caparol_pim_import/caparol_be/products/image/185179/055849_CAPALAC_2K-EP-Haftgrund_2,5L.png

Capalac 2K-EP-Haftgrund

Hecht- en roestwerende primer op basis van 2K epoxyhars voor niet zuigende ondergronden.

Toepassing

Als hechtlaag op niet zuigende, harde soorten ondergrond zoals 1K- en 2K verflagen, hard-pvc, poedercoatings, aluminium (niet voor geëloxeerd aluminium), verzinkt staal.
Capalac 2K-EP-Haftgrund heeft actief roestwerende eigenschappen op ijzer en staal. Niet geschikt voor toepassing op daken.
Over te schilderen met nagenoeg alle 1K en 2K coatings (bij twijfel een hechtproef nemen).

Eigenschappen

 • hecht zeer goed
 • actief roestwerend op ontroest ijzer en staal
 • universeel over te schilderen

Materiaalbasis

Tweecomponenten epoxyhars, met corrosiewerende pigmenten. Oplosmiddelhoudend.

Verpakking

 • 1 en 10 kg metalen combi-verpakking
 • 400 ml 2K-spuitbus

Kleur

ca. RAL 7035 lichtgrijs

Glansgraad

Mat

Opslag

Koel, verpakking goed gesloten opslaan. Spuitbus met beschermkap opslaan.

Soortelijke massa

combi-verpakking: ca. 1,5 g/cm3

2K-spuitbus
ca. 0,7 g/cm³

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1

binnen 2

binnen 3

buiten 1

buiten 2

+

+

(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Melamineharsoppervlakken, hard-pvc, poedercoatingen, goed hechtende 2K verflagen, ijzer, staal, aluminium (geen geanodiseerd aluminium), thermisch verzinkt staal en vele andere soorten ondergronden na het maken van een hechtproef.
 
vanwege de grote verscheidenheid aan ondergronden adviseren wij altijd vooraf een hechtproef te nemen.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

Melamineharsoppervlakken
Opruwen en reinigen.

Zink, Hard-pvc

Met een amoniakalisch reinigingsmiddel reinigen, met synthetisch schuurvlies voorbereiden. Indien nodig fijn stralen.

Houtelementen

In de richting van de houtnerf schuren en scherpe kanten afronden. Goed reinigen, harsuitbloedingen en harswellen verwijderen.

Aluminium, Koper

Schuren en reinigen met hiervoor voorziene reinigingsmiddelen.

Geroest ijzer en staal

Ontroesten tot een reinheidsgraad SA 2½ conform DIN EN 12944 deel 4.

Oude verflagen

Schuren en/of aanlogen. Niet draagkrachtige oude verflagen verwijderen.

Mengverhouding

Basismateriaal (A): harder (B) = 9 : 1 gew. delen.

Verwerkingsmethode

Capalac 2K-EP-Haftgrund kan worden verwerkt met kwast, roller of spuitapparatuur.
De harder aan het basismateriaal toevoegen en intensief mengen met behulp van een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.). Daarna overgieten in een andere bus en nogmaals doorroeren.
De temperatuur van beide componenten moet tussen de 15 en 20 °C. liggen.

Bij kwasten of rollen het materiaal niet verdunnen. Bij spuitapplicatie met DisboADD 419 Verdünner op spuitdikte brengen. Na minimaal 16 uur en maximaal 24 uur moet de volgende laag worden aangebracht. Bij een langere wachttijd van 24 uur moet de laag Capalac 2K-EP-Haftgrund worden opgeruwd.

Activeren spuitbus
De spuitbus vooraf minimaal 2 minuten schudden. De metalen kogel moet hoorbaar zijn. De beschermkap aan de onderzijde verwijderen en de stift met behulp van de aanwezige ring tot aan de aanslag eruit trekken. Door aansluitende de ring 360 ° te draaien wordt de harder vrijgegeven Door de bus nogmaals 2 minuten krachtig te schudden wordt het basis materiaal en de harder gemengd.

Spuitafstand tot oppervlak is ca. 20 tot 30 cm. Het te behandelen oppervlak 2x gelijkmatig en in een kruislaag spuiten. Na minimaal 16 uur en maximaal 24 uur kan zonder hechtlaag worden verder gewerkt. Na een wachttijd van meer dan 24 uur de laag opruwen.

Opbouw van het verfsysteem

OndergrondToepassingVoorbehandeling
ondergrond
GrondlaagTussenlaagAfwerklaag
Melaminehars-
oppervlakken
binnenschurenCapalac
2K-EP-Haftgrund
Capalac of Capacryl
producten
Capalac of Capacryl
producten
Hard-PVCbinnen/buitenBFS Nr. 22
Poedercoatingbinnen/buitenreinigen/schuren
Zink,
vuurverzinkt staal
binnen/buitenBFS-Nr. 5
IJzer, staalbinnen/buiten
SA 2½, DIN EN ISO 12944 deel 4
Aluminiumbinnen/buitenBFS-Nr. 6
Goed hechtende 2K-coatingsbinnen/buitenreinigen/schuren

Verbruik

Metalen combi-verpakking:
ca. 120-170 g/m2 per laag op een glad oppervlak.
Bij spuitapplicatie is het verbruik ca. 30 % hoger. 

2K Spuitbus:
ca. 1,5 m2 per spuitbus

Nauwkeurig verbruik vaststellen door proef op het object.

Verwerkingstijd

 • Combi-verpakking
  ca. 8 uur bij 20 °C. Hogere temperaturen verkorten de verwerkingstijd.
 • Spuitbussen
  ca. 2 dagen bij 20 °C. Hogere temperaturen verkorten de verwerkingstijd. Bij langere onderbrekingen het ventiel leegspuiten en de spuitbuis op zijn kop zetten en controleren of er geen materiaal meer uittreedt.

Verwerkingsomstandigheden

 • materiaal, omgeving- en ondergrondtemperatuur: minimaal 8 °C en maximaal 30 °C
 • relatieve luchtvochtigheid: ≤ 80 %
 • let op dauwpunttemperatuur

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheidstofdroogoverschilderbaar
na urenBlik-combi-verpakking: ca. 0,66 (40 min)

2K-spuitbus: ca. 0,16 (10 min)
16 - 24
Ten vroegste na 16 uur maar binnen de 24 uur met zichzelf of einlakken overschilderen. Na meer dan 24 uur moet het oppervlak geschuurd worden.

 
Lagere temperaturen verlengen en hogere temperaturen verkorten de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Na gebruik reinigen met DisboADD 419 Verdünner.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Conform EU-richtlijn

Component A (massa)
Ontvlambare vloeistof en damp. 
Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Verwijderd houden van open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.
Stof of nevel niet inademen.
Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
Voorkom lozing in het milieu.
De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen.

Bevat: reactieproduct: bisphenol-A-epichlorhydrinharsen met gemiddeld moleculair gewicht ≤ 700. 


Component B (verharder)
Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Verwijderd houden van open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken. 
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen.
NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Arts of Antigifcentrum raadplegen (070/245 245).
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onminddellijk arts of Antigifcentrum raadplegen (070/245 245).

2K Spuitbus
Zeer licht ontvlambare aerosol.
Houder onder druk: kan bij opwarming barsten. 
Veroorzaakt huidirritaties. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt zwaar oogletsel.
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. — Niet roken.  Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onminddellijk arts of Antigifcentrum raadplegen (070/245 245). Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. 

Bevat: vast epoxyhars (gemiddeld MG 700 - 1200), polyaminoamide.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/j) is max. 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 500 g/l VOS.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be