caparol_pim_import/caparol_be/products/image/115338/041670_Histolith_Kalk-Rissfueller_10_kg_500_G.png

Histolith Kalk-Rissfüller

Vezelversterkte minerale vulmassa voor scheuren en starre aansluitingsvoegen in pleister, metselwerk, vakwerk, buiten en binnen

Toepassing

Histolith Kalk-Rissfüller is geschikt om niet-bewegende barsten in pleister en metselwerk te dichten. Bij vakwerkgebouwen ook v-vormige aansluitingsvoegen tussen hout en vak te dichten.

Eigenschappen

  • hoge hechting aan de flanken
  • zeer geringe krimp
  • weerbestendig
  • hoog waterdampdoorlatend
  • capillair zuigkrachtig
  • overschilderbaar

Materiaalbasis

Witkalkhydraat, caseïne, natuurlijk vul- en vezelstoffen. Zonder synthetische bindmiddelen.

Verpakking

400 g, 7,5 kg

Kleur

Altweiß

Opslag

Koel.
Verpakking goed gesloten houden. Bij aangebroken verpakkingen de resterende inhoud met PE-folie afdekken.

Soortelijke massa

ca. 1,5 g/cm³

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1

binnen 2

binnen 3

buiten 1

buiten 2

+

+

+

+

+

(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Pleisters van de mortelgroepen PI, PII, PIII, metselwerk, vakwerk (v-vormige voegen tussen hout en vak)

Voorbereiding van de ondergrond

Scheur/voeg ca. 8 - 10 mm breed open makenn. Maximale scheurbreedte: 15 mm. Scheurflanken ontstoffen. Minerale ondergronden met Histolith Silikat-Fixativ gronderen. Bij vakwerk de aangrenzend houtflank met Histolith Halböl gronderen.

Verwerkingsmethode

Verwerking:
Materiaal met smalle Spatel of handdrukpistool egaal aan het oppervlak verzadigend in de barst of voeg vullen. Overlopend materiaal egaal aan het oppervlak met de spatel wegnemen.

Opbouw van het verfsysteem

Aanbevolen laagopbouw:
Histolith Kalk-Rissfüller kan met Histolith gevel- en binnenmuurverven geschilderd worden. Het is aanbevolen een structuuregaliserende gevulde grond- en eindlaag met Histolith Mineralin of Histolith Kalkschlämme.

Verbruik

Ca. 1.700 g/dm³

Verwerkingsomstandigheden

Temperatuur van materiaal, omgeving en ondergrond:
Min. +8° C

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % RV ten vroegste 3 dagen overschilderbaar, bij lagere temperatuur en hogere luchtvochtigheid duurt het langer.

Reinigen gereedschap

Na gebruik met water.

Attentie

Afdekmaatregelen:
Omgeving van het te behandelen oppervlak zorgvuldig afdekken zoals glas, keramiek, lakverf, natuursteen, metaal en hout.


Opgelet:
Niet geschikt voor oppervlakkige spatelwerken. Niet geschikt voor horizontale of hellende vlakken waar water op blijft staan. Indien buiten gebruikt moet hij gecoat worden.
Bij bewegingscheuren (bouwdynamische scheuren) kan het gebeuren dat naderhand de scheurvulling weer open barst.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Uitsluitend voor professioneel gebruik


Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan allergische huidreacties veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen. NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Onmiddellijk arts raadplegden.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. onmiddellijk arts raadplegen.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Bevat: , 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on.

Afval

Inhoud/verpakking volgens de lokale wetgeving.

Technisch advies

 

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be