caparol_pim_import/caparol_be/products/image/60324/028204_Rollkleber_615.png

Capatect Rollkleber 615

Flexibele en gevulde dispersielijm voor egaal vlakke ondergronden

Toepassing

Speciaallijm voor de volvlakkige verlijming van Capatect-EPS-isolatieplaten en Capatect MW-isolatie. Zeer geschikt op organisch gebonden houtspaanplaten volgens DIN 68 763 of op anxdere draagkrachtige en vlakke, zwakzuigende ondergronden, zoals bijv. Toegelaten geperste spaanplaten, gipsvezelplaten en vezelcementplaten.

Eigenschappen

  • waterdampdoorlatend
  • klaar voor gebruik
  • zeer goede flexibiliteit
  • hoge kleefkracht
  • hoog standvermogen

Kleur

natuurwit

Opslag

Koel, droog en vorstvrij. Beschermen tegen directe zonnestralen.
Houdbaarheid in de origineel gesloten verpakking min. 12 maanden

Soortelijke massa

Ca. 1,65 kg/dm3

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

≤ 2,0 m

Hechttreksterkte

≥ 0,08 N/mm2

Consistentie

Pasteus

Materiaalbasis

acrylaat-copolymeerdispersie

Voorbereiding van de ondergrond

De platen als ondergrond moeten pas en zonder hoogteverschillen gemonteerd zijn, daar een egalisatie van het niveau met de kleefmortel slechts heel gering mogelijk is.

De ondergrond moet vlak, zuiver, droog, vast, draagkrachtig en vrij zijn van deeltjes die de aanhechting kunnen verminderen.

In geval van twijfel de geschiktheid van de ondergrond testen. Daarvoor testen door het materiaal van de platen proberen af te scheuren.

Gereedmaken van het materiaal

De Capatect-Rollkleber 615 is voor het gebruik met het tandtruweel gebruiks-klaar ingesteld. Het geheel slechts goed opmengen met een langzaam draaiende menger.

Indien nodig kan de consistentie aange-past worden mits toevoegen van een beetje water na de rijptijd.

Bij opbreng met de lamsvellenroller is de consistentie van de lijm mogelijkvlotter intestellen mits toevoegen van maximaal 2% water.

Verbruik

Afhankelijk van de verwerkingsmethode (in functie van de laagdikte en de vlakheid van de ondergrond).


Met de rol:
Ca. 2,0 kg/m2

Met tandtruweel:
Ca. 2,0 - 2,5 kg/m2

Verwerkingsomstandigheden

Gedurende de verwerkings- en drogingsfase mag de temperatuur van zowel de ondergrond als van de omgeving niet lager dan + 5°C zijn. Niet verwerken

bij directe zonnestralen noch bij regen en sterke wind, bij mist of als de luchtvochtigheid hoog is.

Droogtijd

Naargelang de zuigkracht van de platen, de hoeveelheid aangebrachte lijmmortel en de omstandigheden van de omgeving. Bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid alnaargelang de lijmlaagdikte circa 72 uur. Bij lagere temperatuur en hogere luchtvochtigheid verlengen

zich de opgegeven tijden.

Reinigen gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Verlijmen van de isolatieplaat

Verlijmen van Capatect EPS-gevelisolatieplaten en voorbehandelde MW-platen.

Aanbreng met tandtruweel:
De aan te brengen lijm gelijkmatig op het hele oppervlak aanbrengen met de lijmkam/ tandtruweel waarvan de tandopeningen 6 x 4 mm bedragen.

Bij het aanbrengen met de tandtruweel op vertikale muurvlakken moet de kleefmortel eerst gelijkmatig opgetrokken worden en daarna met een 6 x 4 mm tandtruweel doorgekamd worden.

Aanbreng met de rol:

De aan te brengen lijm met de roller gelijkmatig verdelen zodat een goede

bevochtiging von de ondergrond ontstaat. Deze methode is uiterst geschikt bij verlijmen op horizontale vlakken. (Vb. Prefab-bouw).

Bij beide methode's enkel zoveel lijm op de ondergrond aanbrengen als onmiddellijk na het aan brengen van de lijm kan bedekt worden met isolatieplaten. De potlife bedraagt bij 20°C circa 15 minuten. Bij hogere zuigkracht van de ondergrond, temperatuur, luchtbeweging en zonne-invloed droogt de lijm relatief snel aan, hierdoor kunnen hechtingsproblemen ontstaan.


De isolatieplaten licht schuivend vast in de ondergrond drukken, zodat er  een absoluut zekere volvlakkige verlijming onstaat. De hierbij vrijkomende overschot aan lijm aan de zijkanten onmiddellijk verwijderen met de spaan. Er valt op te letten bij het plaatsen van de eerste platen in het sokkelbereik dat de platen goed aanstoten tegen het sokkelprofiel. Er zorg voor dragen dat deze platen ook voldoende belijmd worden tot tegen het horizontale deel van het sokkel profiel.

Alle isolatieplaten in verband van onder naar boven aanbrengen en goed aandrukken.

Verlijmen van onbehandelde MW-isolatieplaten

De kleefmortel in 2 arbeidsgangen op het volledige vlak op de MW-plaat aanbrengen, de eerste goed in de isolatieplaat inwerken en dan een 2e arbeidsgang nat-in-nat met een tandtruweel aangebracht wordt. De MW-isolatieplaat onmiddellijk, ten laatste na 10 minuten, met druk op de ondergrond te lijmen.

Gedurende de uitvoering en de drogings-fase het oppervlak beschermen tegen

regen inslag, dit door de stelling in te zeilen.

Gedurende de uitvoering en de drogings-fase het oppervlak beschermen tegen

regen inslag, dit door de stelling in te zeilen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Enkel voor professioneel gebruik

Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.  Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. 

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245

Afval

Enkel restlege emmers ter recyclage aanbieden. Uitgeharde materiaal resten

als bouwafval, sleutel Nr.: 559 06 storten.

Veiligheidsvoorschriften

EU-grenswaarde voor het VOC-gehalte van dit product (cat. A/c): 40 g/l (2010). Dit product bevat max. < 40 g/l VOC. Tijdens de droging en de applicatie zorgen voor voldoende ventilatie. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Voorkom lozing in het milieu. Reiniging van het gereedschap onmiddellijk na gebruik met water en zeep. Tijdens het schuren stoffilter P2 gebruiken.

Giscode

D1

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be