caparol_pim_import/caparol_be/products/image/17812/018162.png

Histolith Spezialgrundierung

Het grondeermiddel voor kritische ondergronden

Toepassing

Transparant, reukarm grondeermiddel voor de voorbehandeling van de ondergrond. Om kritische ondergronden zoals sterk zuigende of poederende pleisters en oude verflagen binnen en buiten te gronderen.

Eigenschappen

  • dringt diep in
  • spanningsarm
  • waterdamp en CO2 doorlatend

Materiaalbasis

Zuiver acrylaat-polymerisaathars

Verpakking

10 l

Kleur

Transparant

Opslag

Koel, droog

Soortelijke massa

ca. 0,8 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Pleisters van de mortelgroepen PI, PII en PIII, gipspleisters, gipsstuc, gipsplaten (gipskartonplaten), oude verflagen (lijmverf eerst afwassen).

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet vast, draagkrachtig, proper, droog en vrij zijn van substanties die de hechting kunnen belemmeren. VOB, deel C, DIN 18363, par. 3 inachtnemen.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen met de borstel naargelang de zuiging één tot twee maal nat in nat. Bij zwak zuigende ondergronden verdunnen met max. 10 % Caparol AF-Verdünner. Vermijdt de vorming van glans.

Verbruik

Ca. 150–300 ml/m2 naargelang de zuiging van de ondergrond.
Het juiste verbruik vaststellen door een proef op het te behandelen opbject.

Verwerkingsomstandigheden

Temperatuur tijdens de verwerking:
Minstens +5 °C voor omgeving en ondergrond.

Droogtijd

Bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid na ca. 12 uur overschilderbaar. Bij lagere temperaturen en een hogere luchtvochtigheid rekening houden met een langere droogtijd.

Reinigen gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met Disbocolor 499 Verdünner.

Attentie

Beschermingsmaatregelen:
De omgeving van de te beschilderend vlakken afdekken, vooral glas, keramiek, lakken, klinkers, natuursteen, metaal, natuurlijk of gevernist hout.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Enkel voor professioneel gebruik.
Ontvlambaar.
Vloeistof en damp ontvlambaar. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. — Niet roken. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen. GEEN braken opwekken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bij het schuren stoffilter P2 gebruiken.
Spuitnevel niet inademen. combifilter A2/P2 gebruiken.
Bevat: decan, 2,2,4,6,6-pentamethylheptaan, C9-12-Iso-Alkanen, 1-Isopropyl-2,2-dimethyltrimethylendiisobutyraat.

Afval

Materiaal en verpakking volgens de lokale wetgeving.

EU-grenswaarde VOS

van dit product (cat. A/h): 750 g/l (2010). Dit product bevat < 680 g/l VOC.

Giscode

BSL40

Productcode

verouderd: M-GF02

Technisch advies

Zie veiligheidsfiche

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be