caparol_pim_import/caparol_be/products/image/101478/037914_Meldorfer-Fugenmo_rtel_081.png

Meldorfer Fugenmörtel 081

Voegenmortel voor het vlakvol voegen van Merdorfer steenstrips binnen en buiten.

Toepassing

Gebruiksklare voegenmortel voor het vlakvol afdichten van voegen van Meldorfer steenstrips.

Eigenschappen

  • waterdampdoorlatend
  • weerbestendig en waterafstotend conform DIN 18550
  • eenvoudig te verwerken
  • spanningsvrij
  • bestand tegen alkaliën en UV-licht
  • gepigmenteerd
  • bevat geen cement
  • met minerale vulstoffen

Verpakking

25 kg emmer

Kleur

Cementgrijs

Opslag

Koel, droog en vorstvrij.
Tegen direct zonlicht beschermen.

Brandweerstand

moeilijk brandbaar

Wateropnamecoëfficiënt

w < 0,5 kg/(m2 · h0,5) conform DIN 52617

Consistentie

aardvochtig

Product-nr.

081

Verbruik

Ca. 3–5 kg/m2 bij een voegbreedte van ca. 12 mm, afhankelijk van de voegdiepte en verdichting.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Verwerkingstemperatuur:
Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur van omgeving en ondergrond niet lager dan 5 °C en hoger dan 30 °C zijn.
Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid of bij kans op regen of nachtvorst.

Droogtijd

Bij 20° C en 65% relatieve luchtvochtigheid is de sierpleister na 24 uur oppervlakkig droog en 2-3 dagen volledig droog en te belasten.
De mortel droogt fysisch, dit betekent door verdamping van vocht en door filmvorming van de dispersie. In koele jaargetijden en bij een hoge luchtvochtigheid is de droogtijd langer.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

Toepassing

De Meldorfer-Ansatzmörtel 080 moet geheel uitgehard en droog zijn. Bij warm weer duurt dit minimaal 2 tot 3 dagen.

De Meldorfer Fugenmörtel is klaar voor gebruik. De totale inhoud van de emmer met een langzaamdraaiend roerwerk grondig doorroeren. Indien nodig met een weinig water op de juiste dikte brengen. De voegmortel met een voegspijker in de voeg aanbrengen en licht aandrukken. Te veel aan materiaal voorzichtig met een handveger verwijderen.
Bij dreigende regen zonodig het werk met zeilen afdekken.
Door het gebruik van natuursteenkorrels zijn kleine kleurafwijkingen mogelijk. Daarom op doorgaande oppervlakken alleen materiaal van hetzelfde chargenummer gebruiken of materiaal van verschillende nummers met elkaar mengen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn
Enkel voor professioneel gebruik


H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Buiten bereik van kinderen houden. Bij inslikken direct arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen, om darmstoring te voorkomen. Laat resten niet in riool of oppervlaktewater terechtkomen. Tijdens verwerking en droogfase voor goede ventilatie zorgen. Tijdens applicatie van het product niet eten, drinken of roken. Bij aanraking met de ogen of huid direct met overvloedig water spoelen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

Giscode

D1

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be