caparol_pim_import/caparol_be/products/image/186048/056080_CAPALAC_TriMaXX_SpeedPrimer_BE.png

Capalac TriMaXX SpeedPrimer

Sneldrogende en roestwerende primer voor metaal en houten oppervlakken binnen en buiten.

Toepassing

Goed hechtende, zeer sneldrogende grondverf voor alle houten oppervlakken buiten en binnen. Roestwerend voor ijzer, staal, aluminium (niet-geëloxeerd), koper, zink, hard-pvc. Oplosmiddelhoudend.

Eigenschappen

  • Primerlaag op hout te gebruiken
  • Zeer snel droog (na 2 tot 3 uur overschilderbaar)
  • Binnen en buiten toe te passen
  • Oplosmiddel is vrij van aromaten
  • Hecht op vrijwel alle ondergronden
  • Actief roestwerend op ijzer en staal (conform DIN 18363)

Materiaalbasis

Speciale kunsthars, oplosmiddelhoudend.

Verpakking

  • ColorExpress: 
    1 en 2½ liter

Kleur

Wit.

Op kleur te brengen volgens het ColorExpress-systeem naar kleuren uit de 3D- en vele andere kleurenwaaiers.

Bij toepassing van minder dekkende kleuren, zoals rood, oranje en geel, verdient het aanbeveling om een grondlaag aan te brengen in een op de eindkleur afgestemde grondkleur, conform het Caparol-Grondkleursysteem.

Glansgraad

Mat

Opslag

Koel en vorstvrij bewaren.

Soortelijke massa

ca. 1,3 g/cm3, afhankelijk van de kleur

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1

binnen 2

binnen 3

buiten 1

buiten 2

+

+

+

+

+

(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Vrijwel alle houtsoorten, ijzer, staal, zink, aluminium (niet geëloxeerd), koper, hard-PVC en goedhechtende verflagen binnen en buiten. Niet toepassen op geëloxeerd aluminium.

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
Het vochtpercentage van maatvast houtwerk mag max. 13% en bij niet maatvast houtwerk 15% bedragen.

Let op!
Op zink en verzinkte oppervlakken moet na de ondergrondvoorbehandeling altijd minimaal twee lagen Capalac Allgrund worden aangebracht. Alleen dan is zeker dat de daarop volgende alkydharsverf niet door zinkoxide onthecht. Als alternatieve grondlaag kan de Capalac 2K-EP-Haftgrund of de Disbon 481 EP-Uniprimer worden toegepast. Ook is het verfsysteem op basis van acrylaat mogelijk. De grondlaag is dan Capacryl Aqua UniPrimer en de afwerklaag Capacryl Aqua PU-Gloss of Satin. Moet op zink een zogenaamd Duplexsysteem worden toegepast conform EN ISO 12944 dan de Capalac TriMaXX Ferrocoat toepassen.  

Hout:
Hout in de richting van de houtnerf schuren, grondig reinigen, ontvetten, harsuitbloeiïngen en harsgangen verwijderen en scherpe kanten voldoende afronden (raadpleeg BFS-merkblad nr. 18).

IJzer, staal:

IJzer en staal tot een reinheidsgraad SA 2½ (stralen) of ST 3 (machinaal) conform EN ISO 12944-4 ontroesten.

Zink, Hard-PVC:
Met een speciaal reinigingsmiddel reinigen in combinatie met schuren (raadpleeg BFS-merkblad nr. 5 en 22).

Aluminium (niet geëloxeerd):
Met nitroverdunner of fosforzuur reinigen in combinatie met schuren (raadpleeg  BFS-merkblad nr. 6).

Koper:
Met Multistar in een mengverhouding van 1 : 5 en schuurvlies reinigen en schuren.

Oude, draagkrachtige verflagen:
Oude verflagen schoonmaken en schuren. Niet goed hechtende verflagen geheel verwijderen.

Verwerkingsmethode

Aanwijzingen bij spuiten:
Ø NozzleDrukVerdunnen
Hogedruk1,5–1,8 mm3–4 barca. 5 tot 10 vol. %
Lagedruk1,5 mm0,2–0,5 barca. 5 tot 10 vol. %
Airless0,011–0,013 inch150 barniet verdunnen

Verwerking:
TriMaXX SpeedPrimer kan met de kwast, roller of spuit worden verwerkt. Voor gebruik goed doorroeren. Afhankelijk van de toepassing verdunnen met Caparol AF-Verdünner.

Opbouw van het verfsysteem

OndergrondToepassingVoorbehandeling
ondergrond
GrondlaagTussenlaag (optioneel)Afwerklaag
Hout

Buiten
Binnen

BFS-merkblad nr. 18TriMaXX SpeedPrimerTriMaXX SpeedPrimer
TriMaXX Gloss-Satin
TriSystem Gloss/Satin
TriMaXX Gloss-Satin
of
TriSystem Gloss/Satin
IJzer, staal

Buiten
Binnen

ontroesten/reinigen2x TriMaXX SpeedPrimerTriMaXX SpeedPrimer
TriMaXX Gloss-Satin
TriSystem Gloss/Satin
Verzinkt staal

Buiten
Binnen

BFS-merkblad nr. 52x TriMaXX SpeedPrimer
of 1x Capalac 2K-EP-Haftgrund
of 1x Disbon 481 EP-Uniprimer
TriMaXX SpeedPrimer
TriMaXX Gloss-Satin
TriSystem Gloss/Satin
Aluminium (niet geëloxeerd)
Koper

Buiten
Binnen

BFS-merkblad nr. 6
Gescha Multistar 1:5 met schuurvlies
TriMaXX SpeedPrimerTriMaXX SpeedPrimer
TriMaXX Gloss-Satin
TriSystem Gloss/Satin
Hard-PVC

Buiten
Binnen

BFS-merkblad 22TriMaXX SpeedPrimerTriMaXX SpeedPrimer
TriMaXX Gloss-Satin
TriSystem Gloss/Satin
Draagkrachtige verflagen

Buiten
Binnen

reinigen/schuren

TriMaXX SpeedPrimerTriMaXX SpeedPrimer
TriMaXX Gloss-Satin
TriSystem Gloss/Satin
Schade aan de verflaag vooraf herstellen.
Let op: Bij poedercoating, Coil-Coating en andere kritische ondergronden vooraf de hechting testen door middel van een proef op het object.

Verbruik

Verbruik per ml/m2  per laagkwastrollerspuiten
hogedrukairlesslagedruk
staand90–10080–90120130120
liggend110110170170160
De verbruiken zijn afhankelijk van de aard van ondergrond en werkwijze.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Het beste resultaat wordt verkregen bij verwerking tussen 5 en 25 °C.
De minimum verwerkingstemperatuur is 0 °C, de relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80% bedragen.

Droogtijd

Bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheidstofdrooghandvastoverschilderbaar
na uren40 minuten2 uur ca. 3 uur, bij donkere kleuren iets langer
bij lagere temperaturen, hogere luchtvochtigheid en grote laagdikte is de droogtijd langer.
De standaardkleur wit en lichte kleuren uit basis wit zijn na 3 uur met alkydharslakken overschilderbaar. Bij donkere kleuren is de wachttijd iets langer. Voor het overschilderen van een met water te verdunnen lak minimaal 48 uur droogtijd aanhouden.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met terpentine reinigen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn
Enkel voor professioneel gebruik

H226 Ontvlambare vloeistof en damp
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

P102 Buiten het bereik van kinderen houden

P210 Verwijderd houden van open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.
P260 Damp/ spuitnevel niet inademen.
P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P273 Voorkom lozing in het milieu.


P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen -GEEN braken opwekken.

in geval van accidentele indigestie, raadpleeg een arts of bel het Antigifcentrum 070/245 245

Bevat: cobaltneodecanoat en 2-butanonoxim. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Afval

Verfresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/i) is max. 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 490 g/l VOS.

Productcode

M-GP02

Inhoudstoffen

Bevat: 2-butanonoxim Kan een allergische reactie veroorzaken.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Nieuwe look & feel voor gekaleid…