caparol_pim_import/caparol_be/products/image/245800/066380_Modellier_und_Spachtelputz_134.png

Capatect Modellier- und Spachtelputz 134

Minerale poedermortel op basis van kalk-cement conform
EN 998-1, Eindpleister voor buiten en binnen.

Toepassing

Als eindlaag voor:
Capatect-minerale systemen, en VHF
Oude minerale pleisters, onderpleisters van de mortelgroepen PII + III conform DIN V 18550/ EN 998-1 e. d.

Ongeschikt zijn ondergronden met zoutuitbloedingen, ondergronden van kunststof of hout evenals mechanisch sterk belaste vlakken.

Eigenschappen

  • Brandgedrag „niet brandbaar" resp. „moeilijk ontvlambaar" naargelang de opbouw van het gebruikte gevelisolatiesysteem Capatect
  • Waterdampdoorlatend
  • Uitstekende hechting op alle minerale ondergronden
  • Scheurt niet
  • Vlotte, zekere verwerking door lichte toeslagstoffen
  • Zeer economisch door een snelle verwerking en gering verbruik
  • Milieuvriendelijk
  • Bindmiddelbasis: wit cement en wit ­­kalkhydraat met geringe organische/ silikaattoeslagstoffen
  • additieven voor hydrofobering, voor een soepelere verwerking en een goede hechting

Verpakking

25 kg zak

Kleur

Naturweiß

Af-fabriek kleuren is mogelijk tot een helderheidsgraad ≥ 30 volgens de kleurkaart CaparolColor of het Caparol 3D-Systeem. 

Indien uit esthetische overwegingen intensievere kleuren met een helderheidsgraad < 30 tot ³ 20 gewenst zijn, kan het product overschilderd worden met Capatect-SI-Fassadenfinish 130 (helderheidsgraad < 20 niet geschikt voor Capatect-WDVS.)

Gekleurde, minerale pleisters kunnen, afhankelijk van het weer, eventueel wolkig opdrogen. Dit duidt niet op een technisch-functionele fout en hierover kan niet gereclameerd worden.

Om kleurverschillen te vermijden, moeten gekleurde pleistervlakken bijkomend met Capatect-SI-Fassadenfinish 130 als egalisatielaag in de kleur van de pleister geschilderd worden.

Glansgraad

Mat

Opslag

Droog, beschermd tegen het vocht, en directe zonnestralen zoals cement-/kalkhoudende producten.

Houdbaar in de originele, gesloten verpakking gedurende minstens 1 jaar.

Diffusie-equivalente luchtlaag op Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190

≤ 0,1 m volgens DIN EN 7783 gegarandeerde grenswaarde: ≤ 2,0 m

Schudgewicht (nat)

0,8 g/cm3

Wateropnamecoëfficiënt

w = ca. 0,2 kg/(m2 · h0,5) conform DIN EN 1062, gegarandeerde grenswaarde: w ≤ 1,0 kg/(m2 · h0,5)

Consistentie

Poeder

Product-nr.

134

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet effen, zuiver, droog, vast, draagkrachtig en vrij zijn van deeltjes die de aanhechting kunnen verminderen. VOB, deel C, DIN 18 363, § 3 respecteren.

Door schimmel, mossen en algen aangetaste vlakken drukwaterstralen – de wettelijke voorschriften respecteren. Met een aan Capatox gelijkaardig product reinigen en de vlakken goed laten drogen.

Door industriële gassen of roet vervuilde vlakken drukwaterstralen – een geschikt reinigingsmiddel toevoegen en de wettelijke voorschriften respecteren.

Om het risico op vlekken bij gekleurde pleisters te reduceren op gelijkmatig gedroogde ondergronden letten!

Verwerkingsmethode

De natte mortel met een roestvrij stalen truweel of met een geschikte fijne pleister-spuitmachine op het hele oppervlak aanbrengen en het oppervlak terwijl de mortel nog vers is naar believen modelleren, vilten of plamuren.
Breng het materiaal aan in een laagdikte tussen 2 – 5 mm.

De keuze van het materiaal beïnvloedt het profiel van het oppervlak. Werk daarom altijd met hetzelfde gereedschap.

Om gelijkmatige vlakken te bekomen, moeten naast elkaar liggende vlakken steeds door eenzelfde arbeider uitgevoerd worden om afwijkingen ten gevolge van een verschillend ‘handschrift’ te vermijden. Om aanzetten te vermijden moeten voldoende werkmannen op elk niveau van de stelling voorzien worden. Nat in nat werken.

Bij fantasiestructuren moeten grote verschillen in materiaaldikte vermeden worden om krimpscheuren aan de overgangen te vermijden.

Hou er rekening mee dat bij gegladde of overwassen structuren ten gevolge van een oppervlakkige bindmiddelverrijking een sinterhuid kan ontstaan, en dat kleine krimpscheurtjes niet helemaal uitgesloten kunnen worden. Dit doet echter geen afbreuk aan het materiaal en vormt geen reden tot reclamaties.

Door het gebruik van natuurlijke vulstoffen en granulaten zijn kleine kleurverschillen mogelijk. Breng daarom op aan elkaar grenzende vlakken enkel materiaal met eenzelfde productienummer aan of meng materiaal met verschillende productienummers vooraf onderling.

Opbouw van het systeem

Grond- en tussenlagen moeten droog zijn alvorens verder te werken.

Capatect-WDV-Systemen en Capatect-VHF-Systemen:
Nieuwe minerale onderpleisters (wapeningsmassa's)
Bij een normale, vlotte verwerking is geen grondering nodig.
Bij een langere standtijd (bv overwinteren) de onderpleisters met Putzgrund 610 gronderen.
Bij Capatect-Armierungsputz 133 en Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 186M moet zo nodig een grondlaag met Sylitol-Konzentrat 111 aangebracht worden (afhankelijk van de weersomstandigheden en het absorptievermogen).

Onderpleisters van de mortelgroeppen PII en P III evenals oude minerale pleisters en beton:
Nieuwe pleisters:
2–4 weken niet behandelen. Grondlaag met Putzgrund 610

Beton, vlak en draagkrachtig oppervlak:
Grondlaag met Putzgrund 610

Pleisters en beton, grof poreus lichtt zandend, zuigend oppervlak:
Grondlaag met OptiGrund E.L.F.,
Tussenlaag met Putzgrund 610

Pleisters beton, sterk zuigend, melend oppvervlak:
Grondlaag met Dupa-grund,
Tussenlaag met Putzgrund 610.

Verbruik

Het verbruik van de vrij te structureren, fijnkorrelige pleister is afhankelijk van de structuur en variabel.

Verwerkingsomstandigheden

Tijdens de verwerkings- en de drogingsfase mag de temperatuur van de omgeving en de ondergrond niet onder +5 °C en over +30 °C liggen.
Niet bij directe zonnestralen, sterke wind, nevel of bij een hoge luchtvochtigheid verwerken.

Droogtijd

Nieuwe pleisters zijn na voldoende standtijd, in regel na 2 weken, bij ca. 20 °C en 65 % rel. luchtvochtigheid, overschilderbaar. Bij ongunstige weersomstandigheden, bijv. beïnvloed door wind en regen, moeten duidelijk langere standtijden aangehouden worden.

Door een bijkomende grondlaag met CapaGrund Universal vermindert het risico op kalkuitbloeiingen, zodat men reeds na een standtijd van 7 dagen de bovenpleister kan overschilderen.
De pleister droogt door hydratatie en fysische droging, d.w.z. door verdamping van het aanmaakwater. Vooral in het koele seizoen en bij hoge luchtvochtigheid is een langere droogtijd nodig.

Reinigen gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Materiaalbereiding

Capatect-Modellier- und Spachtelputz kan met alle courante doorloopmengers, machines, wormpompen en pleistermachines, maar ook met een krachtige, langzaam draaiende menger met zuiver, koud water tot een homogene massa aangemaakt worden. Laten rijpen en nogmaals kort doormengen. Indien nodig kan de consistentie na de rijptijd met een beetje water aangepast worden.

Benodigde hoeveelheid water :ca. 10 l per zak van 25 kg


Afhankelijk van het weer bedraagt de verwerkingstijd ca. 1 tot 1,5 uur (potlife), machinaal max. 30 minuten. Reeds gesteven materiaal in geen geval weer met water oproeren.

Voorbeeld machineuitrusting

Doorloopmenger Berö Calypso 15 met standaard-doseer- resp. mengas en pomp Berö Speedy 15 met schroefdeel 1/1 vermogen.

Belangrijke gegevens:
Gelieve steeds de richtilijnen van de fabrikant te respecteren!

Elektro-aansluiting:
steeds 400 V draaistroom/16 A (bouwstroomverdeler met FI-stroomonderbreker)

Water-aansluiting:
Slang 3/4" met GEKA, nodige waterdruk bij een draaiende machine minstens 2,5 bar

Waterdebiet:
ca. 350 l/u. De gewenste consistentie aan het fijnregelventiel van de waterarmatuur van de menger regelen.

Slang:
Begin, binnen-Ø 35 mm, per 13,3 m
Einde, binnen-Ø 25 mm, 10,0 m

Afstand:
Maximale afstand ca. 50 m (afhankelijk van het object en de temperatuur optimaliseren)

Spuittoestel:
Berö Integra Kombi, spuitkop -Ø 8 mm

Compressor:
V-Meko 400
Slang voor gebruik met kalkmelk of stijfsel spoelen.

Opmerking:
De benodigde hoeveelheid water kan variëren. Speciaal bij gekleurde pleisters kan het benodigde enigszins wisselen. Gebruik steeds dezelfde hoeveelheid water om structuur- en kleurverschillen te vermijden.

Capatect-Modellier- en Spachtelputz biedt bij een normale belasting de nodige bescherming tegen algen en schimmels. Wanneer een meer preventieve bescherming bescherming gewenst is, kan u twee lagen ThermoSan aanbrengen.

Om regeninslag tijdens de droging te vermijden, kan u de stelling eventueel met zeilen afdekken. De omgeving van de te behandelen vlakken, vooral glas, keramiek, lakken, bakstenen, natuurstenen, metaal evenals natuurhout en gevernist hout zorgvuldig afdekken. Spatten onmiddellijk met veel water afwassen.

Capatect-Modellier- en Spachtelputz is niet geschikt voor horizontale vlakken met waterbelasting.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU richtlijn
Enkel voor professioneel gebruik

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

P260 Stof of nevel niet inademen.
P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P281 De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P313 Een arts raadplegen.
P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.

Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Inhoud en verpakking volgens de plaatselijke richtlijnen.

Veiligheidsvoorschriften

Zie veiligheidsfiche.

Giscode

ZP1

Toelating

Z-33.41-130
Z-33.42-131
Z-33.43-132
Z-33.44-133
Z-33.47-859
Z-33.2-677
Z-33.49-1071
Z-33.84-1130

ETA-08/0304
ETA-10/0436
ETA-10/0160
ETA-11/0300

Hinweis zur Leistungserklärung/ CE-Kennzeichnung.
Die Kennzeichnung mit dem CE-Zeichen nach EN 998-1 bzw. EN 15824 erfolgt auf dem Gebinde, sowie dem Datenblatt zur Leistungserklärung/ CE-Kennzeichnung, das im Internet unter www.caparol.de abgerufen werden kann.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be