caparol_pim_import/caparol_be/products/image/17817/018168.png

Histolith Kalkschlämme

De vullende kalkverf met marmerkorrel.

Toepassing

Vullend schlämmproduct voor minerale oppervlakken, buiten. In het bijzonder voor historische gebouwen die onder Monumentenzorg vallen. Toe te passen op alle minerale ondergronden zoals pleisters en natuursteen. Geschikt voor het dicht kaleien van krimpscheuren tot 0,2 mm. Door toevoeging van Disboxid 942 Mischquarz ook als reparatiemortel te gebruiken.

Eigenschappen

  • geef structuur
  • vult droogscheuren
  • Weerbestendig
  • Met lichtechte pigmenten
  • Hoog waterdamdoorlatend sd -waarde = 0,03 m
  • Niet hydrofoob

Materiaalbasis

Witkalk, minerale pigmenten en vulstoffen, geringe toeslag van organische stoffen (lijnolie) ter verbetering van de weervastheid en de verwerking.

Verpakking

25 kg

Kleur

Wit.
 
Kan af-fabriek op aanvraag gekleurd worden in vele kleuren. Voor een eindlaag op samenhangende vlakken enkel materiaal van hetzelfde productienummer gebruiken of materiaal van verschillende productienummers met elkaar vermengen.
Zelf kleuren kan, mits gebruik van Calcino-Color-pigmenten evenals met kalkbestendige pasta's en poederpigmenten. De combinatie met de pigmenten testen aan de hand van een proef. 
 
Kleurvastheid conform de technische informatie BFS n°26 :
Klasse : C
Groep : 1

Glansgraad

Dof mat

Opslag

Koel, maar vorstvrij.

Soortelijke massa

Ca. 1,7 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++++
(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergronden moeten vast, droog, absorberend, draagkrachtig en vrij zijn van deeltjes die de aanhechting verminderen. Raadpleeg VOB, deel C, DIN 18363, par.3.

Voorbereiding van de ondergrond

Nieuwe pleisters van de mortelgroepen PI, PII en PIII :
Pleisters minstens 7 dagen laten staan bij ca. 20 °C en 65 % rel. luchtvochtigheid.Sinterhuid verwijderen met Histolith® Fluat.
Alternatief kan Histolith® Kalkschlämme ca.24 uur na aanbreng van de pleister aangebracht worden. Bij een 'alfresco' verwerking kunnen bij gekleurde verflagen kleurverschillen en vlekken optreden.
 
Oude, ongeschilderde pleisters en oude minerale verflagen :
Oppervlakken goed reinigen. Niet goed hechtende lagen verwijderen.
 
Pleisterreparaties :
De reparatiemortel moet in soort en structuur overeenkomen met de oude pleister.
Alle pleisterreparaties moeten voldoende uitgehard en afgebonden zijn alvorens verdere werken uit te voeren. Alle herstellingen moeten behandeld worden met Histolith® Fluat en nagespoeld worden.
 
Natuursteen :
Enkel goed absorberende natuurstenen zjin geschikt als ondergrond. indien mogelijk een proefvlak aanbrengen en de verenigbaarheid met het product testen. Oppervlakken goed reinigen. Niet goed hechtende lagen verwijderen. 
 
Opgelet:
Bij natuurstenen met in water oplosbare inhoudsstoffen kunnen deze in het oppervlak uitslaan en vlekken veroorzaken.
 
Door schimmel en algen aangepaste vlakken :
Vlakken met schimmels en algen nat reinigen. Na droging de vlakken met een schimmelwerend product bestrijken en laten drogen. Respecteer de plaatselijk geldende voroschriften.

Verwerkingsmethode

Bij objecten die onder Monumentenzorg vallen bij voorkeur een borstel gebruiken.
 
Plamuurlaag :
Histolith® Kalkschlämme met Disboxid 942 Mischquarz mengen in de verhouding 1 : 1 tot men een te plamuren massa bereikt. Aanbrengen met het plamuurmes of het gladde truweel. Na het opstijven van het materiaal, schuren. Laagdikte max. 5 mm. De geplamuurde vlakken moeten 3 dagen vochtig gehouden worden, en kunnen na 7 dagen met Histolith kalkverven overschilderd worden.

Opbouw van het verfsysteem

Na de voorbehandeling van de ondergrond een grond- en ein eindlaag aanbrengen, naargelang het absorptievermogen van de ondergrond, verdund met max. 10% water. Alternatief kan een grondlaag met Histolith® Kalkschlämme en een eindlaag met Histolith® Fassadenkalk of, binnen, met Histolith® Innenkalk.
 
Op sterk en ongelijkmatig zuigende ondrgronden eerst een grondering aanbrengen met Histolith® Silikat-Fixativ, 2 : 1 tot 1 : 1 met water verdund, afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond.

Bij hoge temperaturen, sterke wind of bij het behandelen van grote aan elkaar grenzende stukken wordt aangeraden de reeds aangebrachte grondlaag net voor het aanbrengen van de eindlaag met zuiver water vochtig te maken en dan de eindlaag op de mat vochtige ondergrond aanbrengen.

Nabehandeling: de eindlaag 24 uur na het aanbrengen met zuiver water met geschikte spuitapparatuur (tuinsproeier) gelijkmatig bevochtigen. Daarbij mogen geen waterlopers ontstaan.

Verbruik

Ca. 350-500 g/m2 per laag op een gladde ondergrond. Op ruwe ondergronden beduiden meer. Het juiste verbruik berekenen na aanbreng van een proefvlak.

Verwerkingsomstandigheden

Minimumtemperatuur bij verwerking :
Temperatuur voor de ondergrond en omgeving : +8°C

Droogtijd

Bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid : oppervlaktedroog na 4-6 uur, overschilderbaar na 24 uur, regenbestendig na 3 dagen. 
Bij een lagere temperatuur en een hogere luchtvochtigheid duurt het drogen langer.

Reinigen gereedschap

Omniddellijk na gebruik met water.

Attentie

Afhankelijk van de toestand van de ondergrond en de voorhanden zijnde weersomstandigheden kunnen vlekken en kleurverschillen optreden.
Niet verwerken bij directe zonnestraling, hoge temperaturen, regen, extreem hoge luchtvochtigheid (mist) of bij sterke wind.
Eventueel stellingzeilen voorzien of beschermen met doeken.
Bij het verwerken bij hoge zomertemperaturen eventueel maatregelen nemen tegen het snelle drogen, bijv. meerdere keren achteraf nat maken.  
Opletten bij gevaar van nachtvorst.
Niet geschikt voor horizontale vlakken of hellende vlakken met waterbelasting.
 
Beschermmaatregelen :
De omgeving van het te behandelen vlak, in het bijzonder glas, keramiek, lakwerk, gevelstenen, natuurstenen, metaal en hout.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Enkel voor industriëel gebruik.


Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veroorzaakt huidirritatie.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden.
Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen.

Bevat: Calciumhydroxide, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie opwekken.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Enkel volledig uitgelekte verpakkingen ter recyclage aanbieden. Vloeibare resten als afval van verf op waterbasis, droge resten aan het containerpark aanbieden als uitgeharde verf of als huisvuil.

EU-grenswaarde VOS

voor dit product (cat. A/a) : 30 g/l (2010). Het VOC-gehalte van dit product is < 1 g/l.

Technisch advies

Zie veiligheidsfiche.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Gents Instituut der Wetenschappen…