caparol_pim_import/caparol_be/products/image/101475/037911_Meldorfer-Ansatzmo_rtel_080.png

Meldorfer Ansatzmörtel 80

Lijm- en voegenmortel voor het verlijmen van Meldorfer-steenstrips.

Toepassing

Gebruiksklare mortel voor het verlijmen van Meldorfer steenstrips en voor het vullen van de voegen. Voor gebruik de mortel goed doorroeren.
Toe te passen in Capatect-WDVS B en als decoratieve afwerking binnen en buiten.

Eigenschappen

  • A2-s1, d0 conform DIN EN 13501-1 (niet brandbaar)
  • hoge plakkracht
  • klaar voor gebruik
  • waterdampdoorlatend
  • eenvoudige verwerking
  • spanningsvrij

Verpakking

25 kg emmer

Kleur

Cementgrijs, zandwit en antraciet
Speciale kleuren op aanvraag.

Opslag

Koel, droog en vorstvrij in originele verpakking ca. 12 maanden houdbaar.
Tegen direct zonlicht beschermen.

Soortelijke massa

ca. 1,74 g/cm3

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

sd:: < 1,4 m volgens DIN EN ISO 7783
Klasse V2 (gemiddeld) volgens DIN EN ISO 7783

Brandreactie

A2-s1, d0 conform DIN EN 13501-1

Wateropnamecoëfficiënt


w:≤ 0,5 kg/(m2 · h0,5) conform DIN EN 1062

Consistentie

pasteus

Materiaalbasis

Copolymerisaat uit vinylacetaat / ethyleen / methacrylzuuresters

Product-nr.

080
Om schade door regenwater te voorkomen het werk (steiger) tijdens verwerking en droogfase met zeilen afdekken.
Door het gebruik van natuursteenkorrels zijn kleine kleurafwijkingen mogelijk, daarom op doorgaande oppervlakken alleen materiaal van hetzelfde chargenummer gebruiken of materiaal met verschillende nummers met elkaar mengen.

Geschikte ondergronden

Ondergronden uit: mortelgroepen PII, PIII conform DIN V 18550 / EN 998-1 e. d.,  
beton, draagkrachtige minerale oude pleisters en verflagen,  
gipskartonplaten of onderpleisters van de mortelgroep PIV + V binnen. 
Aanbevolen wapeningsmassa's: Capatect ZF-Spachtel 699 en Capatect CarbonSpachtel

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet vlak, draagkrachtig, glad, schoon, droog, vast en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Materiaalbereiding

Klaar voor gebruik.
Met elektrisch roerwerk oproeren en eventueel met een beetje water op de juiste consistentie instellen.

Verwerkingsmethode


Voorbereiding:
Het te beleggen oppervlak gelijkmatig indelen in hoogtemarkeringein, um de werketappes vast te leggenn.
Bij het normale formaat (NF) is 1 werketappe ca. 33 cm hoog
(4 steenstriops à 71 mm en 4 voegen à 12 mm).
Bij het smalle formaat (DF) is een werketappen ca. 32 cm hoog
(5 steenstrips à 52 mm en 5 voegen à 12 mm).
Bij het indelen rekening houden met vaste lijnen (b. v vensters, deuren, . Fenster, Türen, rollagen enz.).

Verwerking:

Meldorfer Ansatzmörtel 080 op de uitgeharde wapeningslaag in strepen binnen de hoogtemarkeringen met een truweel aanbrengen en met een tandtruweel (vertanding 4 x 6 mm) horizontaal doorkammen.

Enkel zo veel mortel aanbrengen, dat vooralleer een huid gevormd wordt kan belegd worden met de Meldorfer Flachverblendern. De Meldorfer Flachverblender met schuivende bewegingen verzadigd in de nog open Meldorfer Ansatzmörtel 080 met de noodzakelijke voegafstand, indrukken zodat geen holle ruimtes ontstaan. Daarbij van boven naar beneden werken en met de hoekstrps beginnen.

De nog open lijm in de voegen gelijkmatig verdelen met een nat vlak penseel van 10 mm en tegen de flanken aanwerken zodat een dichte aansluiting tussen de mortel en de steenstrips verzekerd is.

Aansluitend het vlak met een handveger o.d. afborstelen, om losse mortelrestene te verwijderen.

Verbruik

2,5–3,0 kg/m2
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Verwerkingstemperatuur:
Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur van omgeving en ondergrond niet lager dan 5 °C en hoger dan 30 °C zijn.
Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid of bij kans op regen of nachtvorst.

Droogtijd

Bij 20° C en 65% relatieve luchtvochtigheid is de mortel na 24 uur oppervlakkig droog en 2-3 dagen volledig droog en te belasten.
In koele jaargetijden en bij een hoge luchtvochtigheid is de droogtijd langer.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

Tussenlaag

Op cementhoudende ondergronden (ook minerale wapeningslagen) eerst een voorstrijklaag aanbrengen met Putzgrund 610 om o.a. uitbloeiïngen te voorkomen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn
Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Buiten het bereik van kinderen houden.
Tijdens de verwerking en droging voor goede verluchting zorgen.
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Niet in het riool, waterlopen of de aarde laten lopen. Reiniging van het gereedschap onmiddellijk na gebruik met water en zeep. Tijdens het schuren, stoffilter P2 gebruiken

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

Veiligheidsvoorschriften

Zie veiligheidsfiche

Giscode

D2 dispersie-zetwerkstoffen, oplosmiddelarm.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be