caparol_pim_import/caparol_be/products/image/21421/020323_CarboNit_22_KG_3_KG.png

CarboNit

Bijzonder slagvaste, met carbonvezel versterkte en watervaste wapeningspleister voor sokkels. Twee componenten (2K).

Toepassing

CarboNit is een 2K, met carbonvezelversterkte, bijzonder slag- en stootvaste wapeningspleister die in twee lagen wordt aangebracht op sokkels.
Totale laagdikte minimaal 8 mm.
1e laag: minimaal 5 mm
2e laag: minimaal 3 mm

Eigenschappen

  • met carbonvezel versterkt
  • bijzonder slag- en stootvast
  • ongevoelig voor water
  • bestand tegen spatwater

Materiaalbasis

Kunststofdispersie met calciumaluminaten, calciumsilicaten en magnesiumoxiden.

Verpakking

  • CarboNit 25 kg.
  • = emmer van 22 kg en poeder in zak van 3 kg

Kleur

  • CarboNit: lichtbeige
  • CarboNit poeder: wit

Opslag

Koel, droog en vorstvrij.
Tegen direct zonlicht beschermen. In gesloten, originele verpakking 6 maanden houdbaar

Warmtegeleiding

0,70 (W/mK)

Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

120 µm

Slag-/stootvast

• > 50 Joule, getest met een totale laagdikte (twee lagen) bij het RMI onder nummer 2007/14-15
• bestand tegen ballen conform DIN 18032
• bestand tegen hagelinslag HW 5

Product-nr.

9815

Voorbereiding van de ondergrond

Voordat de Perimeterdämmplatte aangebracht wordt een op het obejctgerichte waterafdichting van de ondergrond zeker stellen. Zonodig drainage o.i.d. aanbrengen.

Eventueel aanwezige oneffenheden van de isolatieplaten moeten worden gladgeschuurd. Vuil en schuurstof verwijderen. Als alternatief kunnen ook alle andere Capatect-PS-isolatieplaten worden toegepast.

Materiaalbereiding

De poeder aan de emmer met vloeistof toevoegen en met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) grondig mengen tot een homogene, klontvrije massa ontstaat. De 2 componenten zijn exact op elkaar afgestemd, geen andere materialen toevoegen.

De verwerkingstijd is bij 20 °C is ca. 30 min. Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de verwerkingstijd.

Verwerkingsmethode

CarboNit in twee lagen aanbrengen. De eerste laag op baanbreedte van het wapeningsweefsel aanbrengen met een getande spaan en aansluitend Capatectwapeningsweefsel 650/110 10 cm overlappend inbedden. Daarover nat-in-nat pleisteren, dusdanig dat het weefsel volledig bedekt wordt.  

Laagdikte van de eerste laag min. 5 mm. Na ca. 24 uur een tweede laag CaboNit aanbrengen en ook in deze laag Capatect-Gewebe 650/110 10 cm overlappend inbedden. Daarover nat-in-nat pleisteren, dusdanig dat het weefsel volledig bedekt wordt waarbij het weefsel midden in de laag ligt.

Laagdikte van de tweede laag min. 3 mm waarbij het weefsel in het bovenste (derde) deel ingebed moet zijn.
Voor aansluitingen e.d. de detailtekeningen in deze technische informatie raadplegen.

Verbruik

Ca. 13,5 kg/m2 gemengd materiaal bij een laagdikte van minimaal 8 mm. (is ca. 1,7 kg/mm/m2).

Verwerkingsomstandigheden

Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur niet lager dan 5 °C  en hoger dan 30 °C zijn.
Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid en bij kans op regen of nachtvorst.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid is de mortel na 24 uur oppervlakkig droog. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan na ca. 3 dagen worden verder gewerkt.

CarboNit droogt chemisch en fysisch, door verdampen van het water uit de pleister. In de koele jaargetijde en bij een hoge relatieve luchtvochtigheid moet met een tragere droging rekening worden gehouden.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

Attentie

Om aanzetten te vermijden met voldoende personeel nat-in-nat doorwerken.
Om de speciale producteigenschappen te behouden de CarboNit niet met ander materialen mengen.
Niet geschikt op horizontale oppervlakken en op ondergronden waarop water blijft staan.

Verwerkingsvoorschriften:

Carbon-publicatie 

Verlijmen isolatieplaten en 1 laag CarboNit, d = 5 mm, iets dunnere sokkelplaat:
Bild 15 (CarboNit-Aufbau01.pdf)
Verlijmen isolatieplaat en 1 laag CarboNit, d = 5 mm, met 20 mm dunner sokkelplaat:
Bild 16 (CarboNit-Aufbau02.pdf)Wapeningslaag met wisselen van soort materiaal met
2 lagen CarboNit, d = 3 mm:
Bild 17 (CarboNit-Aufbau03.pdf)
Alternatief: doorlopende wapeningslaag:
Bild 18 (CarboNit-Aufbau04.pdf)
Sierpleister / verflaag:
Bild 19 (CarboNit-Aufbau05.pdf)


Materiaal-combinaties
Sokkel WapeningslaagSierpleisterVerflaag
- CarboNit
(5 of 8 mm)
- CarboNit uitsluitend als sokkel
- CarbonSpachtel
- ZF-Spachtel 699
- AmphiSilan
- Capatect-Fassadenputz
- Fassadenputz Fein
- Sylitol-Fassadenputz,
met Putzgrund
- Meldorfer-Flachverbl.
(Meld. uitsluitend op ZF-Spachtel 699)
- AmphiSilan
- ThermoSan
- Muresko
(niet op Meldorfer-Fachverblender)
- AmphiSilan
- Capatect-Fassadenputz
- Fassadenputz Fein
- Meldorfer-Flachverbl.
(altijd met Putzgrund)
- 186M
- 190
(altijd met Putzgrund op CarboNit)
- Sylitol-Fassadenputz
- Mineral-Leichtputz
- Mineralputz
- SI-Finish 130

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Uitsluitend voor professioneel gebruik

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

P260 Stof of nevel niet inademen.
P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P281 De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken

P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P313 Een arts raadplegen.


Bevat: cement, portland, chemicaliën.

In geval van accidentele indigestie consulteer het Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Materiaal/verpakking afvoeren conform de lokale wetgeving.

Giscode

Poedercomponent:
ZP1

Productcode

CarboNit vloeibaar component: 
M-DF01

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be