caparol_pim_import/caparol_be/products/image/108980/039511_Capatect_Accento_Marmo_EXC_WE6_09-2012.png

Capatect Accento Marmo

Zeer fijne organische pleister voor decoratieve oppervlakken buiten.
Plamuurtechniek.

Toepassing

Organische fijnpleister, klaar voor gebruik voor het realiseren van decoratieve gladde geveloppervlakken op:
 • Capatect WDVS met polystyreen
 • beton
 • oude minerale pleister
 • mortellagen van de groepen PII + PIII volgens DIN 18550
 • matte goed hechtende emulsieverven en -lagen
 • goed hechtende silicaatverflagen
Niet geschikt op ondergronden met zoutuitbloeiingen, kunststof en hout.
Niet geschikt op horizontale en schuine oppervlakken.
Niet binnen gebruiken.

Eigenschappen

 • moeilijk brandbaar, klasse B1 – DIN 4102/ DIN EN 13501
 • fijne oppervlakstructuur
 • veelzijdige design opties
 • milieuvriendelijk en reukarm
 • bindmiddel op basis van siliconenhars
 • met water te verdunnen
 • verwerking door een professioneel

Verpakking

20 kg emmer

Kleur

Accento Marmo : natuurwit
Accento DiColore : ingekleurd af fabriek op aanvraag. Volgens de kleurenwaaiers CaparolColor of Caparol 3D-System-Plus. Tot een helderheidsgraad >20. (Helderheidsgraden <20 zijn niet geschikt voor ETICS.)

NIET aankleurbaar via ColorExpress.

Opslag

Koel, droog en vorstvrij. Niet in direct zonlicht bewaren.

Soortelijke massa

ca. 1,25 g/cm³.

Grootste korrel

<0,1 mm

Drogelaagdikte

ca. 1 mm

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

sd: ca. 0,85m conform DIN EN ISO 7783
klasse V2 conforma DIN EN 1062

Diffusie-equivalente luchtlaag op Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190

max. 0.86 m volgens DIN EN ISO 7783-2 (ingezet op verstevigende mortel Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190)

Warmtestabiliteit

w<0,05 kg/(m2h0,5) volgens DIN EN 1062

Wateropname

w<0,2 kg/(m2h0,5) volgens DIN EN 1062

Wateropnamecoëfficiënt

w < 0,05 kg/(m2 · h0,5) conform DIN EN 1062-3
klasse W3 (laag) conforma DIN EN 1062

Consistentie

pasteus

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig, glad, schoon, droog, vast en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
Een absolute vlakheid is noodzakelijk. De fijnkorrelige Accento kan niet de oneffenheden van de ondergrond uitvlakken.
Niet goed hechtende lak-, dispersieverlagen of kunstharssierpleister en minerale verflagen geheel verwijderen. Goed hechtende minerale verflagen droog of nat reinigen.

Met schimmel-, mos- en algenaangroei bedekte oppervlakken behandelen met een mos- en algendodend preparaat, volgens wettelijke voorschriften. Naspoelen met water en goed laten drogen.
Door industriegassen en roet sterk vervuilde oppervlakken reinigen door hogedruk waterstralen waaraan een reinigingsmiddel is toegevoegd, volgens wettelijk voorschrift.

Alle aangrenzende oppervlakken afdekken.

Putzgrund 610 moet aangekleurd worden in dezelfde kleur als de primer voor een gekleurde pleister. Laat de tussenlaag drogen vooraleer verder te werken.

Accento op Capatect gevelisolatie met EPS :
Nieuwe versterkte lagen op basis van minerale mortel:
grondlaag met Putzgrund 610

Nieuwe cementvrije versterkte lagen wit: geen grondlaag nodig
Alle gekleurde pleisters : grondlaag met gekleurde Putzgrund 610
Verweerde versterkte lagen : (bv, na winteronderbreking): grondlaag met Putzgrund 610.

Als grond- of tussenlaag Putzgrund 610 toepassen. Zonodig de kleur van de Putzgrund afstemmen op de kleur van de sierpleister. Putzgrund 610 moet voldoende droog zijn om verder te kunnen werken.
 
Capatect-WDVS B en VHF
Nieuwe, minerale wapeningspleister:
Voorstrijken met Putzgrund 610.

Nieuwe, cementvrije wapeningspleister:
Voorstrijken is niet noodzakelijk.
Bij een lange wachttijd (winterperiode) de verweerde wapeningspleister voorstrijken met Putzgrund 610.
 
Beton
Vuil, stof en andere verontreiniging mechanisch verwijderen of door middel van hogedruk stoomstralen.
Grof poreuze, licht zanderige en zuigende ondergronden voorstrijken met OptiGrund. Zanderig ondergronden voorstrijken met Dupa-grund.
Een tussenlaag aanbrengen met Putzgrund 610.

Mineraal pleisterwerk

Nieuw pleisterwerk 2 tot 4 weken bij ca. 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid laten drogen. Bij ongunstige weersomstandigheden een langere droogtijd aanhouden. Door voor te strijken met Capagrund Universal wordt de kans op kalkuitbloedingen verminderd en kan veelal een droogtijd van 7 dagen worden aangehouden.

Oud pleisterwerk
Reparaties moet goed droog en afgebonden zijn. Grof poreuze, licht zanderige ondergronden voorstrijken met OptiGrund. Sterk zuigende, zanderige ondergronden voorstrijken met Dupa-grund. Een tussenlaag aanbrengen met Putzgrund 610.
Matte, goed hechtende dispersieverflagen
Matte, matig zuigende verflagen zonder voorstrijken behandelen. Verontreinigde, poederende verflagen reinigen door hogedruk waterstralen. Bij andere reinigingsmethoden de ondergrond voorstrijken met Dupa-grund.
Een tussenlaag aanbrengen met Putzgrund 610.
 
Goed hechtende silicaatverflagen
Met Sylitol- of AmphiSilan producten behandelen.
 
Pleisterwerk en betonnen oppervlakken met scheuren
Het Cap-elast-systeem toepassen.

Gereedmaken van het materiaal

Klaar voor gebruik. Oproeren met een traagdraaiende stalen menger.

Met max. 1% water verdunnen naar verwerkingsconsistentie.

Opbouw van het verfsysteem

Altijd een wapeningslaag aanbrengen met de wapeningspleister Capatect Carbonspachtel in min. 3mm tot max. 5mm laagdikte met een systeemgebonden wapeningsweefsel (650/110).

Het aanbrengen van een Tussenlaag Amphisilan K10 Fassadenputz voor het volvlakkig aanbrengen van Accento Marmo 
 
Richtlijn
Voor het aanbrengen van elke laag moet de ondergrond doorgedroogd zijn. Daarvoor rekening houden met een wachttijd van min. 3 dagen (bij koelere of vochtigere omstandigheden ook langer).

Na het doordrogen van de vorige lagen kan Accento Marmo in partiële vlekkentechniek of volvlakkige plamuurtechniek aangebracht worden. De optiek van het afgewerkte oppervlak is afhankelijk van de grootte en het aantal vlekken evenals van het "handschrift" van de verwerker.

Partiëel
De partiële aanbreng van Accento Marmo als vlekkenpatroon op de volledig doorgedroogde ondergrond. Het vlak moet glad gemaakt worden. Meerdere vlekkenpatronen met verschillende kleuren zijn mogelijk. De behandeling van het oppervlak gebeurt in de verse plamuur, liefst door gladmaken, uitwrijven met een viltspaan is eveneens mogelijk.
 
Volvlakkig
Volvlakkig aanbrengen van Accento Marmo als grondplamuur op de volledig doorgedroogde ondergrond. De vlakken glad maken, eventuele plamuurgraten na een korte sta-tijd met een viltspaan egaliseren, het alternatief is: structureren met een lichte troffelslag (Venetiaanse troffel) mogelijk.
Is een zeer glad oppervlak gewenst, kan de grondplamuurlaag eventueel na een korte droogtijd met schuurpapier (korrel ca. 120 - 150) geschuurd worden. Accento Marmo is na ca. 6u schuurbaar, na een droging van meerdere dagen wordt schuren moeilijker.
Accento Marmo volvlakkig aanbrengen als eindplamuur op de volledig doorgedroogde ondergrond en glad maken.
Geschuurde oppervlakken moeten naderhand altijd volvlakkig met Accento Marmo bedekt worden.
 
Richtlijn
De designlaag Accento Marmo zo aanbrengen dat de volledige laagdikte de 1mm niet overschrijdt. Door de vele afwerkingsmogelijkheden met Accento Marmo raden wij aan een proef aan te brengen op de werf.
 

Verbruik

Volvlakkig: ca. 1,5kg/m2 (max. laagdikte 1mm)

Vlekkenplamuur: naargelang ca. 0,25kg/m2

Het exacte verbruik vaststellen door proef op de werf.

Verwerkingsomstandigheden

Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur van omgeving en ondergrond niet lager dan 5 °C.
Niet verwerken in de directe zon.
Bij wind rekening houden met een kortere afbind-tijd.

Droogtijd

Bij 20° C en 65% relatieve luchtvochtigheid schuurbaar na ca. 6u.

Vlekkenplamuur overwerkbaar na ca. 3u.

Bij lagere temperaturen en hogere relatieve luchtvochtigheid langere droogtijd respecteren.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

Verflaag

Voor het inschilderen van de Accento Marmo kunnen volgende systemen worden aangewend.

1: Thermosan 2 lagen waarvan 1' laag verdund met max 10% Tiefgrund LF en 2' laag onverdund.
2: 1 laag Amphisilan Primer en 1 laag Amphisilan onverdund.

In sommige gevallen kan bij beide systemen een 2' afwerklaag nodig zijn.
Gelieve de desbetreffende TI van de voorgeschreven producten te raadplegen.

Attentie

Capatect Accento biedt de nodige bescherming tegen normale algen- en schimmelbelasting. Indien er bijkomende bescherming vereist is, gelieve af te werken met 2 lagen ThermoSan of Amphisilan Primer en Amphisilan. 
Capatect Accento mag niet gebruikt worden op horizontale plaatsen waar water op blijft staan.
Bescherm de stelling met baches tegen regen gedurende de droogfase.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Uitsluitend voor professioneel gebruik


 
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P260 Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P501 Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba

Tel.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be