caparol_pim_import/caparol_be/products/image/198235/057890_CAPACRYL_Aqua_UniPrimer_NAST_WE1.png

Capacryl Aqua UniPrimer NAST

Universele hechtlaag voor toepassing buiten en binnen.
In NAST-kwaliteit (NevelArmeSpuitTechnologie).

Toepassing

Als hechtbrug op oude verf- en laklagen, hout, aluminium, koper, hard PVC en zinken oppervlakken en riskante soorten ondergrond, alvorens deze af te lakken met Capalac of Capacryl producten. op zink geen alkydharslak toepassen.
Ontwikkeld om nevelarm te verspuiten met een speciale Caparol-nozzle met de volgende spuitapparatuur:

Wagner XVLP FinishControl 6500 TS 
Wagner XVLP FinishControl 5000
Titan Focus 700

Eigenschappen

  • met water te verdunnen
  • reukarm, niet milieubelastend
  • super hechtend
  • droogt snel
  • dampdoorlatend
  • goed te schuren
  • geschikt voor toepassing op kinderspeelgoed conform DIN EN 71-3

Materiaalbasis

Acrylaatdispersie

Verpakking

  • 2,4  liter

Kleur

Wit.

Capacryl Aqua UniPrimer NAST kan volgens het ColorExpress-systeem op kleur gebracht worden in pasteltinten.

Bij toepassing van minder dekkende kleuren, zoals rood, oranje en geel, verdient het aanbeveling om een grondlaag aan te brengen in een op de eindkleur afgestemde grondkleur, conform het Caparol-Grondkleursysteem.

Glansgraad

Mat

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren
Onaangebroken verpakkingen 12 maanden houdbaar.

Soortelijke massa

ca. 1,5 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++++
(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

Hout, oude verf- en laklagen, zink, aluminium, hard-PVC en vele andere soorten ondergrond. Niet geschikt op geëloxeerd aluminium.
Bij maatvast houtwerk mag het vochtgehalte 13% en bij niet maatvast houtwerk 15% zijn.

Voorbereiding van de ondergrond

Hout:
Hout goed reinigen, harsuitbloedingen en harswellen verwijderen. vette tropische houtsoorten reinigen met nitroverdunning. Het oppervlak in de richting van de houtnerf schuren en scherpe kanten afronden.
Verweerde houtlagen tot op het gezonde hout afschuren.

Zink, hard-PVC:

Reinigen met ammonia-alkalisch reinigingsmiddel en schuren (korrelgrootte 180 of fijner).

Aluminium (niet geëloxeerd), koper:

Met hiervoor voorzien reinigingsmiddel reinigen, schuren en met schoon water nawassen.

Oude verflagen:
Goed hechtende verflagen reinigen en schuren. Slecht hechtende verflagen geheel verwijderen.

Verwerkingsmethode

Capacryl Aqua UniPrimer NAST is uitsluitend met de speciaal daarvoor ontwikkelde spuitapparatuur nevelarm te verspuiten.
Verwerking met de kwast of roller is NIET mogelijk.

Hinweise für den Spritzauftrag:
Geschikte spuitappatuurØ Nozzle
frontend
toevoer materiaal toevoer
lucht
verdunnen
Wagner XVLP FinishControl 3500 en 5000
Titan Focus 700
Caparol NAST-Frontend8–102/3 resp. 7 - 8onverdund
Bij de Wagner FinishControl TS het materiaal niet verwarmd spuiten!

Let op:
Capacryl Aqua UniPrimer NAST is speciaal ontwikkeld om het te verspuiten met genoemde spuitapparatuur met de daarbij behorende Caparol NAST-spuitkop. Uitsluitend de combinatie materiaal-spuitapparatuur maakt nevelarm spuiten mogelijk.

Spuitapplicatie:
Bij de spuitinstelling "vlakstraal" in banen met een overlapping van minimaal 50 % en een spuitafstand ten opzichte van het oppervlak van 15 cm het materiaal in langzame beweging nat in nat op de ondergrond spuiten.

Niet in een kruislaag spuiten!
Indien noodzakelijk een tweede spuitlaag aanbrengen met dezelfde spuitmethode en na voldoende drogen van de eerste laag.

Minimumtemperatuur van het product voor verwerking: 15°C.

Opbouw van het systeem

OndergrondToepassingVoorbehan-
deling
ondergrond
ImpregnerenGrondlaagTussenlaagAfwerklaag
Niet of beperkt maatvast houtwerkbuitenBFS Nr. 18-Capacryl Aqua UniPrimer NAST
of
CapaWood Aqua Isolation1)
CapaWood IntactCapaWood Intact3)
Maatvast houtwerkbuitenBFS Nr. 18-Capacryl Aqua UniPrimer NAST
of
CapaWood Aqua Isolation1)
indien noodzakelijk
Capacryl Aqua PU-Gloss/Satin
of
Capacryl Aqua PU Satin NAST
Capacryl Aqua PU-Gloss/
PU-Satin3)
of
Capacryl Aqua PU Satin NAST
Houtbinnenreinigen/schurenCapacryl Aqua Uniprimer NAST
of
CapaWood Aqua Isolation1)
indien noodzakelijk
Capacryl Aqua PU-Gloss/Satin
of
Capacryl Aqua PU Satin NAST
Capacryl Aqua PU-Gloss/
PU-Satin3)
of
Capacryl Aqua PU Satin NAST
Zinkbinnen/
buiten
BFS Nr. 5Capacryl Aqua UniPrimer NASTindien noodzakelijk
Capacryl Aqua PU-Gloss/Satin
of
Capacryl Aqua PU Satin NAST
Aluminium/koperbinnen/
buiten
BFS Nr. 6Capacryl Aqua UniPrimer NAST
Hard-PVCbinnen/buitenBFS Nr. 22Capacryl Aqua UniPrimer NAST
Goed hechtende verflagen1)binnen/
buiten
reinigen/schuren2)Capacryl Aqua UniPrimer NAST2)
1)Bij hout met in water oplosbare inhoudstoffen altijd eerst CapaWood Aqua Isolation toepassen, zonodig in 2 lagen.
2)Schade aan de verflaag, afhankelijk van de ondergrond, vooraf herstellen.
3)Bij slecht dekkende kleuren (bijv. geel en rood) kunnen extra verflagen noodzakelijk om voldoende dekking te verkrijgen.

Let op: Bij poedercoating, Coil-Coating en andere kritische ondergronden vooraf de hechting testen door middel van een proef op het object.

Verbruik

6 - 8 m2/l/laag
De verbruikswaarden zijn richtwaarden en kunnen door verschillen in de ondergrond afwijken.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een prof op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur:
Minimaal 8 °C  (favorabele zone: 10°C tot 25°C)
Relatieve luchtvochtigheid < 70%

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid
stofdroog

handvast
overschilderbaar/ over te spuiten
met acryllaatlak
overschilderbaar/over te spuiten met alkydharslak
aantal uren1–210–1212–1648
Lagere temperaturen, een hogere luchtvochtigheid en grote laagdikten verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Na gebruik met water.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Enkel voor professioneel gebruik

Conform EU-richtlijn

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden. Tijdens de spuitapplicatie Kombifilter  A2/P2 dragen. Bij het schuren moet stoffilter P2 gebruikt worden. Tijdens de verwerkingen droging voldoende ventileren. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.

Antigifcentrum 070/ 245 245

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens de lokale wetgeving.

EU-grenswaarde VOS

van dit product (cat. A/i): 140 g/l (2010). Dit product bevat 140 g/l VOC.

Productcode

M-LW01

Inhoudstoffen

Polyacrylaathars, titaandioxide, kleurpigmenten, silikaten, calciumcarbonaat, water, glykol, glykolether, testbenzine, additieven, conderveringsmiddel.

Product bevat methylisothiazolinon en benzisothiazolinon.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Volledig en veelzijdig