Capatect Speedy

Additief voor het versnellen van de filmvorming van siliconenharsgebonden pleisters in basis wit.

Toepassing

Watergedragen polyacrylaatoplossing voor een doeltreffende versnelde filmvorming van siliconenharsgebonden pleisters basis wit.

Eigenschappen

Speedy is een additief om de filmvorming ook bij lagere temperaturen (+1 à +15°C) en hogere luchtvochtigheid (80 - 95%) te versnellen. Het kan in siliconenharsgebonden pleisters, basis wit, gemengd worden.

Verpakking

0,5 l

Kleur

in pleisters basis wit

Opslag

Koel maar vorstvrij.

Soortelijke massa

ca. 1,0 g/cm³

Materiaalbasis

Watergedragen polyacrylaatoplossing

Attentie

Enkel voor buiten.

Gereedmaken van het materiaal

Het materiaal voor gebruik goed schudden en met een traaglopend mengapparaat volledig onder de pleister mengen. Minstens gedurende 3 minuten. Binnen de 24 uurverwerken.

Verbruik

500 ml op 25 kg pleister.

Verwerkingsomstandigheden

De ideale verwerkingstemperatuur van producten waar Speedy aan toegevoegd werd, ligt bij +1 à +15°C. Niet gebruiken bij temperaturen hoger dan 15°C of op verwarmde vlakken (directe zon). Bij temperaturen onder +1°C of bij een luchtvochtigheid >95% kan geen filmvorming meer plaatsvinden.

Attentie

Door het toevoegen van Speedy wordt een snellere oppervlakkige huidvorming bereikt. Het doordrogen en uitharden gebeurt door het afgeven van water, zodat in zeer vochtige omgeving een pleister wel degelijk langere tijd zacht kan blijven. De snellere huidvorming vertraagt het verdampen van het onderliggende water. Daarom moeten de vlakken in elk geval beschermd worden tegen mechanische belasting en afgeschermd worden tegen regenval met waterdichte stellingzeilen. Bij aanhoudende mist (100% luchtvochtigheid), is een volledige doordroging onmogelijk.
In geval van twijfel omtrent de weersomstandigheden is het beter de werken uit te stellen.
Op samenhorende of aangrenzende bouwelementen enkel met hetzelfde materiaal (versneld of onversneld ) werken. Dit geldt ook voor reparaties.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Uitsluitend voor professioneel gebruik

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

P280 Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P305 + P351 + P338 + P310 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Verpakking en materiaal volgens de plaatselijke wetgeving.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be