleisters van de mortelgroepen PII en PIII min. 2 weken. Sinterhuid met Histolith® Fluat verwijderen. Als alternatief kan Histolith® Innenkalk ook nat-in-nat ca. 24 uur na het zetten van de pleister aangebracht worden. Bij het nat-in-nat verwerken können bij aangekleurde lagen, kleurafwijkingen en vlekvorming voorvallen.

Oude ongeschilderde pleisters en oude minerale verflagen:
Oppervlak goed reinigen. Minder goed hechtende lagen verwijderen. 

Pleisterreparaties:
De reparatiemortel moet qua soort en structuur met de gebruikte pleister overeenkomen. Pleisterreparaties moeten voor het verven geod afgebonden en uitgehard zijn. Oude pleisterreparaties moeten in principe gefluateerd een nadien gespoeld worden.

Leempleisters:
Te beschilderen vlakken reinigen met gronderen met Histolith® Silikat-Fixativ. Proefvlak aanbrengen om eventuele bruinverkleuringe vast te stellen.

Natuursteen:
Enkel zuigende natuurstenen zijn geschikt. Indien mogelijk een proefvlak aanbrengen om de compatibiliteit met de verf te testen. Oppervlak goed reinigen. Minder goed hechtende lagen verwijderen. Zandende natuurstenen voor het schilderen met Histolith® Silikat-Fixativ verstevigen.

Opgelet:
Bij natuursteen met in water oplosbare inhoudsstoffen kunnen deze in de verflaag uitbloeien en vlekken geven.

Door schimmel aangetaste vlakken:
Schimmel met water verwijderen. De getroffen vlakken met een product met gelijkwaardige eigenschappen aan Capatox en goedgekeurd door het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu - Farmaceutische Inspectie behandelen.

Verwerkingsmethode

Bij historisch geklasseerde/beschermde objecten wordt de voorkeur gegeven aan verwerking met de borstel.

Opbouw van het verfsysteem

Na de voorbehandeling van de ondergrond een grond- en eindlaag aanbrengen; naargelang het absorptievermogen van de ondergrond tot max. 10 % verdund met water.

Sterk en ongelijkmatig zuigende oppervlakken is het aangewezen naargelang het absorptievermogen een grondlaag aan te brengen met Histolith® Silikat-Fixativ, verdund 2 : 1 tot 1 : 1 met water.

Verbruik

Ca. 300–400 ml/m2 voor 2 lagen op gladde ondergrond. Op ruwe vlakken naar verhouding meer.
Het juiste verbruik vaststellen door een proef op het te behandelen object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimumtemperatuur bij verwerking:
+8 °C voor ondergrond en omgeving.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % rel. luchtvochtigheid na 4–6 uur oppervlaktedroog, na  24 uur overschilderbaar.
Bij lagere temperatuur en hogere luchtvochtigheid verlengen deze tijden.

Reinigen gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Attentie

Naargelang de toestand van de ondergrond kunnen kleurafwijkingen en vlekken optreden. Indien mogelijk een proeflaag aanbrengen, ook om de compatibiliteit met de ondergrond te testen. Om aanzetten te vermijden, nat-in-nat zonder pauze werken. 

Afdekmaatregelene:
De omgeving van de te beschilderen vlakken vooral glas, keramiek, lakken, klinkers, natuursteen, metaal, natuurlijk of gevernist hout goed afdekken. Spatten onmiddellijk met zuiver water afwassen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Uitsluitend voor professioneel gebruik

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

P260 Stof of nevel niet inademen.
P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
P313 Een arts raadplegen.

Bevat: kalkhydraat, hydraulisch uithardend. Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Verpakking en materiaal elimineren volgens de plaatselijke wetgeving.

EU-grenswaarde VOS

van dit product (cat. A/a) 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOC.

Technisch advies

Zie veiligheidsfiche

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be