caparol_pim_import/caparol_be/products/image/207487/060401_CAPAROL_PU-Haerter.png

Caparol PU-Härter

Additief om toe te voegen aan alkydharslak om het drogen te versnellen en de chemische en mechanische weerstand te verbeteren.

Toepassing

Geschikt voor alle soorten alkydharslakken. Voeg 5-15 vol.% toe. Bijzonder geschikt als versneller van het
droogproces van alle oplosmiddelhoudende alkydharsverven van Caparol. Als harder in Capalac EffektLack in de kleuren RAL 9006 en 9007.

Eigenschappen

  • verkort de droogtijd tot 20%
  • verbetert de chemische en mechanische weerstand

Materiaalbasis

Isocyanaat.

Verpakking

0,5 liter

Opslag

Verpakking goed gesloten, koel en droog bewaren.

Soortelijke massa

ca. 0,98 g/cm3

Attentie

Nooit meer dan 15 vol.% toevoegen. Afhankelijk van de toegevoegde hoeveelheid kan de dekkracht en viscociteit worden beïnvloed. De glans wordt bij zijdematte en zijdeglanzende lak iets hoger. Uitsluitend geschikt voor professioneel gebruik.

Voorbereiding van de ondergrond

Voor verwerking met kwast of roller 5-10 vol.% toevoegen, afhankelijk van
de gewenste hardheid en van de wens het drogen te versnellen. Tot 15 vol.%
toevoegen bij spuiten.

Let op: Nooit meer dan 15 vol.% toevoegen! Bij Capalac Compact tot maximaal 5 vol.% toevoegen.

Verwerkingstijd

Bij 20 ºC is de maximale werktijd 8 uur.
Attentie: Het einde van de verwerkingstijd is niet zichtbaar.

Droogtijd

Afhankelijk van de toegevoegde hoeveelheid wordt bij 20 ºC en 65% relatieve luchtvochtigheid de droogtijd procentueel gereduceerd.
Toevoeging van 5 vol.% ca. 10 %
Toevoeging van 10 vol.% ca. 15 %
Toevoeging van 15 vol.% ca. 20 %

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Conform EU-richtlijn

Ontvlambare vloeistof en damp.
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Veroorzaakt huidirritatie.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. — Niet roken.
Spuitnevel niet inademen.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Beschermende handschoenen/ oogbescherming dragen.
NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.


Bevat: Aliphatisch polyisocyanaat (IPDI), n-butylacetaat, xylol, ethylbenzol. 
Isocyanaat

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat.: A/j) is max. 500g/l. Dit product bevat max. 500g/l VOS.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be