caparol_pim_import/caparol_be/products/image/171114/051486_Histolith_Feinputz_Sack.png

Histolith Feinputz

Fijnpleister op basis van kalk voor toepassing buiten en binnen.

Toepassing

Fijnpleister op basis van kalk, als afwerklaag van Histolith® Trass-Sanierputz en Histolith® Trass-Kalkputz.
Ook geschikt als fijnpleister op minerale oppervlakken tijdens renovatie, in de monumentenzorg en biologische woningbouw. Zowel binnen als buiten toe te passen. Niet geschikt als sokkelpleister (basement).

Eigenschappen

  • zowel handmatig als machinaal te verwerken
  • glad te vilten
  • fijn oppervlaktestructuur
  • maximale korrelgrootte 0,4 mm
  • hoog waterdampdoorlatend, µ ca. 8
  • drukvast, < 2,5 N/mm2
  • mortelgroep: PIc

Materiaalbasis

Mineraal bindmiddel conform DIN EN 459-1, DIN EN 197-1 en minerale toeslagstoffen conform DIN EN 13139.

Verpakking

Zak van 25 kg

Kleur

Naturelwit

Opslag

Droog minimaal 9 maanden houdbaar, 9 maanden chromaatarm.

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++++
(–) niiet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Geschikt als eindlaag voor Histolith® Trass-Sanierputz en Histolith® Trass-Kalkputz en op mineraal pleisterwerk binnen en buiten conform DIN 18 550 mortelgroepen PI, PII, PIII.
Ook geschikt voor binnen toepassing op gipspleister en gipsplaten en op oude, draagkrachtige verflagen en kunstharssierpleisters die voorgestreken zijn met Putzgrund 610.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet schoon en droog zijn, en vrij van stoffen die de hechting kunnen verminderen. De pleisterlaag moet voldoende afgebonden, droog en opgeruwd zijn.

Gereedmaken van het materiaal

Histolith® Feinputz met een dwangmixer klontenvrij op de juiste verwerkingsdikte brengen.
Hoeveelheid water: ca. 6,5 liter per zak
Verwerkingstijd: ca. 120 minuten

Verwerkingsmethode

Materiaal met de hand of met een gangbare pleistermachine (bijv. m-tec, PFT G4) aanbrengen. Slanglengte max. 25 meter en slangdoorsnede min. 25 mm. 

De pleisterlaag na aandrogen structureren of gladvilten. 

Opbouw van het verfsysteem

Bij toepassing buiten moet een verfsysteem worden aangebracht. Uitsluitend zeer hoog waterdampdoorlatende verfsystemen zoals Histolith® gevelverven of AmphiSilan/ThermoSan-Siliconharzfarben toepassen.

Verbruik

Ca. 1,5 kg/m2/mm.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Niet verwerken bij een hoge luchtvochtigheid, directe bestraling door de zon, bij regen, mist of sterke wind.

Droogtijd

De eerst volgende verflaag na minimaal 7 dagen aanbrengen. 

Een te snelle droging moet voorkomen worden. Neem passende beschermende maatregelen.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

Attentie

De omgeving van de te coaten vlakken zorgvuldig afdekken, vooral glas, keramiek, laklagen, tegels, natuurstenen, metaal en hout.
DIN 18 550, VOB deel C DIN 18 350 en WTA-Merkblad 2-9-04/D in acht nemen.
Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbereiding kunnen in dit technische informatieblad worden behandeld.
Als u een ondergrond wilt behandelen die hier niet wordt vermeld, raden we u aan om contact op te nemen met één van onze buitendienstmedewerkers. Wij adviseren u graag.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veroorzaakt huidirritatie.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden. 
Stof niet inademen. Tijdens het schuren stoffilter P2 gebruiken. 
Na het werken met dit product handen grondig wassen.
Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken. Antigifcentrum raadplegen.

Bevat: kalkhydraat, hydraulisch uithardend, cement, portland, chemicaliën; Kan een allergische reactie opwekken.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

Giscode

ZP 1

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be