caparol_pim_import/caparol_be/products/image/82000/033668_Capatect_LUP_170_BE_EXC.png

Capatect LUP 170

Kalk-cement lichtgewicht grondpleister met EPS-toeslag.

Toepassing

Capatect LUP 170 is een onderdeel van het Capatect pleistersysteem en is zeer geschikt als:

- lichte grondlaag voor eindpleisters
- grondlaag op isolerend metselwerk

Geschikte ondergronden:
- metselwerk - DIN 1053
- beton (ruw bekist, zuigend) - DIN 1045, EN 206
- pleisterdragers - DIN V 18550

Eigenschappen

  • binnen en buiten
  • manuele en machinale aanbreng
  • hoog rendement
  • spanningsarm
  • lichte organische toeslagstoffen

Verpakking

25 kg

Opslag

Beschermd tegen weersinvloeden. Koel, droog en vorstvrij op pallets. Circa 12 maanden houdbaar in gesloten verpakking, 12 maanden chromaatarm.

Warmtegeleiding

λ = 0,52 W/mK

Materiaalbasis

Cement - DIN EN 197-1
Kalk volgens DIN EN 459 -2 en geslecteerde additieven en stoffen om de verwerkingseigenschappen te verbeteren.

Mengverhouding

ca. 7 l water per zak van 25 kg

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet vast, draagkrachtig, zuiver en droog zijn.

Voorbereiding van de ondergrond

Hechtingsverminderende substanties (bijv. bekistingsolie) evenals uitstekende mortelbramen, verfrestanten enz., zijn te verwijderen.

Voor nieuwe ondergronden gelden de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant.

In geval van twijfel advies vragen.

Verwerkingsmethode

Capatect LUP 170 kan manueel of met alle ganbare pleisterapparatuur verwerkt worden.
Bij ondergronden met verhoogd risico op scheurvorming moet er in het bovenste deel het bewapeningsweefsel Capatect 666/110 Gewebe ingebed worden en is de minimumlaagdikte 15 mm. Bij een aanbreng in 2 lagen moet de eerset laag goed opgeruwd worden.
Hierbij gelden de richtlijnen van de geldige DIN V 18550.

Verbruik

Rendement van 25 kg droge mortel: ca. 23,5 l = ca 1,5m2 bij een laagdikte van 15mm

Verwerkingsomstandigheden

Capatect LUP 170 is arm aan chromaten volgens 2003/53.
Tijdens het verwerken en drogen mogen de omgevings- en ondergrondtemperaturen niet onder de 5°C liggen.

Attentie

Geen oplosmiddelhoudende eindlagen toepassen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Uitsluitend voor professioneel gebruik


H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof of nevel niet inademen.
P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P313 Een arts raadplegen.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Het uiterlijk is belangrijk

Het uiterlijk is belangrijk