caparol_pim_import/caparol_be/products/image/264517/070485_ThermoSan_Fassadenputz_K15_20_kg_FR.png

Capatect ThermoSan Fassadenputz NQG

Gebruiksklare lichtgewicht sierpleister op basis van hybride-bindmiddel en Nano-kwartstechnologie voor toepassing buiten conform DIN EN 15824.

Toepassing

Sierpleister, klaar voor gebruik, als afwerking op minerale- en organische ondergronden buiten. Toe te passen in Capatect gevelisolatiesystemen.

Niet geschikt op ondergronden met zoutuitbloeiingen evenals ondergronden van kunststof of hout.

Eigenschappen

  • gunstig materiaalverbruik
  • bijzonder goed waterdampdoorlatend
  • hoge kleurvastheid
  • waterafstotend
  • waterverdunbaar
  • ongevoelig voor aangroei van micro-organismen

Verpakking

20 kg emmer

Kleur

Wit.

Met ColorExpress op kleur te maken. Andere kleuren met een helderheidswaarde >20 op aanvraag. Informeer naar de levertijden.
Worden kleuren met een helderheidswaarde < 20 gewenst dan moet de sierpleister tweemaal geschilderd worden met Muresko CoolProtect.
 
Een reflectiewaarde van ≥ 5 is met een speciale opbouw van het isolatiesyteem mogelijk.

Bij donkere kleuren kan in het isolatiesysteem, als gevolg van een te groot contrast tussen de wapeningslaag en sierpleister, een egaliserende eindafwerking met ThermoSan Fassadenfarbe noodzakelijk zijn.

Kleine hoeveelheden kunnen op kleur gebracht worden door CaparolColor- of Amphibolin-mengkleuren toe te voegen. Niet meer dan 2 % toevoegen omdat anders de sierpleister te dun wordt.

Glansgraad

Mat

Opslag

Koel, droog en vorstvrij bewaren. Tegen direct zonlicht beschermen.
In de originele gesloten verpakking 12 maanden opslagstabiel.

Soortelijke massa

ca. 1,3 g/cm³

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

≤ 0,14 m volgens DIN EN ISO 7783
Klasse V1 (hoog) volgens DIN EN 15824

Brandreactie

A2-s1, d0 volgens DIN EN 13501-1 (onbrandbaar)

Consistentie

pasteus

Materiaalbasis

Silicaat-organo-hybride-dispersie en siliconenhars-emulsie

Wateropnamecoëfficiënt

≤ 0,1 kg/(m2• h0,5) volgens DIN EN 1062-3
Klasse W3 (laag) volgens DIN EN 1582

Product-nr.

628

Attentie

De aangegeven waarden zijn een gemiddelde en kunnen door gebruik van natuurlijke grondstoffen gering afwijken.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig, glad, schoon, droog, vast en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
Niet goed hechtende lak-, dispersieverflagen of kunstharssierpleister en minerale verflagen geheel verwijderen.
Goed hechtende verflagen droog of nat reinigen.
Met schimmel-, mos- en algaangroei vervuilde oppervlakken behandelen met een mos- en algendodend preparaat, volgens wettelijk voorschrift. Naspoelen met water en goed laten drogen.
Door industriegassen en roet sterk vervuilde oppervlakken reinigen met hogedruk waterstralen waaraan een reinigingsmiddel is toegevoegd, volgens wettelijk voorschrift.

Bij korrelgrootte < 2 mm kan een bijkomende voorbehandeling van de onderpleister noodzakelijk zijn.

Verwerkingsmethode

Sierpleister met een roestvrijstalen plekspaan of geschikte spuitapparatuur op korreldikte aanbrengen. Direct daarna met een kunststoffen plekspaan of PU-bord de Kratzputz in een gelijkmatig draaiende beweging - en de Reibeputz naar keuze horizontaal, vertikaal of rond - structureren.
De keuze van het gereedschap bepaalt het eindresultaat.
Bij spuiten is de keuze van de nozzle afhankelijk van de korrelgrootte (de spuitopening= 4x de korrelgrootte). De druk moet ca. 3-4 bar zijn. Bij spuiten moet er speciaal op worden gelet dat het materiaal gelijkmatig wordt aangebracht.
Structureren steeds door dezelfde persoon en met hetzelfde gereedschap om op naast elkaar gelegen oppervlakken structuurverschillen te voorkomen.
Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken.
Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid of bij kans op regen of nachtvorst. Bij dreigende regen zonodig het werk met zeilen afdekken.

Door het gebruik van natuursteenkorrels zijn kleine kleurafwijkingen mogelijk. Daarom op doorgaande oppervlakken alleen materiaal van hetzelfde chargenummer gebruiken of materiaal van verschillende nummers met elkaar mengen. ThermoSan-Fassadenputz NQG is niet geschikt op horizontale vlakken waarop water blijft staan.

Opbouw van het systeem

Als grond- of tussenlaag PutzGrund 610 toepassen. Zonodig de kleur van de PutzGrund afstemmen op de kleur van de sierpleister. PutzGrund 610 moet voldoende droog zijn om verder te kunnen werken.

Capatect-WDVS en Capatect VHF-systeem

Nieuwe, minerale wapeningspleister:
- voorstrijken met PutzGrund 610.

Nieuwe, cementvrije wapeningspleister:
- voorstrijken is niet noodzakelijk.
- bij een lange wachttijd (winterperiode) de verweerde onderpleister voorstrijken met PutzGrund 610.

Pleisters uit pleistergroepen PII en PIII
Nieuwe pleisterlagen zijn na voldoende afbindtijd, normaal gesproken na 2 weken bij 20 °C en 65 % R.V., af te werken. Een grondlaag aanbrengen met PutzGrund 610.
Bij ongunstige weersomstandigheden, bijv. door invloed van wind of regen, moeten duidelijk langere afbindtijden gehanteerd worden.
Een extra grondlaag met CapaGrund Universal vermindert de kans op kalkuitbloeiingen, daardoor kan al na een afbindtijd van 7 dagen de Fassadenputz aangebracht worden.

Oude pleisterlagen
Reparatieplekken moet voldoende afgebonden en doorgedroogd zijn. Op grof poreuze, zuigende, licht zanderige pleisters resp. zuigende ondergronden een voorstrijklaag met OptiGrund. en een tussenlaag met PutzGrund 610 aanbrengen.
Op sterk zanderige, poederende pleisters een voorstrijklaag met Dupa-Putzfestiger en een tussenlaag met PutzGrund 610 aanbrengen.

Beton
Verontreiniging mechanisch of door middel van hogedruk waterstralen geheel verwijderen. Een grof poreus, licht zanderig en zuigend oppervlak voorstrijken met OptiGrund. Een zanderig oppervlak voorstrijken met Dupa-Putzfestiger en een tussenlaag met PutzGrund 610 aanbrengen.

Draagkrachtige, matte dispersieverflagen
Op matte, zwak zuigende verflagen een grondlaag aanbrengen met PutzGrund 610. Verontreinigde, poederende verflagen reinigen door hogedruk waterstralen. Bij andere reinigingsmethodes (afwassen, afborstelen, afspoelen), een voorstrijklaag met Dupa-Putzfestiger en een tussenlaag met PutzGrund 610 aanbrengen.

Goed hechtende silicaatverflagen
Met Sylitol- of AmphiSilan-producten behandelen.

Verbruik

ProductStructuurKorrel
(mm)
ca. verbruik
(kg/m2)
ThermoSan-Fassadenputz NQG R20Reibeputz2,01,9 - 2,1
ThermoSan-Fassadenputz NQG R30Reibeputz3,02,6 - 2,8
ThermoSan-Fassadenputz NQG K15Kratzputz1,51,7 - 1,9
ThermoSan-Fassadenputz NQG K20Kratzputz2,02,2 - 2,4
ThermoSan-Fassadenputz NQG K30Kratzputz3,02,9 - 3,1

Bij "verbruik" worden gemiddelde hoeveelheden aangegeven. Verwerkingsverliezen zijn hierin niet meegenomen. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur van omgeving en ondergrond niet lager dan 5 °C en hoger dan 30 °C zijn.
Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid of bij kans op regen of nachtvorst.
Bij sterke luchtverplaatsing op het oppervlak van het bouwdeel tijdens de verwerking en de droging bestaat het risico dat krimpscheuren en poriên gevormd worden in de eindpleister.

Droogtijd

Bij 20° C en 65 % relatieve luchtvochtigheid is de sierpleister na 24 uur oppervlakkig droog. Doorgedroogd, belastbaar en overschilderbaar na 2-3 dagen.
De sierpleister droogt fysisch, dit betekent door filmvorming van de dispersie en door verdamping van vocht. In koele jaargetijden en bij een hoge luchtvochtigheid is de droogtijd langer. Ter bescherming tegen regen tijdens de droogfase is het raadzaam de steiger te voorzien zeilen.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

Materiaalbereiding

De totale inhoud van de emmer met een langzaam draaiend roerwerk grondig oproeren. Indien nodig maximaal 2% water toevoegen om het materiaal op de juiste dikte te brengen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Conform EU-richtlijn


Kan een allergische huidreactie veroorzaken

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.

Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
Beschermende handschoenen/ oogbescherming dragen.

BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

Bevat: 

1,2-benzisothiazool-3(2H)-on
2-octyl-2H-isothiazool-3-on
2-methyl-2H-isothiazol-3-one
mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1)

Dit product is een behandeld voorwerp volgens EU-regelgeving 528/2012, deze verf bevat film- en busconservering met fungicide eigenschappen: 2-octyl-2H-isothiazol-3-on (CAS-Nr. 26530-20-1), pyrithionzink (CAS-Nr. 13463-41-7), terbutryn (CAS-Nr. 886-50-0). Gemengd uit 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) < 15 ppm.

Siliconenharpleister, watergedragen, met filmbescherming VOC-gehalte conform RL 2004/42/EG <20 g/l.
Bevat polyvinylacetaathars, hybride bindmiddel (organo-silicaat / acrylaat), calciumcarbonaat, silicaat, titaanwit, water, alifaten, additieven, conserveermiddel, filmbescherming.


Bij accidentele indigestie consulteer het Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

Betonlook met optimale isolatiewaarde

Gevelrenovatie met Capatect System…

Concept en uitvoering zijn één

Zie jij het verschil?

Goed gezien

Donkere kleur tegen gevel