Capatect AmphiSilan Fassadenputze R und K

Sierpleister op basis van siliconenhars volgens DIN EN 15824 voor buiten.
Klaar voor gebruik.
caparol_pim_import/caparol_be/products/image/119716/042395_AmphiSilan-Fassadenputz_K15_25KG_WE1_DE.png

Toepassing

Klaar voor gebruik als afwerking op:
- Capatect-WDV-systemen
- Capatect Basic Pro, Capatect Carbon en CarboNit
- onbehandeld beton en cementpleister
- matte, draagkrachtige dispersieverflagen
- draagkrachtige silicaat-verflagen.

Niet geschikt op ondergronden met zoutuitbloeiingen, kunststof en hout.

Eigenschappen

  • moeilijk brandbaar, klasse B1 – DIN 4102/ DIN EN 13501
  • bijzonder goed waterdampdoorlaarbaar
  • waterafstotend en weerbestendig
  • eenvoudig te verwerken
  • milieuvriendelijk en reukarm
  • bindmiddel op basis van siliconenhars
  • met speciale lichtechte pigmenten en vulstoffen
  • met water te verdunnen
  • ongevoelig voor schimmel en mosaangroei

Verpakking

25 kg emmer

Kleur

Wit. Transparant.

Levering in kleur af fabriek mogelijk naar kleuren uit de CaparolColor- of 3D-kleurenwaaier. Kan volgens het ColorExpress-systeem op kleur gebracht worden.

Andere kleuren met een lichtreflectiewaarde >20 op aanvraag. Kleuren met een lichtreflectiewaarde Als CarboNit of CarbonSpachtel als wapeningspleister wordt gebruikt is een lichtreflectie vanaf ≥ 10 mogelijk. Kleine hoeveelheden kunnen op kleur gebracht worden door CaparolColor- of Amphibolin-mengkleuren toe te voegen. Niet meer dan 2% toevoegen daar de sierpleister te dun wordt.

Glansgraad

Mat

Opslag

Koel, droog en vorstvrij.
Tegen direct zonlicht beschermen.

Duffusie-equivalente luchtlaag µm H2O

≤ 0,12 m, klasse V1 (hoog) conform DIN EN ISO 7783-2

Wateropnamecoëfficiënt

w < 0,10 kg/(m2 · h0,5) klasse W3 (laag) conform DIN EN 1062-1

Consistent

pasteus

Product-nr.

Product-nr.StructuurKorrel
(mm)
ca. verbruik
(kg/m2)
AmphiSilan-Fassadenputz R20Reibeputz2,02,6
AmphiSilan-Fassadenputz R30Reibeputz3,03,5
AmphiSilan-Fassadenputz K15Kratzputz1,52,5
AmphiSilan-Fassadenputz K20Kratzputz2,03,2
AmphiSilan-Fassadenputz K30Kratzputz3,04,1

Bij ‘Verbruik’ worden gemiddelde hoeveelheden aangegeven. Verwerkingsverliezen zijn hierin niet meegenomen. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig, glad, schoon, droog, vast en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Niet goed hechtende lak-, dispersieverlagen of kunstharssierpleister en minerale verflagen geheel verwijderen. Goed hechtende minerale verflagen droog of nat reinigen.

Met schimmel-, mos- en algenaangroei bedekte oppervlakken behandelen met een mos- en algendodend preparaat, volgens wettelijke voorschriften. Naspoelen met water en goed laten drogen. Door industriegassen en roet sterk vervuilde oppervlakken reinigen door hogedruk waterstralen waaraan een reinigingsmiddel is toegevoegd, volgens wettelijk voorschrift.

Verwerkingsmethode

De totale inhoud van de emmer met een langzaamdraaiend roerwerk grondig doorroeren. Indien nodig met water op de juiste dikte brengen. Bij verwerking met de plekspaan maximaal 2% en bij spuiten maximaal 5% water toevoegen.
 
De sierpleister met een roestvrijstalen plekspaan of geschikte spuitapparatuur op korreldikte aanbrengen. Direct daarna met een kunststoffen plekspaan of PU-bord de Kratzputz in een gelijkmatig draaiende beweging en de Reibeputz naar keuze horizontaal, vertikaal of rond structureren.
De keuze van het gereedschap bepaalt het eindresultaat. Structureren steeds door dezelfde persoon en met hetzelfde gereedschap.
 
Bij spuiten is de keuze van de nozzle afhankelijk van de korrelgrootte. De druk moet 0,3-0,4 MPa (3-4 bar) zijn. Bij spuiten moet er speciaal op worden gelet dat het materiaal gelijkmatig wordt aangebracht. Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken.
Bij dreigende regen zonodig het werk met zeilen afdekken.
 
Door het gebruik van natuursteenkorrels zijn kleine kleurafwijkingen mogelijk. Daarom op doorgaande oppervlakken alleen materiaal van hetzelfde chargenummer gebruiken of materiaal van verschillende nummers met elkaar mengen.
AmphiSilan-Fassadenputz is niet geschikt op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan.

Opbouw van het verfsysteem

Als grond- of tussenlaag Putzgrund 610 toepassen. Zonodig de kleur van de Putzgrund afstemmen op de kleur van de sierpleister. Putzgrund 610 moet voldoende droog zijn om verder te kunnen werken.
 
Capatect Basic Pro en VHF
Nieuwe, minerale wapeningspleister:
Voorstrijken met Putzgrund 610.

Nieuwe, cementvrije wapeningspleister:
Voorstrijken is niet noodzakelijk.
Bij een lange wachttijd (winterperiode) de verweerde wapeningspleister voorstrijken met Putzgrund 610.
 
Beton
Vuil, stof en andere verontreiniging mechanisch verwijderen of door middel van hogedruk stoomstralen.
Grof poreuze, licht zanderige en zuigende ondergronden voorstrijken met OptiGrund ELF. Zanderig ondergronden voorstrijken met Dupa-grund.
Een tussenlaag aanbrengen met Putzgrund 610.

Mineraal pleisterwerk

Nieuw pleisterwerk 2 tot 4 weken bij ca. 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid laten drogen. Bij ongunstige weersomstandigheden een langere droogtijd aanhouden. Door voor te strijken met Capagrund Universal wordt de kans op kalkuitbloeiïngen verminderd en kan veelal een drogtijd van 7 dagen worden aangehouden.

Oud pleisterwerk
Reparaties moet goed drog en afgebonden zijn. Grof poreuze, licht zanderige ondergronden voorstrijken met OptiGrund ELF. Sterk zuigende, zanderige ondergronden voorstrijken met Dupa-grund. Een tussenlaag aanbrengen met Putzgrund 610.
 
Matte, goed hechtende dispersieverflagen
Matte, matig zuigende verflagen zonder voorstrijken behandelen. Verontreinigde, poederende verflagen reinigen door hogedruk waterstralen. Bij andere reinigingsmethoden de ondergrond voorstrijken met Dupa-grund.
Een tussenlaag aanbrengen met Putzgrund 610.
 
Goed hechtende silicaatverflagen
Met Sylitol- of AmphiSilan producten behandelen.
 
Pleisterwerk en betonnen oppervlakken met scheuren
Het Cap-elast-systeem toepassen.

Verwerkingsomstandigheden

Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur van omgeving en ondergrond niet lager dan 5 °C en hoger dan 30 °C zijn.
Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid of bij kans op regen of nachtvorst.

Droogtijd

Bij 20° C en 65% relatieve luchtvochtigheid is de sierpleister na 24 uur oppervlakkig droog en 2-3 dagen volledig droog en te belasten.

De sierpleister droogt fysisch, dit betekent door verdamping van vocht en door filmvorming van de dispersie. In koele jaargetijden en bij een hoge luchtvochtigheid is de droogtijd langer. Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken. Bij dreigende regen zonodig het werk met zeilen afdekken.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

Gereedmaken van het materiaal

De totale inhoud van de emmer met een langzaamdraaiend roerwerk grondig doorroeren. Indien nodig met water op de juiste dikte brengen. Bij verwerking met de plekspaan maximaal 1 % en bij spuiten maximaal 2 % water toevoegen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Conform EU-richtlijn


H 412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
R 52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Buiten bereik van kinderen opslaan. Bij inslikken direct arts raadplegen en de verpakking of het etiket
tonen, om darmstoring te voorkomen. Laat resten niet in riool of oppervlaktewater terechtkomen.
Tijdens verwerking en droogfase voor goede ventilatie zorgen. Tijdens applicatie van het product niet
eten, drinken of roken. Bij aanraking met de ogen of huid direct met overvloedig water spoelen.
Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.

Dit product bevat < 30 g/l VOS = < 2 % VOS conform Richtlijn 2004/42/EG

Dit product is een „behandeld voorwerp" (treated article) conform de EU-verordening 528/2012 (geen
biocide-product) en bevat de volgende stoffen: Terbutryn (CAS-Nr. 886-50-0) Zinkpyrithion (CAS-Nr.
13463-41-7) 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on (CAS-Nr. 26530-20-1).

Raadpleeg zonodig het veiligheidsinformatieblad van dit product.
In geval van accidentele indigestie raadpleeg het Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba

Tel.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
e-mail: info@daw.be
www.caparol.be

Een verjongingskuur dankzij een...

Capatect System Comfort, gewoon kan ook...

Capatect System Comfort, ook voor design

Capatect System Comfort, ook op...

Beter dan nieuw

Duurzame afwerking met Capatect System...

Innovatief isolatieconcept van Caparol

Jarenlang mooie, kleurenvaste en propere...

Innovatief isolatieconcept van Caparol

Perzische tempeltoren als inspiratie...

Witte afwerkingslaag zorgt voor zuiderse...