Disbolith 370 Leichtputz

Minerale lichtgewicht-gevelpleister.

Toepassing

Poedermortel voor isolerende bouwmaterialen zoals cellenbeton, lichtgewicht-betonblokken, argex-blokken, holle snelbouwblokken, enz. evenals zuigende betonvlakken, buiten en binnen. Als structuurlaag op klassieke minerale pleisters met meerdere structuur mogelijkheden.

Eigenschappen

  • waterafstotend conform DIN 18 550
  • spanningsarm
  • waterdampdoorlaatbaar SsH2O=0,35m
  • krimparm uitdrogend
  • zeer goed hechtend
  • waterdoorlaatbaaraheid  W24 = <0,3 kg/(m2.h0,5)
  • soortelijk gewicht  800 kg/m³

Materiaalbasis

hydrophobe kalke-cement mortel

Verpakking

zak 25 kg

Kleur

oud-wit

Opslag

Koel, maar vorstvrij en droog bewaren. In gesloten verpakking max. 6 maanden houdbaar.

Soortelijke massa

800 kg/m³

Drogelaagdikte

ca. 10 mm

Geschikte ondergronden

Isolerende bouwmaterialen zoals cellenbeton, lichtgewicht-betonblokken, baksteen, argex-blokken, holle snelbouwblokken, evenals zuigende betonvlakken, enz.

Voorbereiding van de ondergrond

Losse delen en oude verflagen restloos verwijderen. Cellenbeton en andere zuigende ondergronden voorbevochtigen of gronderen met DISBON 760 Baudispersion, 1 : 5 verdund met water. Rolluikkasten, verloren bekisting en andere bouwdelen uit houtvezelcementplaten mogen niet voorbevochtigd worden. Deze bouwdelen en gemengd metselwerk met een zuivere cementmortel volgens DIN 18 550 over de gehele muur voorspuiten. Voldoende laten uitharden en drogen. Vervolgens deze vlakken, minimaal 10 cm overlappend met de andere bouwstof, overspannen met een alkalivast wapeningsweefsel, bijv. Capatect 605/00 Gewebe. Bevestigen van sokkel-, hoek- en uitzetprofielen in functie van de dikte van de uiteindelijke afgewerkte pleister (minimaal 1 cm). Gebruik roestvrije profielen met een PVC-neus. Deze profielen met verzinkte nagels bevestigen of met een buitenbestendige pleister verlijmen (geen gipshoudende mortel gebruiken). Bij het aaneensluiten van de roestvrije metalen lijsten, minstens 3 mm afstand tussen de snijkanten aanhouden. De snijkant van de PVC-neus mag niet gelijk lopen met de snijkant van het metalen profiel. Aanbevolen merk : Protector hoek : N° 1020

Gereedmaken van het materiaal

17 liter water grondig mengen met een zak van 25 kg. Mengtijd circa 5 minuten afhankelijk van het type menger. Bij mengpompen is de watertoevoer naar behoefte in te stellen.

Opbouw van het verfsysteem

1.Raaplaag.

Disbolith 370 Leichtputz in een minimumlaagdikte van 10 mm met een roestvrije spaan, met de hand of met geschikte apparatuur op de ondergrond aanbrengen (namenger noodzakelijk) en het oppervlak vlak trekken met een rij.

2. Structuurlaag.

Boomschorseffect

Na het wit uitdrogen van de raaplaag, afhankelijk van weersomstandigheden minimaal één dag droogtijd aanhouden, de raaplaag licht bevochtigen en de Disbolith 370 Leichtputz op korreldikte (circa 3 mm) aanbrengen. Volgens in de gewenste structuuur met een sponsspaan, een houtenspaan of met de kunststofspaan horizontaal, verticaal of rond structureren.

Truweelslagstructuur

Na drogen zoals omschreven onder 1, doch binnen de 48 uur, de Disbolith 370 Leichtputz als modelleerlaag circa 6 – 6 mm dik aanbrengen en volgens gewenst structuur afwerken.

Spuitstructuur

Disbolith 370 Leichtputz met de pleistermachine als grove structuur spuiten. De hoeveelheid toegevoerde lucht is volgens structuurwens aan te passen. De geschiktheid van de pleistermachines door middel van spuitproef vaststellen.

Verfsysteem

Disbolith 370 Leichtputz kan na volledige droging en afbinden, minimaal zes weken aanhouden, overgeschilderd worden met Caparol Sylitol Fassadenfarbe of AmphiSilan Fassadenfarbe. De helderheid (reflectiewaarde) dient hoger te zijn dan 40.

Verbruik

Bij 10 mm laagdikte 9 kg/m2
Reibestructuur op korreldikte 1,8 kg/m2
Truweelslagstructuur vanaf 3 kg/m2.

Verwerkingsomstandigheden

Temperatuur voor materiaal, omgeving en ondergrond minimaal 5 °C. De pleistervlakken zijn volgens DIN 18 550 te beschermen en na te behandelen.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid na ca. 24 uur droog.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conforme directive EU

Uniquement pour l'usage professionnelle

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P260 Stof of nevel niet inademen.
P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P313 Een arts raadplegen.

Bevat: cement, portland, chemicaliën. Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Laisser sécher les résidus dans les emballages et présenter au parc à conteneurs.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be