caparol_pim_import/caparol_be/products/image/17809/018159.png

Histolith Fluat

Concentraat voor de voorbehandeling van pleisters

Toepassing

Zuur fluaat voor het verwijderen van sinterhuiden op nieuwe pleisters, voor het aanbrengen van silicaatverven en voor het neutraliseren van het pleisteroppervlak.
Verder ook voor de reiniging van oude minerale minerale pleisters en oude minerale verflagen.

Eigenschappen

Histolith ® Fluat reageert met kalk- en cementhoudende pleisters. Daarbij worden de zure bestanddelen geneutraliseerd. Het waswater is bij vakkundig gebruik vrij van zuren.

Materiaalbasis

Waterige oplossing van zure fluorsilicaten.

Verpakking

10 l

Opslag

Kühl, aber frostfrei.
Keinesfalls in nicht säurebeständige Gebinden lagern.

Soortelijke massa

ca. 1,2 g/cm³

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++++
(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschiktt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet vast, draagkrachtig, vrij van vuil of van deeltjes die de aanhechting verminderen, droog en zuigend zijn. VOB, deel C, DIN 18 363, par. 3 inachtnemen.

Gereedmaken van het materiaal

Nieuwe pleisters van de mortelgroepen PI, PII en PIII:

De verwijdering van sinterhuid bij nieuwe pleisters met Histolith® Fluat kan na
volgende standtijden gebeuren: Mortelgroep PI: min. 4 weken,
Mortelgroepen PII en PIII: min. 2 wekenOude ongeschilderde pleisters van de mortelgroepen PI, PII en PIII en oude minerale verflagen:

Versinteringen en vuilafzettingen kunnen van de nieuwe lagen verwijderd worden met Histolith® Fluat.

Verwerkingsmethode

Histolith® Fluat mit 3 bis 5 Teilen Wasser verdünnen und mit der Bürste von unten nach oben aufstreichen. Maximale Einwirkzeit: 5–10 Minuten, Eintrocknen vermeiden.

Nach erfolgter Reaktion, nach dem Aufbrausen, mit reichlich klarem Wasser nachwaschen.
In einzelnen Fällen muß der Vorgang wiederholt werden, damit die Sinterschicht oder die Schmutzablagerungen vollständig entfernt werden.
Ablaufendes Wasser auffangen und nach den gesetzlichen Vorschriften entsorgen.

Verbruik

Ca. 30–50 ml/m2 naargelang de ondergrond.

Verwerkingsomstandigheden

Minimum temperatuur bij verwerking:
+8 °C voor de ondergrond en de omgeving.

Droogtijd

Navolgende verflagen pas na het volledige afdrogen van de ondergrond aanbrengen, ten vroegste na 12 uur.

Reinigen gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Attentie

Niet op opgewarmd vlak vewerken.

Afdekmaatregelen:

De omgeving van de te behandelen vlakkan zorgvuldig afdekken, vooral bij glas, keramiek, laklagen, klinkers, natuurstenen, metaal en hout.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Enkel voor professioneel gebruik


H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P281 De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P313 Een arts raadplegen.
P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/ afdouchen.

Bevat: hexafluorkiezelzuur

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.


Afval

Enkel volledig lege verpakking ter recyclage geven. Verpakking met resten afgeven in het Containerpark. Afvalsleutel volgens EAK en AVV: 06 01 06 andere zuren.

Technisch advies

Zie veiligheidsfiche.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

De grote middelen

Geklasseerde Oranjerie schittert weer in...