caparol_pim_import/caparol_be/products/image/55541/026812_Feinspachtel_195.png

Capatect Feinspachtel 195

Gladde, mineraalgebonden poedermortel voor buiten
volgens EN 998-1.

Toepassing

Mineraalgebonden, fijne pleister voor gladde oppervlakken bij neggenkanten van ramen, deuren en basement.

Eigenschappen

  • eenvoudige verwerking
  • hecht goed
  • bestand tegen strooizout
  • waterdampdoorlatend
  • weerbestendig
  • waterwerend
  • bindmiddel: witte cement met geringe hoeveelheid organische toeslagstoffen

Verpakking

25 kg zak.

Kleur

Lichtgrijs

Opslag

Koel, droog en vorstvrij.
Tegen direct zonlicht beschermen. Silo's en containers bij langere werkonderbrekingen (winterperiode) geheel leegmaken. In originele verpakking 12 maanden houdbaar.

Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

µ < 18

Duffusie-equivalente luchtlaag µm H2O

0,10 m

Hechttreksterkte

> 0,1 N/mm2

Wateropnamecoëfficiënt

w < 0,1 kg/(m2 · h0,5) conform DIN EN 1062, W3 laag

Schudgewicht nat

1,5 kg/dm3

Product-nr.

195

Geschikte ondergronden

Droge en draagkrachtige minerale ondergronden zoals wapeningspleister, beton, pleisterwerk etc.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet glad, schoon, droog, vast, draagkrachtig en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.
Nieuw pleisterwerk minimaal 2 tot 4 weken laten drogen en uitharden. Bij toepassing op Capatect-isolatiesystemen moet de wapeningspleister afgebonden en droog zijn.

Verwerkingsmethode

Pleister met een roestvrijstalen plekspaan in een gelijmatige laagdikte van 2 tot 3 mm aanbrengen op de ondergrond.
Afhankelijk van het drogen van de pleister kan het oppervlak gladgevilt worden.
Voor het maken van scherpe kanten een hoekprofielspaan gebruiken.

Verbruik

Ca. 2,0 kg/mm/m2. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object

Verwerkingsomstandigheden

Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur niet lager dan 5 °C en hoger dan 30 °C zijn. Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid en bij kans op regen of nachtvorst.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid is de wapeningslaag na 24 uur oppervlakkig droog. In koele jaargetijden en bij een hoge luchtvochtigheid is de droogtijd langer. Bij warm weer voorzorgmaatregelen treffen om te snel drogen te voorkomen.

Indien nodig de ondergrond nat houden. Capatect-Feinspachtel 195 droogt hydraulisch en fysisch, dit betekent door verdamping van het aanmaakwater. In
koele jaargetijden en bij een hoge luchtvochtigheid is de droogtijd langer.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

Gereedmaken van het materiaal

Capatect-Feinspachtel 195 kan met de meest gangbare pleistermachines worden verwerkt. Bij handmatige verwerking aan de inhoud van een zak (25 kg) 5-6 liter zuiver, koud water toevoegen en met een langzaamdraaiend roerwerk tot een homogene massa mengen. Ca. 5 minuten laten opstijven en nogmaals kort doorroeren. Indien nodig water toervoegen.

De verwerkingstijd bedraagt, afhankelijk van de weersomstandigheden, ca. 1,5 uur; bij machinale verwerking 60 minuten. Ingedikt materiaal niet meer verdunnen.

Verflaag

De nieuwe pleisterlaag is na voldoende uitharden, veelal na 2 weken bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid, te schilderen. Bij andere drogingsomstandigheden rekening houden met een veranderde droogtijd.

Door de nieuwe pleisterlaag voor te strijken met CapaGrund Universal wordt het risico op kalkuitbloeiïngen verminderd en kan meestal na een wachttijd van 7 dagen geschilderd worden met Sylitol-Finish 130.

Voorbeeld machineuitrusting

Doorloopmenger Berö Calypso 15 met standaard doseer resp. mixer en snekkelpomp1/1.

Belangrijk
Gebruiksaanwijzing van de machinefabrikant opvolgen!

Electrische aansluiting:
400 V wisselstroom / 16 A, bouwstroomverdeler met F1 veiligheidsschakelaar.

Wateraansluiting:
Diameter slang 3/4” met Geka, waterdruk bij werkende machine minimaal 2,5 bar.

Watercapaciteit:
Ca. 320 l/uur. De gewenste hoeveelheid water moet te regelen zijn.

Diameter slang (binnenzijde):
Beginslang: Ø 35 mm per 13,3 meter.
Eindslang: Ø 25 mm per 10,0 meter.

Lengte slang:
Ca. 50 meter, afhankelijk van object en temperatuur.

Spuitopening:
Berö Integra Kombi, Düsen-Ø 8 mm

Compressor:
V-Meko 400.

De slang voor gebruik doorspoelen met Kalkschlämme of stijfselpap.
Er op letten dat na het gladvilten aan het oppervlak een bindmiddellaagje (sinterhuid) aanwezig kan zijn. Dit kan fijne droogtescheurtjes geven en kan geen reden zijn voor reclamatie. 
Capatect-Feinspachtel is alkalisch. Dek glas, keramiek, lakverf, natuursteen, metaal etc. goed af. Pleisterresten direct met veel water verwijderen.

Tijdens het drogen van de sierpleister deze tegen regen beschermen. Zonodig de steiger wind- en waterdicht afschermen. Capatect-Feinspachtel is niet geschikt op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Conform EU‑richtlijn

H 315: Veroorzaakt huidirritatie.
H 318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H 335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

P 260: Stof of nevel niet inademen.
P 262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P 281: De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
P 305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P 301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
P 313 Een arts raadplegen.

R 41: Gevaar voor ernstig oogletsel.
R 37/38: Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid.

S 2 Buiten bereik van kinderen bewaren.
S 22 Stof niet inademen.
S 24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
S 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch
advies inwinnen.
S 36/37/39 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en bescheringsmiddel voor de
ogen/ het gezicht.
S 46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

In geval van accidentele indigestie consulteer het Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

Veiligheidsvoorschriften

Gevarensymbolen: Irriterend, bevat cement
Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad

Giscode

ZP1

Servicecentrum

Caparol Belgium bvba

Tel.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info@daw.be

www.caparol.be