caparol_pim_import/caparol_be/products/image/17814/018164.png

Histolith Leinölfarbe

Hoogwaardige lijnolieverf voor begrensd en niet maathoudende bouwdelen, buiten en binnen

Toepassing

Lijnolieverf ter behandeling van begrensd en niet maathoudende houten bouwdelen, buiten en binnen; In het bijzonder voor vakwerk, houten dakspanen en houten betimmeringen.

Eigenschappen

  • aromatenvrij
  • hoge weervastheid
  • hoge elasticiteit
  • lange opentijd

Materiaalbasis

Leinolie, met siccatief

Verpakking

1 liter, 2,5 liter, 10 liter

Kleur

In vele kleuren via ColorExpress.

Kleurvastheid conform BFS-Merkblatt Nr. 26:
Bindmiddel: klasse C
Pigmentering: groep 1 tot 3 naargelang de kleur

Lichte kleuren kunnen bij gebruik op vlakken met geringe lichtinval vergelen (bv. in binnenruimten). Deze eigenschap is typisch voor het lijnoliebindmiddel.

Glansgraad

Zijdeglanzend

Opgelet:
De glansgraad kan variëren naargelang het absorptievermogen van de ondergrond. Op bouwdelen waar directe zonnestraling op valt, neemt de glansgraad geleidelijk af.

Opslag

Koel
Verpakkingen goed gesloten bewaren.

Soortelijke massa

ca. 1,05 g/cm³ (voor de aankleuring)

Geschikte ondergronden

De ondergronden moeten vast, draagkrachting, vrij zijn van vuil, deeltjes die de aanhechting verminderen, droog (houtvochtigheid< 15 %) en absorberend zijn. VOB, deel C, DIN 18 363, par. 3 respecteren.

Voorbereiding van de ondergrond

Hout, onbehandeld:
Nieuwe houten bouwdelen:
In de richting van de vezels schuren, grondig reinigen en vrijkomende stoffen zoals hars, en hargallen verwijderen. Scherpe kanten breken.

Oud, verweerd hout:
Tot op de draagkrachtige ondergond schuren of met het haalmes effenen en Grondig reinigen. Scherpe kanten breken.

Draagkrachtige oude verflagen:
Olie-/alkydharslakken: grondig schuren

Dispersieverven en acryllakken:
Verwijderen

Verwerkingsmethode

Strijken

Opbouw van het verfsysteem

Voorstrijk:
Capalac Allgrund

Grondlaag:
Capalac Allgrund

Tussenlaag:
Histolith® Leinölfarbe

Eindlaag:
Histolith® Leinölfarbe

Grond-/tussen-/eindlaag enkel aangekleurd aanbrengen.

Verwerking:
Voor gebruik goed oproeren. Histolith® Leinölfarbe in de richting van de nerf strijken en goed effenen. Materiaal steeds dun aanbrengen en materiaaloverschot verdelen, anders kunnen er rimpels ontstaan in de verffilm.

Verbruik

80–100 ml/m2 per laag op gladde ondergrond.
Exacte waarden bepalen aan de hand van een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimumtemperatuur voor materiaal, ondergrond en omgeving:
+8 °C voor de ondergrond en omgeving.

Droogtijd

De ervaring leert dat bij lijnolieverven langere droogtijden moeten worden aangehouden dan bij moderne kunsharslakken.

Histolith® Leinölfarbe is bij 20 °C en 65 % rel. luchtvochtigheid na 8 uur regenvast en na 24 uur overschilderbaar.
Bij lagere temperatuur en hogere luchtvochtigheid duurt het het drogen langer.

Reinigen gereedschap

Na gebruik met terpentine.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Enkel voor professioneel gebruik

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.


Bevat: Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-piperidyl)sebacat, 2-butanonoxim, Methyl- (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.


Let op! (stand conform laatste uitgave)

In lijnolie dedrenkte doeken en lappen kunnen spontaan ontbranden en moeten daarom steeds in goed gesloten blikken verpakkingen bewaard worden of voor het wegwerpen uitegebreuik aan de lucht (in de open lucht) laten drogen.

Afval

Enkel restlege verpakkingen ter recylclage aanbieden. Verpakkingen met restjes op de afdeling voor oude lakken afgeven.

EU-grenswaarde VOS

van dit product (cat A/d): 300 g/l (2010). Dit product bevat < 220 g/l VOC.

Productcode

M-LL05

Technisch advies

Zie veiligheidsblad.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be