caparol_pim_import/caparol_be/products/image/206245/059909_Histolith_LithoSil_NL.png

Histolith LithoSil

Hoogwaardige Sol-silicaat binnenmuurverf

Toepassing

Histolith® LithoSil is een Sol-silicaat binnenmuurverf op wanden waaraan hoge eisen worden gesteld. De muurverflaag is extreem mat. Toepassing o.a. in ruimtes waar de luchtkwaliteit belangrijk is.

Eigenschappen

  • natteslijtage klasse 2 conform DIN EN 13300
  • bevat geen oplosmiddelen en weekmakers
  • conserveermiddelvrij
  • muurverf is hoog alkalisch
  • uitstekende dekking
  • hoog waterdampdoorlatend sd <  0,01 m
  • voldoet aan de eisen van VOB DIN 18363 (dispersie-silicaatverf)

Materiaalbasis

Het bindmiddel is een combinatie van hoogwaardig kaliwaterglas, kieselsol en minerale pigmenten en vulstoffen, organisch aandeel is < 5 %.

Verpakking

Standaard + ColorExpress: 12½ l

Kleur

Wit

Histolith® LithoSil is op kleur te brengen met het ColorExpress-systeem en anorganische kleurpigmenten. Ook zelf op kleur te maken met Histolith® Volltonfarben.
Om kleurverschillen te voorkomen de totaal benodigde hoeveelheid in één keer mengen. 
Kleur voor gebruik controleren. Op grote oppervlakken steeds materiaal verwerken met
hetzelfde chargenummer.

Glansgraad

Extreem mat (conform DIN EN 13 300)

Opslag

Koel, maar vorstvrij opslaan.
Ca. 12 maanden houdbaar.

Technische eigenschappen

Conform DIN EN 13 300:
Bij materiaal op kleur kunnen de technische gegevens iets afwijken.

Natteslijtage

klasse 2, is schrobvast conform DIN 53778

Dekking

dekking klasse 1, bij een verbruik van 7 m2/l of 140 ml/m2 per laag

Maximale korrelgrootte

fijn (< 100 µm)

Soortelijke massa

ca. 1,5 g/cm³)

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting
verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Nieuwe minerale pleisterlagen:
Nieuwe pleisterlagen 2-4 weken onbehandeld laten. Sinterhuid fluateren met Histolith Fluat en goed nawassen met water.

Oude minerale pleister- en muurverflagen:
Ondergrond goed reinigen. Niet goed hechtende lagen verwijderen. Sterk en ongelijkmatig zuigende ondergronden voorstrijken met Histolith® Sol-Silikat-Fixativ, 2 : 1 tot 1 : 1 in water verdund, afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.

Gipshoudende pleisters:
Op vaste pleisters een grondlaag met Histolith® LithoSil gemengd met ca. 5-15 % Histolith® Sol-Silikat-Fixativ. Weke gipsreparaties met Histolith Steinfestiger verstevigen. Gipspleister met een sinterhuid schuren, stofvrij maken en een grondlaag aanbrengen met Histolith Spezialgrundierung. 

Gipsplaten (gipskartonplaten):
Spaanslagen gladschuren.
Een grondlaag aanbrengen met Histolith® LithoSil gemengd met ca. 5-15% Histolith® Sol-Silikat-Fixativ. Weke gipsreparaties met Histolith Spezialgrundierung verstevigen. 
Bij platen met in water oplosbare inhoudsstoffen een grondlaag aanbrengen met Aqua-inn N°1.

Gipsbouwplaten:
Een voorstrijklaag aanbrengen met Histolith® LithoSil gemengd met ca. 5-15% Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.

Leempleisters:
Indien nodig reinigen. een voorstrijklaag met Histolith® Sol-Silikat-Fixativ 2:1 met water verdund. Testlaag aanbrengen en controleren op verkleuren naar bruin.

Beton:
Vuil, olie, bekistingsmiddelen en vetresten verwijderen. Een voorstrijklaag aanbrengen met 

Histolith® LithoSil gemengd met ca. 5-15% Histolith Sol-Silikat-Fixativ.Metselwerk:

Oppervlak grondig reinigen. Slecht voegwerk herstellen. Bij metselwerk met in water oplosbare inhoudsstoffen een voorstrijklaag aanbrengen met Aqua-inn N°1.

Ongeschilderd rauhfaserbehang:
Zonder voorbehandeling schilderen. Bij papierbehang is het uitvoeren van een proef aan te bevelen.

Glasvezelweefsel:
Een voorstrijklaag aanbrengen met Histolith® LithoSil gemengd met ca. 5-15% Histolith Sol-Silikat-Fixativ.

Oude, goed hechtende, matte dispersieverflagen:
Oppervlak grondig reinigen. Een voorstrijklaag aanbrengen met Histolith® LithoSil gemengd met ca. 5-15% Histolith Sol-Silikat-Fixativ.

Oppervlakken met schimmel:

Schimmel verwijderen door borstelen of afschrapen. Reinigen met een toegelaten en geschikt middel,
volgens voorschrift van de fabrikant. De ondergrond laten drogen.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen met kwast, roller of airless spuitapparatuur.
Om een fijne rolstructuur te krijgen een speciale roller voor dispersie-silicaatverf gebruiken.

Airless spuitapparatuur:
spuithoek: 50°
nozzle: 0,025”
druk: 150-180 bar
Spuitapparatuur direct na gebruik reinigen met water.
Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Opbouw van het verfsysteem

Een volle, gelijkmatige laag aanbrengen, met ca. 5 % Histolith® Sol-Silikat-Fixativ verdund.
Op contrastrijke vlakken een grondlaag met Histolith® LithoSil verdund met 5-15% Histolith®  Sol-Silikat-Fixativ aanbrengen.

Verbruik

Op een gladde ondergrond ca. 140 ml/m2 per laag. Op een ruwe ondergrond naar verhouding meer.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 8 °C voor ondergrond en omgeving tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 4-6 uur over te schilderen. Volledig droog en te
belasten na ca. 3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik reinigen met water.

Attentie

Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken. Bij verwerking met airless-spuitapparatuur het materiaal vooraf goed doorroeren en zeven. Reparaties kunnen na schilderen zichtbaar blijven. Gipshoudende reparaties kunnen kleurverschil geven. Het totale oppervlak voorstrijke met CapaSil primer verminderd dit risico. Bij donkere kleuren kan door mechanische belasting (krassen) lichte strepen, zgn. " schrijfeffect” ontstaan.
Bij gebruik van Caparol-Tiefgrund TB binnen kan een typische geur van oplosmiddelen vrijkomen.
Daarom voor een goede ventilatie zorgen. Houdt rekening met Arbo-wetgeving.
Histolith LithoSil® is bestand tegen de gangbare waterhoudende huishoudreinigingsmiddelen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Buiten bereik van kinderen houden.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Tijdens de verwerking en droogfase  voldoende ventileren. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.

Bij het schuren moet stoffilter P2 worden gebruikt.

Tijdens spuit- en schuurapplicatie een geschikt ademhalingsmiddel dragen.

Spuitnevel en aërosolen niet inademen.
Verfproducten op basis van Kaliwaterglas reageren sterk alkalisch. Derhalve huid en ogen be-schermen tegen spuitnevel.
Materiaalresten op lak, glas, keramiek, metaal, natuursteen direct wegwassen.

In geval van accidentele indigestie, raadpleeg het Antigifcentrum 070/245 245.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be