Capatect ZF-Spachtel 699

Wapeningspleister op basis van dispersie met vezels versterkt. Klaar voor gebruik.
caparol_pim_import/caparol_be/products/image/179777/054355_Capatect_ZF-Spachtel_699_20kg.png

Toepassing

Capatect-ZF-Spachtel 699 wordt gebruikt als wapeningspleister in Capatect-WDV-System B. Ook toe te passen om wapeningspleister te renoveren en als inbeddingsmassa voor hoeklijsten. Op sterk zuigende ondergronden als lijm te gebruiken.

Eigenschappen

  • hecht zeer goed
  • waterafstotend
  • spanningsarm
  • klaar voor gebruik
  • licht en eenvoudig te verwerken
  • goed standvermogen
  • slag- en stootvast tot 15 Joule bij een laagdikte van 3 mm

Materiaalbasis

Kunststofdispersie met speciale bestanddelen.

Verpakking

20 kg emmer

Kleur

Licht beige

Opslag

Koel, droog en vorstvrij bewaren.
Tegen direct zonlicht beschermen.

Soortelijke massa

ca. 1,3 kg/dm3

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

µd < 0,5 m conform DIN EN 7783, klasse V2 (gemiddeld) – conform DIN EN 1062

Wateropname

≤ 0,02 kg/(m2h0,5) conform DIN EN 1062, Klasse W3 (laag)

Consistentie

pasteus

Wateropnamecoëfficiënt

≤ 0,14 kg/(m2 · h0,5) conform DIN EN 1062, klasse W2 (gemiddeld)

Product-nr.

699

Attentie

De gegevens zijn gemiddelde waarden, die afhankelijk door de inzet van natuurlijke grondstoffen, lichtjes kunnen afwijken van levering tot levering.

Mag niet onder minerale eindpleisters en wapeningsmassa's verwerkt worden.

Voorbereiding van de ondergrond

Eventueel aanwezige oneffenheden van de polystyreenisolatieplaten moeten worden gladgeschuurd. Vuil en schuurstof verwijderen. Vensterbanken e.d. afdekken.

Gereedmaken van het materiaal

Capatect ZF-Spachtel 699 is klaar voor gebruik en moet voorzichtig worden doorgeroerd.
Indien noodzakelijk met weinig water op de juiste dikte brengen.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen van de grondpleister
Om een gelijkmatig, effen oppervlak te verzekeren wordt aangeraden om op isolatieplaten in minerale wol 2 lagen aan te brengen. Daarvoor een eerste laag Capatect ZF-Spachtel 699 aanbrengen, ca. 1 - 2 mm dik, ter stabilisatie van het isolatieoppervlak. Na doordroging een 2e laag Capatect ZF-Spachtel 699 aanbrengen en daarin het weefsel Capatect Gewebe 650/110 inbedden.

In de hoeken van gebouwopeningen bijkomend diagonale wapeningsstroken in de wapening inbedden.

Wapeningspleister op baanbreedte van het isolatieweefsel aanbrengen en onmiddellijk opkammen met een kamspaan. De dimensionering van de kamspaan gebeurt overéénkomstig de opgegeven laagdikte in het technisch informatieblad van de wapeningsmortel. Het wapeningsweefsel Capatect-Gewebe 650 in het verse kambed plooivrij indrukken en aansluitend met een spackmes inbedden en vlak afwerken. Het weefsel dient volledig door de wapeningsmortel bedekt te zijn. Weefselbanen 10cm overlappend aanbrengen. Het weefsel moet in het buitenste derde deel van de wapeningslaag liggen. De totale laagdikte moet ca. 2-3 mm zijn. Totale laagdiktes tot 5 mm zijn mogelijk.
Het wapeningsweefsel zo inbedden, dat het bij wapeningslaagdiktes tot 4mm gemiddeld, dat het boven een laagdikte van 4mm in de bovenste helft ligt.

Verbruik

Ca. 1,3 kg/m2 per mm laagdikte.
Bij ‘Verbruik’ worden gemiddelde hoeveelheden aangegeven. Verwerkingsverliezen zijn hierin niet meegenomen. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur van omgeving en ondergrond niet lager dan 5 °C en hoger dan 30 °C zijn.
Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid of bij kans op regen of nachtvorst.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid is de mortel na 24 uur oppervlakkig droog. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan na ca. 3 dagen worden verder gewerkt. Eerst de totale laagdikte op voldoende droging testen.
Naargelang de weersomstandigheden, ten vroegste na 2 à 3 dagen met Capatect ThermoSan Fassadenputz NQG te overwerken.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn
Enkel voor professioneel gebruik

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten bereik van kinderen houden.
Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

Voor meer informatie: raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

Bevat: 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, een menging van 5-Chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1), Dit product is een "behandelde waar" conform EU-richtlijn 528/2012 (geen biocide) en bevat volgende biocide werkzame stof Pyrithionzink (CAS-Nr. 13463-41-7). Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, raadpleeg het Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

Giscode

BSW50

Toelating

Z-33.41-130
Z-33.42-131
Z-33.43-132
Z-33.49-1071

ETA-08/0304
ETA-10/0160

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be