caparol_pim_import/caparol_be/products/image/17828/018181.png

Histolith Kristallin

2 Componenten silicaatverf conform VOB/C DIN 18363,
Paragraaf 2.4.1

Toepassing

Histolith® Kristallin is bijzonder geschikt voor de renovatie van historische gebouwen. Met Histolith® Kristallin kunnen kalkachtige, bouwfysisch voordelige en bijzonder duurzame schilderwerken gedaan worden.

Eigenschappen

2 Componenten silicaatverfsysteem van zuiver anorganische, minerale kleurcomponenten en zuiver anorganisch bindmiddel met hoge weersbestendigheid en kleurhelderheid.
Verdere uitstekende eigenschaften voor Histolith® Kristallin zijn:

 • lichtechte minerale pigmentering
 • hoogste waterdampdoorlaatbaarheid
 • zeer CO2 -doorlatend
 • verkiezelt duurzaam met de ondergrond
 • zwelt niet
 • niet thermoplastisch
 • onbrandbaar
 • was- en schuurbestendig

Materiaalbasis

Kaliwaterglas, lichtechte minerale pigmenten en minerale vulstoffen.

Verpakking

 • Histolith® Kristallin-Farbkomponente:
  10 l
 • Histolith® Kristallin-Fixativ:
  10 l

Kleur

Wit

Af-fabriek op aanvraag gekleurd in vele kleuren. Voor de eindlaag op samenhangende vlakken enkel materiaal van van eenzelfde productienummer gebruiken of materiaal van verschillende productienummers mengen.

Kleurbestendigheid volgens BFS-Merkblatt Nr. 26:
Klasse: A
Groep: 1

Glansgraad

dofmat

Opslag

Koel, maar vorstvrij.

Soortelijke massa

ca. 1,75 g/cm³

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

< 0,14 (0,01) m, klasse V1 (hoog)

Attentie

Systeembestanddelen:
Histolith® Kristallin-Farbkomponente
Lichtbestendige, mineralie pigmenten en minerale vulstoffen aangelengd in water. Bevat geen bindmiddel, daarom enkel te verwerken na mengen met Histolith® Kristallin-Fixativ.

Histolith® Kristallin-Fixativ
Kaliwaterglas zonder organische bestanddelen als:
Bindmiddel voor Histolith® Kristallin-Farbkomponente,
verdunningsmiddel voor het verder op consistentie brengen van de aangelengd basisverf,
Grondeermiddel ter fixatie en egalisatie van sterk over verschillende zuigende ondergronden.
De mengeling van Histolith® Kristallin-Farbkomponente en Histolith® Kristallin-Fixativ in de aangegeven verhouding wordt als basisverf aanzien.

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1

binnen 2

binnen 3

buiten 1

buiten 2

+

+

+

+

+

(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet vast, draagkrachtig, zuiver, droog, zuigend en vrij van deeltjes zijn die de aanhechting kunnen verminderen. VOB, deel C, DIN 18 363, par. 3 raadplegen.

Voorbereiding van de ondergrond

Nieuwe pleisters van de mortelgroepen PIc, PII en PIII:
Minimale laagdikte van de bovenste pleisterlaag: 5 mm. Lichte pleisters zijn niet geschikt. Nieuwe pleisters van de mortelgroep PI minimaal 4 weken onbeschilderd laten, pleisters van de mortelgroepen PII en PIII min. 2 weken. De pleistervlakken voor overschilderen behandelen met Histolith® Fluat, verdund 1:3 in water, van onder naar boven insmeren en het oppervlak na het verminderen van de reactie met veel water nawassen.  

Oude ongeschilderde pleisters en oude minerale verflagen:
Oppervlak goed reinigen. Minder goed hechtende lagen verwijderen. Grondlaag met Histolith® Kristallin-Fixativ, 1 : 2 tot 1 : 3 in water verdund naargelang de zuigkracht van de ondergrond.

Pleisterreparaties:
De reparatiemortel moet qua soort en structuur met de gebruikte pleister overeenkomen. Pleisterreparaties moeten voor het verven geod afgebonden en uitgehard zijn. Oude pleisterreparaties moeten in principe gefluateerd worden met Histolith® Fluat een nadien gespoeld worden.

Natuursteen:
Enkel zuigende natuurstenen zijn geschikt. Indien mogelijk een proefvlak aanbrengen om de compatibiliteit met de verf te testen. Oppervlak goed reinigen. Minder goed hechtende lagen verwijderen. 

Opgelet: Bij natuursteen met in water oplosbare inhoudsstoffen kunnen deze in de verflaag uitbloeien en vlekken geven.

Door schimmel of algen aangetaste vlakken:
Schimmel met water verwijderen. De getroffen vlakken met een product met gelijkwaardige eigenschappen aan Capatox en goedgekeurd door het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu - Farmaceutische Inspectie behandelen. Voor een systeemopbouw advies inwinnen van onze technische adviseurs.

Mengverhouding

10 l Histolith® Kristallin-Farbkomponente (1 verpakkingsinhoud) met 5 l Histolith® Kristallin-Fixativ snel mengen en met geschikte roerder tot een homogeen, brokvrije basisverf vermengen. Enkel zuivere mengers gebruiken.

Verwerkingsmethode

In korte trekken met de borstel aanbrengen.

Opbouw van het verfsysteem

Tussen de opeenvolgende lagen moet er minstens een droogtijd van 12 uur in acht genomen worden.

Grondlaag:
Grondlaag met Histolith® Kristallin-Fixativ, 1: 2 tot 1 : 3 in water verdund naargelang de zuigkracht van de ondergrond.

Tussenlaag:
Met basisverf max. 30 % verdund met een mengeling van Histolith Kristallin-Fixaktiv en water in verhouding van 1 : 1. Om kleine krimpscheurtjes te dichten of om kleine structuurverschillen te egaliseren een gevulde tussenlaat van de basisverf gemengd in de verhouding 1:1 met Histolith® Kristallin-Quarzschschlämme uitvoeren.

Eindlaag:
Met basisverf max. 30 % verdund met een mengeling van Histolith Kristallin-Fixaktiv en water in de verhouding 1 : 1.

Verbruik

Histolith® Kristallin-Fixativ al grondering:
Ca. 70–100 ml/m2 naargelang de zuigkracht van de ondergrond.

Histolith® Kristallin-Farbkomponente:
Ca. 130–150 ml/m2 per laag op gladde ondergrond.

Histolith® Kristallin-Fixativ als Bindemittel:
Ca. 65–75 ml/m2 per laag op gladde ondergrond.
Op ruwe vlakken naar verhouding meer. Het juiste verbruik vaststellen door een proef op het te behandelen object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimumtemperatuur bij verwerking:
+8 °C voor ondergrond en omgeving.

Droogtijd

Bij 20°C en 65% rel. luchtvochtigheid na 12 uur oppervlaktedroog en overschilderbaar, na 24 uur regenbestendig. Bij lagere temperatuur en hogere luchtvochtigheid verlengen deze tijden.

Reinigen gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Attentie

Voor de verwerking van dit product is ervaring in de omgang met zuiver minerale coatings noodzakelijk. Vraag advies aan onze technische adviseurs.

Naargelang de toestand van de ondergrond kunnen kleurafwijkingen en vlekken optreden. Indien mogelijk een proeflaag aanbrengen, ook om de compatibiliteit met de ondergrond te testen. Om aanzetten te vermijden, nat-in-nat zonder pauze werken. 

Niet geschikt voor horizontale vlakken waar water op blijft staan. Niet aanbrengen bij rechtstreekse zonnestralen hoge temperaturen, sterke wind, extreem hoge luchtvochtighied, nevelvocht, regen. Eventueel stellingnetten of -zeilen. Voorzichtig bij gevaar voor nachtvorst.

Afdekmaatregelen:
De omgeving van de te beschilderen vlakken vooral glas, keramiek, lakken, klinkers, natuursteen, metaal, natuurlijk of gevernist hout goed afdekken. Spatten onmiddellijk met zuiver water afwassen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Enkel voor professioneel gebruik

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen houden. Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen. Bij het schuren moet stoffilter P2 worden gebruikt. Spuitnevel niet inademen; Combifilter A2/P2 gebruiken.

Zie veiligheidsfiche. 

Bij accidentele indigestie consulteer het Antigifcentrum 070/245 245

Afval

inhoud/verpakking volgens de locale wetgeving.

EU-grenswaarde VOS

van dit product (cat. A/c): 40 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOC.

Productcode

BSW10

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be