caparol_pim_import/caparol_be/products/image/57155/027203_Capatect-Profilkleber_121_NL.png

Capatect Capapor Profilkleber 121/109

Lijm om gevel- en decoratieprofielen te kleven. Voor binnen en buiten.

Toepassing

Minerale lijm om Capapor-Fassadenprofielen te bevestigen.
Geschikt op massieve, minerale ondergronden en op Capatect gevelsystemen op basis van EPS- en minerale wol-isolatie met minerale wapeningslagen met min. 2,5 N/mmdrukvastheid.

Eigenschappen

  • soepel smeerbaar
  • hoge aanvangshechting
  • snel belastbaar
  • hoog hechtvermogen
  • waterafstotend
  • optimale opentijd

Verpakking

25 kg zak

Kleur

natuurwit

Opslag

Droog, koel, beschermd tegen vocht.
Houdbaarheid in origineel gesloten verpakking min. 12 maanden.

Soortelijke massa

ca. 1,8 g/cm³

Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

< 35

Hechttreksterkte

≥ 0,3 N/mm2 conform DIN EN 1015-12

Materiaalbasis

Mineraal bindmiddel conform DIN EN 197-1 
en speciaal kunstharspoeder

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet effen, zuiver, vast, droog, draagkrachtig en vrij zijn van substanties die de aanhechting kunnen verminderen.
Bij bevestiging op gevelisolatiesystemen, de Capatect Capapor Profilkleber 121/109 op de geschikte en droge wapeningslaag aanbrengen. De tolerantie op de vlakheid van de uitgeharde wapeningslaag bedraagt max. 2 mm op de max. lengte van het Decor- en gevelprofiel.
Beton en onbehandelde pleister op draagkracht testen, ontkistingsresten en losse deeltjes verwijderen. Zuigende ondergronden op juiste wijze gronden.

Gereedmaken van het materiaal

Per zak 4,5 - 5 l koud, zuiver water in een mortelkuip doen en de droge mortel langzaam toevoegen. Met een krachtige, langzaam draaiende mixer mengen tot een klontervrije massa. Min. 5 minuten laten rijpen en nog eens kort doormengen. 
Niet meer materiaal opmengen als binnen het uur verwerkt kan worden.

Verwerkingsmethode

Als voorbereiding op de verwerking dient een legplan opgemaakt te worden.

De decor- en gevelprofielen ontdoen van stof en van hechtingsverminderende deeltjes, eventueel de lengte aanpassen. Om te snijden wordt een cirkel- of verstekzaag aanbevolen.

Capatect Capapor Profilkleber 121/109 volvlakkig met een kamspaan (vertanding 8 - 10 mm) op de ondergrond en de achterkant van het gevelprofiel aanbrengen (Floating-Buttering). Enkel zo veel lijm aanbrengen, als verwerkt kan worden vooraleer huidvorming optreedt. Het verlijmen van de profielen gebeurt altijd volvlakkig. De profielen onder lichte druk met licht draaiende beweging positioneren en aandrukken, indien nodig vastzetten  om eventueel wegglijden te vermijden.

De voeg rond de gevelprofielen moet met Capatect Capapor Profilkleber 121/109 gesloten worden. Lijmvoegen afdichten door met een vochtig penseel glad te maken. 
Versteksnedes en onderlinge aansluitingen volvlakkig met elkaar verlijmen.

Wapeningslagen die met Profilkleber vervuild zijn, onmiddellijk na het aanbrengen met water reinigen, daar anders hechtingsproblemen kunnen voorkomen.

De bovenste aansluitingsvoeg met de wand volledig met Capatect Profilkleber 121/109 afdichten. De horizontale aansluitingsvoeg met de ondergrond afgerond uitvoeren.

Opgelet:
In geval van dunnere en grotere gevelprofielen dienen er over het algemeen hogere eisen gesteld te worden aan de effenheid van het oppervlak waarop ze aangebracht worden, om breuk te vermijden en volvlakkig aanbrengen te garanderen. Er wordt aanbevolen om op de werf vooraf de vlakheid te controleren.

Metaal, bv. titaanzink kunnen bij direct contact met alkalische mortels roesten.

Voor het aanbrengen verwijzen wij naar het technische informatieblad, van de volgende Capapor producten:

■ Capapor Rahmen-, Gurt- und Gesimsprofile 121/010-011
■ Capapor Fensterbankprofile 121/012
■ Capapor Bossensteine 121/016
■ Capapor Konsolen und Schlusssteine 121/017-018

Verbruik

Naargelang de grootte van de profielen 3 - 4 kg/m2, afhankelijk van de laagdikte en de effenheid van de ondergrond.

Verwerkingsomstandigheden

Verwerkingstemperatuur:

Gedurende de verwerking en de drogingsfase minimum + 5°C en maximum 30°C zowel voor ondergrond als omgeving. Niet verwerken in directe zon, op door de zon verhitte vlakken, bij regen of bij wind. 

Droogtijd

Bij 20°C en 65 % relatieve luchtvochtigheid, ca. 24 uur voor het met Capatect Capapor Profilkleber 121/109 verlijmde gevelprofiel. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen het drogingsproces.

Reinigen gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Enkel voor professioneel gebruik

Conform EU-Richtlijn

Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Stof of nevel niet inademen.
Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Een arts raadplegen.
NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.


Bij accidentele indigestie contacteer het antigifcentrum 070/245 245

Afval

Materiaal en verpakking volgens de geldende wetgeving.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be