caparol_pim_import/caparol_be/products/image/194642/056892_CAPALAC_Kunstharz-Klarlack.png

Capalac Kunstharz-Klarlack

Transparante, oplosmiddelhoudende vernis, vrij van aromaten voor buiten. Glans en zijdemat.

Toepassing

Capalac Kunstharz-Klarlack is een transparante alkydharsvernis voor toepassing buiten op onbehandeld en transparant of geschilderd hout. Het verbetert de belastbaarheid van het oppervlak, het reinigen en is beter bestand tegen weersinvloeden. Kan als toplaag over Capalac Compact Glimmer worden toegepast.

Attentie:
Het biedt geen bescherming tegen corrosie en oxidatie.

Eigenschappen

  • met armaatvrije oplosmiddelen
  • vloeit goed
  • bestand tegen huishoudelijke reinigingsmiddelen en kortstondig tegen verdunde zuren en logen
  • eenvoudig te verwerken

Materiaalbasis

Alkydhars, met aromaatvrije oplosmiddelen.

Verpakking

2½ liter

Kleur

Transparant.

Alkydhars geeft een kleine verandering van kleur op witte en lichtegekleurde ondergronden.

Glansgraad

Glans en zijdemat

Opslag

Koel en goed gesloten bewaren.

Soortelijke massa

ca. 0,91 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog, en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Geschikt voor maatvast houtwerk buiten wat behandeld is met een alkydharsbeitsverf of alkydharslakverf en Capalac Compact. Capalac Klarlack bevat geen UV-filter en is niet geschikt om alleen te worden toegepast. Niet geschikt voor vloeren. Het vochtpercentage in loofhout mag niet meer dan 12% en in naaldhout niet meer dan 15% bedragen.

Voorbereiding van de ondergrond

Hout
Houten oppervlakken in nerfrichting schuren en grondig reinigen. Vrijkomende inhoudsstoffen zoals bijv. hars en harswellen verwijderen. Scherpe kanten voldoende afronden.

Goed hechtende, transparante alkydharsverflagen
Reinigen en schuren.

Verwerkingsmethode

Aanwijzing bij spuiten:

Ø NozzleDrukVerdunnenTemperatuur materiaal
Aircoat-TempSpray0,009–0,011 inch180–200 bar35 °C

Verarbeitung:
Capalac Kunstharz-Klarlack aanbrengen met een kwast of met tegen explosie beveiligde spuitapparatuur. Capalac Kunstharz-Klarlack is gebruiksklaar.
Spuiten met verwarmd materiaal (Tempspray) met Aircoat is mogelijk, materiaal niet verdunnen.

Verdunnen

Capalac Kunstharz-Klarlack is klaar voor gebruik.

Opbouw van het verfsysteem

OndergrondtoepassingVoorbehandeling ondergrondImpregnerenGrondlaagTussenlaagAfwerklaag
Maatvast houtwerkbuitenBFS-Merkblat Nr. 18Capalac
Holz-Imprägniergrund
Capadur UniversalLasur
of
F7-LangzeitLasur in kleur
1–2 x Capadur UniversalLasur of
F7-LangzeitLasur in kleur1)
Capalac
Kunstharz-Klarlack
Alkydharslak
Capalac Compact
buitenreinigen / schuren2)__
1)Voor een optimale UV-bescherming moet een gekleurde beitslaag als ondergron aanwezig zijn. Capalac Kunstharz-Klarlack heeft geen UV-beschermende werking maar is uitsluitend bedoeld als transparante afwerklaag.
2)Gebreken aan de verflaag herstellen.
Let op: Bij poedercoting, Coil-Coating en andere kritische ondergronden vooraf de hechting testen door middel van een proef op het object.

Verbruik


Strijken / RollenSpuiten
Verbruik ml/m2/per laag80–100140

Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5°C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relative luchtvochtigheidstofdrooghandvastoverschilderbaarover te spuiten
na uren481612

Lager temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met terpentine of kwastenreiniger.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Conform EU-richtlijn

H 226: Ontvlambare vloeistof

EUH 066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

P 102: Buiten bereik van kinderen houden.
P 210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.
P 260: Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P 26: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P 271: Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P 273: Voorkom lozing in het milieu.
P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
P 403 + P 233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. 

R 10: Ontvlambaar. 
R 66: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

S 2: Buiten bereik van kinderen bewaren.
S 7/9: Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren.
S 16: Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
S 23: Dampen, aërosol niet inademen.
S 24/25: Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
S 29: Afval niet in de gootsteen werpen.
S 38: Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.
S 51: Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
S 62: Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

Bevat: 2-butanonoxim Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, contacteer het antigifcentrum 070/245 245

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde voor dit product (cat. A/e) is max. 400 g/l (2010). Dit product bevat max. 400 g/l VOS.

Productcode

M-KH02

Servicecentrum

DAW Belgium bvba

Tel.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info@daw.be

www.caparol.be