caparol_pim_import/caparol_be/products/image/245800/066380_Modellier_und_Spachtelputz_134.png

Capatect Modellier- und Spachtelputz 134

Minerale lichtgewicht pleister conform DIN EN 998-1, voor binnen en buiten

Toepassing

Minerale lichtgewicht pleister conform DIN EN 998-1, in de Capatect gevelsystemen, evenals op alle draagkrachtige minerale muren en plafonds, binnen en buiten.
Niet geschikt voor mechanisch extreem belaste vlakken.

Eigenschappen

  • Vlotte, zekere verwerking door lichte toeslagstoffen
  • Waterdampdoorlatend
  • Uitstekende hechting op alle minerale ondergronden
  • Scheurt niet
  • Zeer economisch door een snelle verwerking en gering verbruik
  • Milieuvriendelijk

Verpakking

25 kg zak

Kleur

Naturweiß

Af-fabriek kleuren is mogelijk tot een helderheidsgraad ≥ 30 volgens de kleurkaart CaparolColor of het Caparol 3D-Systeem. 

Indien uit esthetische overwegingen intensievere kleuren met een helderheidsgraad < 30 tot> 20 gewenst zijn, kan het product overschilderd worden met Sylitol® Finish 130 

Gekleurde, minerale pleisters kunnen, afhankelijk van het weer, eventueel wolkig opdrogen. Dit duidt niet op een technisch-functionele fout en hierover kan niet gereclameerd worden.

Om kleurverschillen te vermijden, moeten gekleurde pleistervlakken bijkomend met Sylitol® Finish 130 als egalisatielaag in de kleur van de pleister geschilderd worden.

Opslag

Droog, beschermd tegen het vocht, en directe zonnestralen zoals cement-/kalkhoudende producten.

Houdbaar in de originele, gesloten verpakking gedurende minstens 1 jaar.

Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

≤ 20 conform DIN EN 998-1

Schudgewicht (droog)

ca. 0,8 g/cm3

Brandreactie

Klasse A2-s1,d0 conform DIN EN 13501-1

Consistentie

Poeder

Materiaalbasis

Witcement en witkalkhydraat met geringe organische/silicate toeslagen
Verbeterende toeslagen ter hydrofobering

Capillaire wateropname

C ≤ 0,40 kg/(m2·min0,5) conform DIN EN 1015-18
Klasse Wc1 conform DIN EN 998-1

Product-nr.

134

Voorbereiding van de ondergrond

Om regeninslag tijdens de droging te vermijden, kan u de stelling eventueel met zeilen afdekken. De omgeving van de te behandelen vlakken, vooral glas, keramiek, lakken, bakstenen, natuurstenen, metaal evenals natuurhout en gevernist hout zorgvuldig afdekken. Spatten onmiddellijk met veel water afwassen.


De ondergrond moet effen, zuiver, droog, vast, draagkrachtig en vrij zijn van deeltjes die de aanhechting kunnen verminderen. VOB, deel C, DIN 18 363, § 3 respecteren.

Door schimmel, mossen en algen aangetaste vlakken drukwaterstralen – de wettelijke voorschriften respecteren. Met een aan Capatox gelijkaardig product reinigen en de vlakken goed laten drogen.

Door industriële gassen of roet vervuilde vlakken drukwaterstralen – een geschikt reinigingsmiddel toevoegen en de wettelijke voorschriften respecteren.

Om het risico op vlekken bij gekleurde pleisters te reduceren op gelijkmatig gedroogde ondergronden letten!

Materiaalbereiding

Capatect-Modellier- und Spachtelputz kan met alle courante doorloopmengers, machines, wormpompen en pleistermachines, maar ook met een krachtige, langzaam draaiende menger met zuiver, koud water tot een homogene massa aangemaakt worden. Laten rijpen en nogmaals kort doormengen. Indien nodig kan de consistentie na de rijptijd met een beetje water aangepast worden.

Benodigde hoeveelheid water :ca. 10 l per zak van 25 kg


Afhankelijk van het weer bedraagt de verwerkingstijd ca. 1 tot 1,5 uur (potlife), machinaal max. 30 minuten. Reeds gesteven materiaal in geen geval weer met water oproeren.

Verwerkingsmethode

De natte mortel met een roestvrij stalen truweel of met een geschikte fijne pleister-spuitmachine op het hele oppervlak aanbrengen en het oppervlak terwijl de mortel nog vers is naar believen modelleren, vilten of plamuren.
Breng het materiaal aan in een laagdikte tussen 2 – 5 mm.

De keuze van het materiaal beïnvloedt het profiel van het oppervlak. Werk daarom altijd met hetzelfde gereedschap.

Om gelijkmatige vlakken te bekomen, moeten naast elkaar liggende vlakken steeds door eenzelfde arbeider uitgevoerd worden om afwijkingen ten gevolge van een verschillend ‘handschrift’ te vermijden. Om aanzetten te vermijden moeten voldoende werkmannen op elk niveau van de stelling voorzien worden. Nat in nat werken.

Bij fantasiestructuren moeten grote verschillen in materiaaldikte vermeden worden om krimpscheuren aan de overgangen te vermijden.

Hou er rekening mee dat bij gegladde of overwassen structuren ten gevolge van een oppervlakkige bindmiddelverrijking een sinterhuid kan ontstaan, en dat kleine krimpscheurtjes niet helemaal uitgesloten kunnen worden. Dit doet echter geen afbreuk aan het materiaal en vormt geen reden tot reclamaties.

Door het gebruik van natuurlijke vulstoffen en granulaten zijn kleine kleurverschillen mogelijk. Breng daarom op aan elkaar grenzende vlakken enkel materiaal met eenzelfde productienummer aan of meng materiaal met verschillende productienummers vooraf onderling.

Opbouw van het systeem

Grond- en tussenlagen moeten droog zijn alvorens verder te werken.

Capatect gevelsystemen:
Nieuwe minerale onderpleisters (wapeningsmassa's)
Bij een normale, vlotte verwerking is geen grondering nodig.
Bij een langere standtijd (bv overwinteren) de onderpleisters met PutzGrund 610 gronderen.


Onderpleisters van de mortelgroeppen PII en P III evenals oude minerale pleisters en beton:
Nieuwe pleisters:
2–4 weken niet behandelen. Grondlaag met PutzGrund 610

Beton, vlak en draagkrachtig oppervlak:
Grondlaag met PutzGrund 610

Pleisters en beton, grof poreus lichtt zandend, zuigend oppervlak:
Grondlaag met OptiSilan Tiefgrund.,
Tussenlaag met PutzGrund 610

Pleisters beton, sterk zuigend, melend oppvervlak:
Grondlaag met Dupa Fix Grund,
Tussenlaag met PutzGrund 610.

Verbruik

Het verbruik van de vrij te structureren, fijnkorrelige pleister is afhankelijk van de structuur en variabel.

Verwerkingsomstandigheden

Tijdens de verwerkings- en de drogingsfase mag de temperatuur van de omgeving en de ondergrond niet onder +5 °C en over +30 °C liggen.
Niet bij directe zonnestralen, sterke wind, nevel of bij een hoge luchtvochtigheid verwerken.

Droogtijd

Nieuwe pleisters zijn na voldoende standtijd, in regel na 2 weken, bij ca. 20 °C en 65 % rel. luchtvochtigheid, overschilderbaar. Bij ongunstige weersomstandigheden, bijv. beïnvloed door wind en regen, moeten duidelijk langere standtijden aangehouden worden.

Door een bijkomende grondlaag met CapaGrund Universal vermindert het risico op kalkuitbloeiingen, zodat men reeds na een standtijd van 7 dagen de bovenpleister kan overschilderen.
De pleister droogt door hydratatie en fysische droging, d.w.z. door verdamping van het aanmaakwater. Vooral in het koele seizoen en bij hoge luchtvochtigheid is een langere droogtijd nodig.

Reinigen gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Capatect-Modellier- en Spachtelputz biedt bij een normale belasting de nodige bescherming tegen algen en schimmels. Wanneer een meer preventieve bescherming bescherming gewenst is, kan u twee lagen ThermoSan NQG aanbrengen.

Om regeninslag tijdens de droging te vermijden, kan u de stelling eventueel met zeilen afdekken. De omgeving van de te behandelen vlakken, vooral glas, keramiek, lakken, bakstenen, natuurstenen, metaal evenals natuurhout en gevernist hout zorgvuldig afdekken. Spatten onmiddellijk met veel water afwassen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU richtlijn
Enkel voor professioneel gebruik

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Stof of nevel niet inademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Draag beschermende handschoenen/ oogbescherming. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen. Achter slot bewaren.

Bevat: cement, portland, chemicaliën, Calciumhydroxide. Waterige cementuitwassingen werken alkalisch. 

Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Inhoud en verpakking volgens de plaatselijke richtlijnen.

Veiligheidsvoorschriften

Zie veiligheidsfiche.

Giscode

ZP1

Toelating

Z-33.41-130
Z-33.43-132
Z-33.44-133
Z-33.47-859

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be