caparol_pim_import/caparol_be/products/image/64793/029222_Capatect-SockelFlex_18_kg.png

Capatect SockelFlex

Met cement op te mengen, organische pleister om te lijmen, te wapenen en als afdichtingslaag in het sokkelbereik en op delen in contact met de grond.

Toepassing

Lijmen
Lijmen van sokkel- en perimeter- isolatieplaten in het bereik van opspattend water en tot een diepte van 20 cm onder het maaiveld aan gevels. 

Wapening
Wapenen van sokkel- en perimeter-isolatieplaten in het bereik van opspattend water en tot een diepte van 20 cm onder het maaiveld aan gevels.
Kan men een verhoogde mechanische belasting verwachten aan het gevelvlak, is het aangeraden, als alternatief een mechanisch resistente wapeningsmortel te gebruiken die geschikt is voor het sokkelbereik.

Bescherming tegen vocht
Als voorstrijklaag of plamuurlaag op minerale wapeningslagen zoals bijv. Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M, Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190 e. d. Als vochtwerende laag op eindpleisters in het bereik van opspattend water en delen in contact met de grond.

Horizontale afdichting onder vensterbanken
Als horizontale afdichtingslaag onder aluminiumvensterbanken die naderhand ingebouwd worden in een Capatect gevelisolatiesysteem.

Eigenschappen

  • Bescherming tegen het indringen van water in de toepassingsgebieden
  • Waterafstotend
  • Waterdampdoorlatend
  • Pasteus
  • Alkali- en vorstbestendig
  • Veelzijdig toe te passen, op bitumen hechtende dispersielaag met hoge kleefkracht en goed standvermogen

Verpakking

18 kg emmer

Kleur

Wit-grijs zonder cement, cementgrijs na het opmengen.

Opslag

Koel, droog, en beschermd tegen vorst, houdbaar in origineel gesloten verpakking min. 12 maanden. 
Beschermen tegen direct zonlicht en temperaturen > 35°C.

Soortelijke massa

circa 1,1 g/cm³ zonder toevoeging van cement

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

(bij 2 mm) volgens DIN EN 7783 ca. 2.2 m

Materiaalbasis

Watergedragen, styrolacryl-copolymeerdispersie

Wateropnamecoëfficiënt

ca. 0,02 kg/(m2. h0,5) volgens DIN EN 1062-3 Klasse W, (laag) volgens DIN EN 1062

Voorbereiding van de ondergrond

Metselwerk, beton of goed hechtende verflagen moeten zuiver, droog en draagkrachtig zijn. Vuil en loszittende delen (b.v. ontkistingsolie) en uitstekende mortelresten moeten verwijderd worden. Beschadigde, afbladderende, oude verflagen en sierpleisters verwijderen. Holtes volvlakkig bijplamuren.

Sterk zuigende, zandende of poederende oppervlakken zéér grondig reinigen tot op de vaste ondergrond en met Sylitol® RapidGrund 111 gronderen.

Verbruik

 
Materiaal zonder 
toevoeging van cement

Materiaal met  
toevoeging van cement
Lijmen van isolatieplatenca. 2,0 kg/m2ca. 4,0 kg/m2
Wapeningslaagca. 0,7 kg/m2/mmca. 2,8 kg/m2/mm
Bescherming tegen vocht 
als coatingca. 0,5 kg/m2ca. 1,0 kg/m2
als plamuurlaagca. 0,7 kg/m2/mmca. 1,4 kg/m2/mm


Juiste verbruikswaarden moeten door een staal op het project bepaald worden. 

Verwerkingsomstandigheden

Niet op vochtige ondergronden aanbrengen.
Gedurende de verwerkings- en drogingsfase mag de temperatuur van zowel de ondergrond als van de omgeving niet lager dan + 5°C  en niet hoger dan 30°C zijn. Niet verwerken bij directe zonnestralen, noch bij sterke wind, nevel of hoge luchtvochtigheid.

Droogtijd

Ca. 24-48 uur afhankelijk van temperatuur, laagdikte en relatieve luchtvochtigheid.

De eventueel noodzakelijke verplugging van de isolatieplaten zal pas dan uitgevoerd worden als de kleeflijm voldoende uitgehard is, ten vroegste 1dag na het aanbrengen van de platen. De lijm is doordroog en belastbaar na ca. 48 uur. Bij 20°c en 65% relatieve luchtvochtigheid is de lijm na 24 uur oppervlaktedroog.

De Capatect SockelFlex droogt fysisch door middel van hydratatie, dit wil zeggen door het verdampen van het aanmaakwater. In koelere periodes en bij hoge luchtvochtigheid zal het drogingsproces beduidend langer zijn.
Ter bescherming tegen regen tijdens de drogingsfase de stelling ter hoogte van de sokkel afbachen.

Reinigen gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Materiaalbereiding

Net voor het verwerken 1 gewhichtsdeel portlandcement CEM I 32,5 R, CEM I 42,5 R, CEM I 42,5 N, CEM II A-LL 42,5 N of CEM II B-S 32,5 R mengen met 1 gewichtsdeel Capatect SockelFlex met een mixer tot een homogene en klontervrije massa ontstaat.  Als alternatief is ook toevoeging van portlandcement CEM I 32,5 N mogelijk. Materiaal dat al opgesteven is, mag nooit door toevoeging van water weer bruikbaar gemaakt worden.
Ca. 5% water toevoegen bij toepassing als coating.
Niet meer materiaal gebruiksklaar maken als binnen 1 - 2 uur bij 20 - 25°C kan verwerkt worden.

Verwerking

Verwerking als lijm
Capatect SockelFlex met de worst-punt-methode aanbrengen met min. 40% kleefcontact. Vlakke ondergronden de lijm volvlakkig aanbrengen met behulp van een getand truweel 10 x 10 of 15 x 15 mm. 
Om velvorming te vermijden mag slechts zo veel lijm aangebracht worden, als direct met isolatieplaten kan belegd worden.

De isolatieplaten in verband van onder naar boven goed aaneengesloten met lichtschuivende beweging vast tegen de ondergrond zetten en goed aandrukken. Geen lijm in de plaatvoegen aanbrengen. Loodrecht en in pas plaatsen.

Verwerking als wapeningslaag
In ca. 2 - 3 mm laagdikte optrekken en met een getand truweel 10 x 10 mm doorkammen. Capatect Gewebe 650 in het verse bed 10 cm overlappend inbedden.
In de hoeken van gebouwopeningen bijkomend  Capatect Diagonalarmierung 651/00 of Gewebestreifen (25 x 25 cm) diagonaal in de wapening inbedden. Vóór de eindlaag met pleister moet met Putzgrund 610 gegrond worden. 
Volgende eindlagen zijn mogelijk: Capatect ThermoSan-Fassadenputz NQG, Capatect AmphiSilan Fassadenputz, Capatect Buntstein-Sockelputz 691, Capatect Fassadenputz, Capatect Fassadenputz Fein. Capatect SockelFlex kan met bijv. ThermoSan en AmphiSilan overschilderd worden.

Verwerking als vochtwering
Als coating met max. 8 % water verdunnen en met penseel of borstel verzadigend aanbrengen (verbruikshoeveelheden moeten aangehouden worden). Gaat de eindlaag tot in de grond, dan moet in dit bereik, tot 5 cm boven de grondslag, een dubbele laag voorzien worden.  In het perimeterbereik moet een noppenfolie voorzien worden als bescherming tegen beschadigingen. Als plamuurlaag in een laagdikte van min. 2 mm optrekken (verbruikshoeveelheden moeten aangehouden worden).

Verwerking als afdichting onder aluminium-vensterbanken
Isolatieplaat of isolatiespie overeenkomstig met de helling van de vensterbank van min. 5° inbouwen. De systeemgebonden wapening incl. het wapeningsweefsel in het bereik van bovenvlak van de vensterbank aanbrengen en langs de zijdelingse dagkant omhoog brengen.  Maak een kuipvormige dichting door 2 slemmende lagen met Capatect SockelFlex (min. 1 kg/m2 per laag) aan te brengen. In de zijdelingse dagkant Capatect SockelFlex min. 2 cm, dus tot de hoogte van de oprand van het boordprofiel aanbrengen. De bevestiging van de vensterbank gebeurt op de gedroogde afdichting met vensterbanklijm Capatect Kleber SP 350. De lijm wordt in worstvorm in een afstand van max. 30 cm in de aflopende richting van de vensterbank aangebracht. 

Gedurende de uitvoering en de drogingsfase het oppervlak, resp. het sokkelbereik beschermen tegen regeninslag, dit door de stelling in te zeilen. Bij verwerking de richtlijnen volgens DIN V 18550 en DIN 18 350, VOB deel C respecteren.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Enkel voor professioneel gebruik

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten bereik van kinderen houden.
Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE HUID: voorzichtig wassen met veel water en zeep.
Zie ook veiligheidsfiche, op eenvoudige aanvraag te bekomen.

Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245

Afval

Enkel restlege verpakkingen ter recyclage aanbieden. Vloeibare materiaalresten kunnen als afval van verven op waterbasis aangeboden worden en uitgeharde materiaalresten moeten als uitgeharde verf of als huisvuil aangeboden worden.

Productcode

M-GF01

Technisch advies

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden.
Het is daarom raadzaam bij moeilijke gevallen Caparol Belgium te contacteren +32 (0) 11 60 56 30.

Deze technische informaties werden samengesteld naar de jongste stand van de verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moet worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.

Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave in verband met verdere technische ontwikkelingen verliest dit blad zijn geldigheid.

Logo: Ü-symbool

DAW Belgium bvba

Tel.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be