caparol_pim_import/caparol_be/products/image/245795/066375_Capapor_Profispachtel_121_110.png

Capatect Capapor Profilspachtel 121/110

Minerale profielplamuur voor de specifieke reparatie van oneffenheden aan Capapor Dekor- en Fassadenprofile

Toepassing

Snel uithardende reparatie- en herstelplamuur voor kleine beschadigingen en oneffenheden aan de Capapor Dekor- en Fassadenprofilen.

Eigenschappen

  • gemakkelijk te verwerken
  • snel uithardend
  • gemakkelijk te schuren
  • goed standvermogen
  • speciaal afgestemde hechtkracht op Capapor Dekor- en Fassadenprofilen
  • waterafstotend

Verpakking

10 kg zak

Kleur

Grau

Opslag

Droog, beschermd tegen vocht, koel.
Houdbaarheid in de originele, gesloten verpakking min. 12 maanden.

Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

≤ 20 conform DIN EN 1015-19

Drukvastheid

klasse CS III conform DIN EN 998-1

Schudgewicht (droog)

ca. 0,8 g/cm³ conform DIN EN 1015-10

Wateropnamecoëfficiënt

ca. ≤ 0,2 kg/(m2min1/2) conform DIN EN 1015-18
klasse W2 conform DIN EN 998-1

Materiaalbasis

Mineraal bindmiddel conform DIN EN 197-1
en speciale kunstharspoeders

Product-nr.

121/110

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet effen, zuiver, vast, droog, draagkrachtig en vrij zijn van substanties die de aanhechting kunnen verminderen.

Gaten vooraf nat maken. Het inbregen van de mortel gebeurt in licht vochtige toestand.

Materiaalbereiding

Aanmaken met de hand of met een elektrische mixer tot een klontervrije consistentie ontstaat die klaar is voor gebruik. Niet meer materiaal aanmaken als binnen 10 minuten verwerkt kan worden.      
Bereiding: ca. 0,2 l water met 0,5 kg materiaal.

Verbruik

ca. 0,8 g/cm³
Afhankelijk van de uit te voeren reparaties.

Verwerkingsomstandigheden

Tijdens de verwerking en de droging mag de temperatuur van de omgeving en ondergrond niet lager dan +5 °C en niet hoger dan +30°C gaan.

Beschermen tegen te snelle opdroging, niet verwerken onder directe zonnestralen. Eventueel maatregelen nemen tegen te snelle uitdroging.

Droogtijd

Pluggaten die dichtgemaakt moeten worden, kunnen na ca. 2-3 uur geschuurd worden, grotere gaten na ca. 1 dag.
De droging is afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid en diepte van de gaten.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen het drogingsproces.

Reinigen gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Montage

Het materiaal dat klaargemaakt is voor gebruik drukkend in de te repareren plaatsen inbrengen. Het materiaal komt best een beetje boven het niveau van de omgeving uit. Nat- in nat is het mogelijk om het materiaal in meerdere lagen tot een laagdikte van 40 mm aan te brengen.  De breedte van de te repareren plek mag niet groter zijn dan 15 cm.

Bij reparaties groter dan 5x5 cm moet bij de overgangen door bijv. een snee met het truweel zo voorbereid worden, dat een voldoende groot vlak is voor verwerking aan de rand van het profiel, dit om scheuren te vermijden.

Opgesteven maar nog niet uitgehard materiaal kan reeds gereprofileerd worden. Opgesteven materiaal niet meer oproeren of verwerken.

Na de droging van het materiaal manueel of met de machine schuren met schuurpapier
(korrel ≥ P120) tot dicht aan de aangrenzende profielvlakken. Een driehoeksschuurder is hiervoor aanbevolen.

Laagdikte

Laagdikte
Minimum1 mm
 Maximum 1 laag:20 mm
Maximum 2 lagen:40 mm

Overschilderbaar
Afhankelijk van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en de hoeveelheid aangebracht materiaal kan het profiel ten vroegste na ca. 3 dagen met geschikte gevelverf bijv. Sylitol®, AmphiSilan- oder ThermoSan  overschilderd worden. De actuele verwerkingsrichtlijnen van Capapor Dekor- und Fassadenprofile respecteren.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Enkel voor professioneel gebruik

Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.

Stof of nevel niet inademen.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Beschermende handschoenen/ oogbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
070/245 245
Achter slot bewaren.

Inhousstoffen conform VdL-richtlijn 01: cement, polyvinylacetaathars, silicaten, calciumcarbonaat, aluminiumhydroxide, additiven.

Afval

Materiaal en verpakking volgens de lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

VOs-gehalte conform RL 2004/42/EG < 1 g/l.

Giscode

ZP1 cementhoudende produkten, chromaatarm

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be