caparol_pim_import/caparol_be/products/image/62052/028433_ArmaReno_Sockel_25_KG.png

Capatect ArmaReno Sockel

Minerale poedermortel voor toepassing op basements (sokkels).
Als renovatie- en wapeningspleisters.

Toepassing

Kwalitatief uitstekende "allround”-mortel op basements (sokkels), te gebruiken als:
wapeningspleister (grondpleister) bij de Capatect-systemen A en B
renovatiemortel op oude, draagkrachtige pleisterlagen
glad te vilten pleister

Eigenschappen

  • minerale poedermortel conform DIN EN 998-1, klasse CS III
  • onbrandbaar resp. moeilijk brandbaar afhankelijk van het isolatiesysteem
  • weerbestendig
  • waterafstotend conform DIN EN 1067
  • zeer waterdampdoorlatend
  • Extreem spanningsarm door toevoeging van vezels
  • gemakkelijk te verwerken, zowel handmatig als machinaal
  • laag blijft goed staan, krimpt nauwelijks
  • lange verwerkingstijd
  • met toevoegingen ter verbetering van de hydrofobering, verwerking en hechting

Verpakking

Zak van 25 kg

Kleur

Wit

Opslag

Koel, droog en vorstvrij.
Beschermen tegen direct zonlicht.

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

ca. 0,09 m conform DIN EN 1062, klasse V2 (gemiddeld) bij 3 tot 4 mm laagdikte

Wateropnamecoëfficiënt

≤ 0,1 kg/(m2 · h0,5) conform DIN EN 1062 – klasse W3 (laag)

Voorbereiding van de ondergrond

Algemene aanwijzingen:
De ondergrond moet vast, schoon, droog en draagkrachtig zijn en vrij van stoffen die de aanhechting kunnen verminderen.
Vensterbanken en dergelijke afplakken. Glas, keramiek, natuursteen, gelakte en geëloxeerde oppervlakken zorgvuldig afdekken.

Wapeningspleister:
Aanwezige oneffen- en ongelijkmatigheden van de polystyreen-isolatieplaten glad schuren en stofvrij maken.

Renovatiemortel:
Minerale pleisters reinigen.
Licht zandend oppervlak reinigen en voorstrijken met Sylitol® RapidGrund 111.
Oude, goed hechtende en niet krijtende verflagen reinigen, bijvoorbeeld door hogedruk-waterstralen en voorstrijken met Sylitol® RapidGrund 111.
Oude, niet goed hechtende verflagen geheel verwijderen.
Vlakken met scheuren kunnen uitsluitend behandeld worden wanneer er geen scheurbewegingen meer aanwezig is.

Verbruik

Wapeningslaag:
ca. 1,5 kg/m2/mm
Renovatiemortel:
ca. 1,5 kg/m2/mm
Gevilte pleister:
ca. 4,0-4,5 kg/m2 bij 3 mm laagdikte

De verbruikswaarden zijn richtgetallen en afhankelijk van object of verwerking. Nauwkeurig verbruik door middel van een proef op het object vaststellen.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 35 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid en bij kans op regen of nachtvorst.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid is de pleisterlaag na ca. 24 uur oppervlaktedroog.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

Materiaalbereiding

Capatect-ArmaReno Sockel kan met vrijwel alle doorloopmengers, wormpompen en pleistermachines verwerkt worden. Ook handmatig met een krachtig, langzaam draaiend roerwerk aan te maken. Meng met zuiver, koud water tot een homogene massa ontstaat.

Het gemengde materiaal ca. 5 minuten laten opstijven en nogmaals kort roeren. Indien nodig de consistentie na opstijven met water aanpassen. Benodigde hoeveelheid water ca. 4½ tot 5½ l per zak van 25 kg.
Niet meer materiaal aanmaken dan in 1½ uur verwerkt kan worden. Ingedikt materiaal niet met water verdunnen.

Voorbeeld machineuitrusting

Doorloopmenger Berö Calypso 15 met standaarddosering en menger.

Wapeningslaag:
Na het aanbrengen van de hoekbescherming, raamaansluitingen en diagonaalweefsel op de hoeken van kozijnen de wapeningspleister op baanbreedte van het wapeningsweefsel op de isolatieplaat aanbrengen en Capatect-Gewebe 650/110 10 cm overlappend inbedden. Daarna nat-in-nat pleisteren, dusdanig dat het weefsel volledig bedekt wordt. De wapeningspleister overal in een gelijke laagdikte aanbrengen. Het weefsel moet in het midden tot in de buitenste derde deel van de laagdikte liggen.
Laagdikte:
Op polystyreenplaten ca. 3 - 5 mm
Op minerale wolplaten ca. 4 - 5 mm

Renovatiepleister:
Afhankelijk van het object kan de Capatect ArmaReno Sockel gebruikt worden voor:
plaatselijke reparaties
het egaliseren van oude sierpleisters
het pleisteren van muren waarbij inbedden van weefsel wordt hierbij aanbevolen.

Eindpleister
Afhankelijk van de zuiging van de ondergrond en de weersomstandigheden bij verwerking moet eventueel voorgestreken worden met Sylitol-RapidGrund 111. Om een glad oppervlak te krijgen moet Capatect ArmaReno Sockel in ca. 2 tot 3 mm laagdikte aangebracht worden. Tijdens het drogen het oppervlak met een natte vilt- of sponsbord glad maken.

Tip: Wanneer een isolatiesysteem met Capatect-MW-Isolatieplaten 119 DUO plus, Capatect-MW-Fassadendämmplatte 149 EXTRA, Capatect- LS-Isolatieplaten VB 101 of geëlastificeerde Capatect-PS-isolatieplaten glad wordt afgewerkt, moet naast de wapeningslaag ook de eindpleister gewapend zijn. Als eindpleister eerst een 2 tot 3 mm dikke laag Capatect ArmaReno Sockel aanbrengen en hier het Capatect-weefsel indrukken. Na het aandrogen van deze laag nogmaals 2 mm laagdikte aanbrengen en na verloop van enige tijd gladvilten.
Er kunnen na het gladvilten, door bindmiddel aan het oppervlakte (sinterlaag), fijne krimpscheurtjes ontstaan. Dit beïnvloed de beschermende werking niet.

Een nieuwe pleisterlaag is meestal na 2 weken drogen bij ca. 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid te behandelen. Om kalkuitbloeiïngen te vermijden een voorstrijklaag aanbrengen met CapaGrund Universal. Na ca. 7 dagen afwerken met ThermoSan of AmphiSilan in twee lagen.

Bij dreigende regen de steiger dusdanig afdekken dat water niet op het geveloppervlak kan komen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Enkel voor professioneel gebruik

Conform EU richtlijn

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Stof of nevel niet inademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen/ oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Achter slot bewaren. Bevat: cement, portland, chemicaliën. Waterige cementuitwassingen werken alkalisch. Verwijdering: Kan na compacteren worden gestort indien in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Raadpleeg het technisch informatieblad. Certificaat van inhoudstoffen conform Duitse VdL-richtlijn 01: Cement, Polyvinylacetaathars, Silicaat, Minerale pigmenten/-vulstoffen, Additieven, .

Antigifcentrum 070/245 245

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden: cement, portland, chemicaliën

Afval

Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

EU-grenswaarde VOS

VOS-gehalte conform RL 2004/42/EG < 1 g/l.

Giscode

ZP1

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be