Capacryl Aqua PU Primer

Met water te verdunnen polyurethaan-acrylaatgrondverf op hout en voorbehandelde ondergronden, binnen en buiten.
caparol_pim_import/caparol_be/products/image/197231/057506_CAPACRYL_Aqua_PU_Primer_WE1.png

Toepassing

Als vullende hechtbrug op oude verf- en laklagen en maatvast houtwerk voorafgaand aan afwerkingen met Capacryl- en Capalac-producten zoals Capacryl Aqua PU-Gloss/Satin en Capalac Aqua PU-Alkyd.
Ook toe te passen op voorbewerkt staal, geplamuurde en geschuurde oppervlakken.

Eigenschappen

 • met water te verdunnen
 • eenvoudig te verwerken
 • uitstekende dekking
 • droogt snel
 • goed te schuren
 • goed vullend
 • geschikt voor kinderspeelgoed
 • reukarm
 • waterdampdoorlatend
 • met alkydhars- en acrylaatlak over te schilderen
 • hecht uitstekend

Materiaalbasis

Polyurethaan-acrylaatdispersie.

Verpakking

 • Wit:
  750 ml, 2½ en 10 liter
 • ColorExpress: 
  700 ml, 2,4 en 9,6 liter

Kleur

Wit. (Titaandioxide)

Op kleur te brengen volgens het ColorExpress-systeem naar kleuren uit vele kleurenwaaiers. Bij intensieve kleuren wijkt de kleur ten gunste van de dekking iets af.

Bij toepassing van minder dekkende kleuren, zoals rood, oranje en geel, verdient het aanbeveling om een grondlaag aan te brengen in een op de eindkleur afgestemde grondkleur, conform het Caparol grondkleursysteem.

Glansgraad

Mat: 7 GU/60°

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.
Ca. 12 maanden houdbaar. Aangebroken verpakkingen goed gesloten bewaren.

Soortelijke massa

ca. 1,45 g/cm3

Vastestofgehalte

53% in gewicht - 38% in volume

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen. Voorbehandeld en maatvast houtwerk, metaal, hard-PVC en goed hechtende verflagen. Het vochtpercentage bij maatvast houtwerk mag niet meer zijn dan 13%.

Voorbereiding van de ondergrond

Kitvoegen
Indien kitvoegen geschilderd moeten worden de Capacryl Aqua Uniprimer toepassen.

Hout, onbehandeld:
Een houten oppervlak in de richting van de houtnerf schuren, scherpe kanten afronden, harsuitbloedingen en harswellen verwijderen. Scherpe kanten voldoende afronden. Bij oud hout de verweerde lagen tot op het gezonde hout verwijderen.
Vette, tropische houtsoorten met nitroverdunner ontvetten. Een grondlaag aanbrengen met Capacryl Holz-IsoGrund. Onbehandeld hout eventueel impregneren.
 
IJzer, staal:
Ontroesten door stralen (SA 2½) of machinaal (ST 3) en direct 2 keer behandelen met Capalac Aqua MultiPrimer.
 
Zink, hard-PVC:
Reinigen en opschuren (korrelgrootte 180 of fijner).
Een grondlaag aanbrengen met
Capacryl Aqua UniPrimer.
 
Aluminium (niet geëloxeerd), koper:
Met nitroverdunner of fosforzuur reinigen, schuren en met schoon water nawassen.
Een hechtlaag aanbrengen met Capacryl Aqua UniPrimer.
 
Hout, geschilderd:
Het oppervlak goed reinigen en grondig schuren (korrelgrootte 180 of fijner).
Niet goed hechtende verflagen volledig verwijderen.

Verwerkingsmethode

Aanwijzingen bij spuitapplicatie:
Ø NozzleSpuitdrukLuchtdrukVerdunning
Airless0,011–0,015 inch200 barmax. 5 %
Airmix/Aircoat0,011–0,015 inch120 bar2,5 barmax. 5 %
Lagedruk1,8–2,2 mmca. 0,5 bar5–15 %
Hogedruk2,0–2,5 mm2–3 bar5–15 %


Verwerking:

Capacryl Aqua PU Primer aanbrengen met kwast, roller of spuitapparatuur. Voor gebruik goed doorroeren en zonodig verdunnen met maximaal 5 tot 15% met water.
Gebruik eventueel speciaal gereedschap voor het verwerken van waterverdunbare grondverven en lakken.

Opbouw van het verfsysteem

 

OndergrondToepassingOndergrond-
voorbehandeling
ImpregnerenGrondlaagTussenlaag (optioneel)Afwerklaag 
Houtbinnenreinigen/schurenCapacryl Aqua PU-Primer 1)Capacryl Aqua
- PU-Primer
- PU-Gloss/Satin
Capacryl Aqua
- PU-Gloss
- PU-Satin
buitenBFS Nr. 18Capacryl
Holzschutz-Grund
TriMaXX SpeedPrimer
TriMaXX Primer 1)
TrimaXX SpeedPrimer
TriMaXX Primer
TriMaXX Gloss-Satin
TriMaXX
- Gloss
- Satin
IJzer, staalbinnenontroesten/reinigenCapalac Aqua MultiprimerCapalac Aqua Multiprimer
Capacryl Aqua PU-Gloss/Satin
Capacryl Aqua
- PU-Gloss
- PU-Satin

buitenontroesten/reinigenTriMaXX SpeedPrimer
Capalac Compact
TriMaXX SpeedPrimer
Capalac Compact
TrimaXX Gloss/Satin
TriMaXX
- Gloss
- Satin
Verzinkt staalbinnenBFS Nr. 5Capacryl Aqua UniPrimerCapacryl Aqua
- PU-Primer
- PU-Gloss/Satin
Capacryl Aqua
- PU-Gloss
- PU-Satin
buitenBFS Nr. 5TriMaXX SpeedPrimer
Capalac Compact
TrimaXX SpeedPrimer
Capalac Compact
TriMaXX Gloss/Satin
TriMaXX
- Gloss
- Satin
Aluminium/koperbinnenBFS Nr. 6Capacryl Aqua UniPrimerCapacryl Aqua 
- PU-Primer
- PU-Gloss/Satin
Capacryl Aqua
- PU-Gloss
- PU-Satin
  buitenBFS Nr. 6TriMaXX SpeedPrimer
Capalac Compact
TriMaXX SpeedPrimer
Capalac Compact
TriMaXX Gloss/Satin
TriMaXX
- Gloss
- Satin
Hard-PVCbinnenBFS Nr. 22Capacryl Aqua UniPrimerCapacryl Aqua 
- PU-Primer
- PU-Gloss/Satin
Capacryl Aqua
- PU-Gloss
- PU-Satin
buitenBFS Nr. 22TriMaXX SpeedPrimerTriMaXX SpeedPrimer
TriMaXX Gloss/Satin
TriMaXX Gloss/Satin
Goed hechtende verflagenbi/bureinigen/schurenGebreken aan de ondergrond herstellen
Op maatvast houtwerk zijn twee tussenlagen noodzakelijk.
1) Bij hout met in water oplosbare inhoudstoffen altijd eerst Capacryl Holz-IsoGrund toepassen, zonodig in 2 lagen.
2) Schade aan de verflaag, afhankelijk van de ondergrond, vooraf herstellen.
3) Bij slecht dekkende kleuren (bijv. geel en rood) kunnen extra verflagen noodzakelijk zijn om voldoende dekking te verkrijgen.
Let op: Bij poedercoating, Coil-Coating en andere kritische ondergronden vooraf de hechting testen door middel van een proef op het object.

Verbruik

Vanaf 100-130 ml/m2 per laag op een gladde ondergrond. Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 8 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid.stofdroogoverschilderbaardoorgedroogd
na uren1–210–1248
Lagere temperaturen en een hogere relatieve luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik en bij een langere pauze reinigen met water.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn
Enkel voor professionele toepassing.


Buiten het bereik van kinderen houden.
Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen., Bij het schuren moet stoffilter P2 worden gebruikt., Tijdens spuit- en schuurapplicatie een geschikt ademhalingsmiddel dragen.
 
Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Materiaal en verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/d) is max. 130 g/l (2010). Dit product bevat max. 130 g/l VOS.

Productcode

M-LW01

Inhoudstoffen

Bevat polyurethaan, polyacrylaat, titaanwit, silicaat, calciumcarbonaat, water, glycol, esteralcohol, additieven en conserveermiddel.

Voor overige informatie, raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be