caparol_pim_import/caparol_be/products/image/219770/062300_Histolith_Kristallin-Fixativ.png

Histolith Kristallin-Fixativ

Kaliwaterglas-bindmiddel voor Histolith® Kristallin-Farbkomponente

Toepassing

Bindmiddel voor Histolith® Kristallin-Farbkomponente,
Verdunningsmiddel voor het verder op consistentie brengen van aangelengde Histolith® Kristallin-Farbe,
Grondeermiddel voor het verstevigen en egaliseren van sterk of ongelijkmatig zuigende ondergronden.

Eigenschappen

Histolith® Kristallin-Fixativ reageert door verkiezeling met minerale ondergronden en is daardoor zeer weersbestendig.
Verdere eigenschappen:

  • zeer waterdamp- en CO2-doorlatend
  • zwelt niet
  • onbrandbaar
  • oplosmiddelvrij

Materiaalbasis

Kaliwaterglas zonder organische bestanddelen.

Verpakking

10 l

Opslag

Koel, maar vorstvrij.  Materiaal enkel in de kunststofverpakking stockeren.

Soortelijke massa

ca. 1,2 g/cm³

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1

binnen 2

binnen 3

buiten 1

buiten 2

+

+

+

+

+

(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet vast, draagkrachtig, zuiver, droog, zuigend en vrij van deeltjes zijn die de aanhechting kunnen verminderen. VOB, deel C, DIN 18 363, par. 3 raadplegen.

Voorbereiding van de ondergrond

Nieuwe pleisters van de mortelgroepen PIc, PII en PIII:
Minimale laagdikte van de bovenste pleisterlaag: 5 mm. Lichte pleisters zijn niet geschikt. Nieuwe pleisters van de mortelgroep PI minimaal 4 weken onbeschilderd laten, pleisters van de mortelgroepen PII en PIII min. 2 weken. Sinterhuid met Histolith® Fluat verwijderen. 

Oude ongeschilderde pleisters en oude minerale verflagen:
Oppervlak goed reinigen. Minder goed hechtende lagen verwijderen.

Door schimmel of algen aangetaste vlakken:
Schimmel met water verwijderen. De getroffen vlakken met een product met gelijkwaardige eigenschappen aan Capatox en goedgekeurd door het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu - Farmaceutische Inspectie behandelen. Voor een systeemopbouw advies inwinnen van onze technische adviseurs.

Verwerkingsmethode

Als grondering Histolith® Kristallin-Fixativ met de borstel goed in de ondergrond wrijven.

Opbouw van het verfsysteem

Verwerking:
Als bindmidel voor het Histolith® Kristallin-System:
10 liter Histolith® Kristallin-Farbkomponente (1 verpakkingsinhoud) met 5 liter Histolith® Kristallin-Fixativ snel vermengen en met de hand of een geschikt roerinstrument tot een homogene, brokvrije basisverf mengen. Enkel proper roerinstrumenten gebruiken

Om de basisverf op consistentie te brengen:
Histolith® Kristallin-Fixativ verdund 1 : 1 in water.

Als grondering van sterk of ongelijkmatig zuigende ondergronden:
Histolith® Kristallin-Fixativ 1 : 1 tot 1 : 2 in water verdunnen naargelang de zuigkracht van de ondergrond.

Verbruik

Als grondering: ca. 70–100 ml/m2 naargelang de zuigkracht van de ondergrond.
Als bindmiddel voor Histolith® Kristallin-Farbkomponente: ca. 65–75 ml/m2 per laag op gladde ondergrond.

Op ruwe vlakken naar verhouding meer. Het juiste verbruik vaststellen door een proef op het te behandelen object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimumtemperatuur bij verwerking:
+8 °C voor ondergrond en omgeving.

Droogtijd

Bij 20 °C en65 % rel. luchtvochtigheid 12 uur wachttijd tussen de opeenvolgende lagen respecteren.

Reinigen gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Attentie

Niet aanbrengen bij rechtstreekse zonnestralen hoge temperaturen, sterke wind, extreem hoge luchtvochtighied, nevelvocht, regen. Eventueel stellingnetten of -zeilen. Voorzichtig bij gevaar voor nachtvorst.

Afdekmaatregelen:
De omgeving van de te beschilderen vlakken vooral glas, keramiek, lakken, klinkers, natuursteen, metaal, natuurlijk of gevernist hout goed afdekken. Spatten onmiddellijk met zuiver water afwassen.

Let op! (stand conform laatste uitgave)

Buiten bereik van kinderen houden. Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen. Bij het schuren moet stoffilter P2 worden gebruikt. Tijdens spuit- en schuurapplicatie een geschikt ademhalingsmiddel dragen.

Zie veiligheidsfiche.

Bij accidentele indigestie consulteer het Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Inhoud/verpakking volgens de lokale wetgeving.

EU-grenswaarde VOS

van dit product (cat. A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOC.

Productcode

M-SK01

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be