caparol_pim_import/caparol_be/products/image/64794/029223_Capatect_EcoFix_055-10_750_ml.png

Capatect EcoFix 055/20

Gebruiksklare ééncomponent polyurethaan-lijm voor het verlijmen van Capatect-isolatieplaten bij gevelisolatiesystemen.

Toepassing

Capatect EcoFix 055/20 is een gebruiksklare polyurethaan-lijmschuim voor het verlijmen van Capatect isolatieplaten. Zeer goede hechting op beton, metselwerk, pleister, alsook op hout, glasbouwstenen en metaal.

Eigenschappen

  • brandgedrag DIN 4102 B2
  • snelle uitharding, kan na ca 2u overwerkt worden
  • na ca. 12 u is de lijmschuim uitgehard (afhankelijk van temperatuur en massa)
  • oplosmiddelvrij
  • geringe expansie
  • uitstekende hechting op bijna alle gebruikelijke bouwstoffen
  • compacte, handige verpakking
  • weekmakervrij
  • polymeergeïntegreerde vlambescherming
  • FCKW-vrij

Verpakking

Karton met 12 bussen van 750 ml (onder druk)

Kleur

grijs

Opslag

Koel, droog en vorstvrij. Tegen direct zonlicht en temperaturen boven 50° C beschermen en rechtopstaand bewaren.
In originele gesloten verpakking 12 maanden te bewaren vanaf productiedatum (zie opschrift op de verpakking.

Warmtegeleiding

≤ 0,035 W/(m · K)

Temperatuurbestendigheid

tot 90° C

Consistentie

Schuim

Aanvullende producten

056/20 Capatect-Dosierpistole
056/10 Capatect-Reiniger

Product-nr.

055/20
Voor gebruik de aangrenzende oppervlakken beschermen.
De bus op het doseerpistool aanbrengen en ongeveer 20 keer krachtig schudden (pistool naar beneden houden). Daardoor wordt de inhoud van de bus goed gemengd en ontstaat een kwalitatief PU-schuim. Bij lange onderbrekingen het schudden herhalen om de gewenste kwaliteit te bekomen.

Capatect-Reiniger (056/10) of Aceton gebruiken om vers lijmschuim te verwijderen.
Na uitharding het teveel aan lijmschuim met een mes afsnijden.
Het lijmschuim beschermen tegen zonlicht. Niet UV-bestendig. De bus voor afschroeven van het pistool helemaal leeg maken en het pistool met Capatect-Reiniger 056/10 reinigen.

Voorbereiding van de ondergrond

Ondergronden moeten geschikt zijn om op te lijmen: effen, zuiver, droog, vast, draagkrachtig en vrij van hechtingsverminderende subsanties.
Vensterbanken en andere bouwdelen beschermen.

Verbruik

Verpakking is gemiddeld voldoende voor ca. 4–6 m2.
Dit is een richtwaarde en is afhankelijk van ondergrond, verwerking en weersomstandigheden.

Verwerkingsomstandigheden

Verwerkingstemperatuur:
Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur van omgeving en ondergrond niet lager dan 5 °C en hoger dan 30 °C zijn. Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid of bij kans op regen of nachtvorst.

Droogtijd

Bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid is de PU-lijm na ca. 12 uren uitgehard. In koele jaargetijden en bij een hoge luchtvochtigheid is de droogtijd langer.

Reinigen gereedschap

Materiaal en doseerpistool na gebruik onmiddellijk met Capatect-Reiniger 056/10 volgens de gebruiksaanwijzing reinigen.

Verlijmen van de isolatieplaat

De dosering van het schuimpistool instellen opdat de breedte van de aangebrachte PU-lijm minimum 3 cm bedraagt. Het pistool loodrecht houden en de PU-lijm op de achterzijde van de isolatieplaat, met een omlopende 'worst' langs de rand aanbrengen. Hiertussen de lijm in de vorm van een "W" of een "M" in het midden aanbrengen opdat een minimaal contactoppervlak van 40% ontstaat bij het verkleven op de ondergrond.

De isolatieplaten direct na het aanbrengen van de PU-lijm verwerken. (Aandrukken en niet kloppen) Het verlijmen na een langere wachttijd (met reeds gevormde huid van de lijm) resulteert in een mindere hechting.

De mogelijke na-expansie van de PU-lijm wordt geminimaliseerd bij gebruik van isolatieplaten met tand en groef. Alvorens de wapeningslaag aan te brengen de isolatieplaten vlak schuren.

Pluggen, indien noodzakleijk, mag pas plaats vinden als de lijmlaag geheel is uitgehard.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Enkel voor professioneel gebruik. 
Zeer ontvlambaar. Irriteert de ogen, de ademhalingsorganen en de huid. Verdacht van kankerverwekkende werking. Overgevoeligheid door het inademen en door contact met de huid mogelijk. Schadelijk voor de gezondheid: gevaar voor ernstige gezondheidsschade door langere blootstelling door inademen. Damp niet inademen. Tijdens verwerking geschikte beschermhandschoenen en beschermbril dragen. Bij ongeval of misselijkheid onmiddellijk een arts consulteren (indien mogelijk, het etiket tonen). Enkel gebruiken in goed verluchte ruimtes. Dit product en zijn verpakking bij klein en gevaarlijk afval. Bevat isocyanaten. Veiligheidsfiches inachtnemen.

Gemerkt als aerosol: houder onder druk. Beschermen tegen zonnestralen en temperaturen boven 50 °C. Ook na gebruik niet met geweld openen of verbranden. Niet tegen vlammen of op gloeiende voorwerpen sproeien. Weghouden van ontstekingsbronnen - niet roken. Buiten het bereik van kinderen houden.

Bij personen, die reeds gevoelig zijn voor diisocyanaten, kan de omgang met dit product allergische reacties opwekken. Bij astma, eczeemachtige huidziekten of huidproblemen contact, huidcontact incluis, met het product vermijden. Het product  niet gebruiken bij onvoldoende verluchting en beschermmasker met geschikte gasfilter (Type A1 volgens EN14387) dragen

Verwijderen:
Bij contact met de verse lijm met de huid, de lijm onmiddellijk mechanisch verwijderen en de resten met hulp van plantaardige olie (bijv. slaolie) afvegen.
Het uitgeharde product kan enkel nog mechanisch verwijderd worden.

Antigifcentrum 070/245 245

Let op! (stand conform laatste uitgave)

Volg de richtlijnen van de veiligheidsfiche

Veiligheidsvoorschriften

Kenmerken GGVS/ADR: Klasse 2/cijfer 5F 
Kenmerken volgens gevaargoedrichtlijn: F+ "zeer ontvlambaar", Xn "schadelijk voor de gezondheid", bevat methylendiphenyldiisocyanaat
zie veiligheidsfiche

Giscode

PU80