caparol_pim_import/caparol_be/products/image/41543/026212_Histolith_Restauriermoertel_10_KG.png

Histolith Restauriermörtel

Snel uithardenede steenvervangmortel

Toepassing

Histolith® Restauriermörtel is geschikt voor reparaties van natuurstenen en tegels en voor het herprofileren van de stucelementen in beton of cementmortel.

Eigenschappen

  • minerale samenstelling
  • vorstbestendig
  • zeer goede verwerkbaarheid
  • snel uithardend
  • dichtheid van de vaste mortel 28 d: ca. 1900 kg/m³
  • drukastheid 28 d: ca. 30 N/mm2
  • trekweerstand door buiging 28 d: ca. 8 N/mm2
  • spanning in de hechtingslaag 28 d  >1,5 N/mm2
  • grootste korrel: 1 mm

Materiaalbasis

Minerale hydraulisch uithardend bindmiddel en minerale toeslagen.

Verpakking

  • 10 kg

Kleur

Hellgrau, met max. 10 % Histolith Volltonfarben SI aan te kleuren.
Verder met kalkbestendige pigmenten en pastaconcentraten. De compatibiliteit met de pigmenten door een proef testen.

Opslag

Droog, min. 6 maanden vanaf productiedatum, 6 maanden chromaatarm.

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1

binnen 2

binnen 3

buiten 1

buiten 2

+

+

+

+

+

(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt


Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Natuurstenen (zandstenen, kalkstenen), tegels, stuc in cementmortel of beton:

Verweerde lagen verwijderen, daarbij de randzone van de reparatieplaats in het hoek van 45–60° afschuinen. De randzone van de aangebrachte mortel mag niet op nul uitlopen.
Voor de herprofilering van sterk uitspringende of hangende bouwelementen eerst een geschikte wapening (bv. niet roestende staaldraden) met pluggen aan de ondergrond bevestigen.
Aan het oppervlak zandende stenen voor het aanbrengen van de mortel met Histolith® Steinfestiger verstevigen.

Gereedmaken van het materiaal

Histolith® Restauriermörtel met proper water ca. 2 minuten met elektrisch roerapparaat (max. 400 o/min.) mengen.
Benodigd water ca. 20 Vol.-%.
Verwerkingstijd: ca. 20 minuten bij 20 °C, lagere of hogere temperaturen verlen­gen rest. verkorten die verwerkingstijd.

Verwerkingsmethode

Ondergrond voordien nat maken. Histolith® Restau­rier­mörtel in de matvochtige ondergrond eerst dun aanbrengen. Daarna het materiaal met de truweel of spatel vast verdichtend inbrengen. Zeer diepe gaten in laagjes opvullen.
Minimale laagdikte: 5 mm.
Max. laagdikte per laag: 40 mm.

Bewerking van het oppervlak:
Het structureren van de reparatieplaats met spatel, plakspaan, sponsplank of ander geschikt gereedschpa gebeurt het beste tijdens het opstijven van de mortel.
Het juiste moment hangt sterk af van de omgevingstemperatuur en moet vooraf door proef vastgesteld worden.

Verbruik

Ca. 1600 g/m2/mm laagdikte(droog materiaal).

Verwerkingsomstandigheden

Verwerkingstemperatuur:
+5 °C tot +30 °C voor ondergrond en omgeving.

Droogtijd

Bij 20 °C en65 % rel. luchtvochtigheid na 24 uur oppervlaktedroog en overschilderbaar.
Bij lagere temperatuur of hogere luchtvochtigheid verlengt de droogtijd.
Voor het overschilderen moet de mortel in ieder geval volledig uitgedroogd zijn.

Reinigen gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Attentie

De laag tegen te snel drogen beschermen.

Coating:
Als coating zijn enkel zeer waterdampdoorlaatbare coatings geschikt. Best Histolith®/Sylitol-dispersiesilicaatverven of Amphi­Silan-Siliconharsverf.

Afdekmaatregelen:
Omgeving van het te behandelen oppervlak zorgvuldig afdekken zoals glas, keramiek, lakverf, natuursteen, metaal en hout.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Uitsluitend voor professioneel gebruik


Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel.Buiten het bereik van kinderen houden. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Stof of nevel niet inademen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Inhoud/verpakking volgens de lokale wetgeving.

Giscode

ZP 1

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be