caparol_pim_import/caparol_be/products/image/133341/044670_Capatect_ThermoSan_Fassadenputz_K15_20KG.png

Capatect ThermoSan Fassadenputz NQG

Gebruiksklare lichtgewicht sierpleister op basis van hybride-bindmiddel en Nano-kwartstechnologie voor toepassing buiten conform EN 15824.

Toepassing

Sierpleister, klaar voor gebruik, als afwerking op:
 • Capatect WDV-Systemen
 • Capatect System Natur+
 • Capatect System Comfort
 • Capatect System Carbon
 • Capatect System Carbon Dark
 • beton, onbehandeld
 • mineraal pleisterwerk, pleistergroepen PII + PIII conform DIN V 18550
 • matte, draagkrachtige dispersieverflagen
 • draagkrachtige silicaatverflagen

Niet geschikt op ondergronden met zoutuitbloeiingen evenals ondergronden van kunststof of hout.

Eigenschappen

 • gunstig materiaalverbruik
 • bijzonder goed waterdampdoorlatend
 • hoge kleurvastheid
 • waterafstotend en weerbestendig
 • makkelijk in verwerking
 • milieuvriendelijk en reukarm
 • bindmiddelcombinatie van silikaat-organo-hybride-dispersie en siliconenharsemulsie
 • waterverdunbaar
 • minder vuilgevoelig (gevels blijven langer schoon)
 • diverse structuren mogelijk door verschillende korrelgroottes

Verpakking

20 kg emmer

Kleur

Wit.
Met ColorExpress op kleur te maken in kleuren uit de CaparolColor-, A1- of 3D-kleurenwaaier.
Andere kleuren met een lichtreflectiewaarde >20 op aanvraag
(kleuren met een lichtreflectiewaarde < 20 zijn niet geschikt voor toepassing op buitengevelisolatie).
 
Wanneer CarboNit of CarbonSpachtel als wapeningspleister wordt gebruikt dan is een reflectiewaarde van ≥ 10 mogelijk.

Wordt het systeem "Carbon Dark" toegepast dan is een reflectiewaarde vanaf ≥ 5 mogelijk.

Bij donkere kleuren kan in het systeem Dark, als gevolg van een te groot contrast tussen de wapeningslaag en sierpleister, een egaliserende eindafwerking met ThermoSan Fassadenfarbe noodzakelijk zijn.

Kleine hoeveelheden kunnen op kleur gebracht worden door Alpinacolor- of Amphibolin-mengkleuren toe te voegen. Niet meer dan 2% toevoegen omdat anders de sierpleister te dun wordt.

Glansgraad

Mat

Opslag

Koel, droog en vorstvrij bewaren. Tegen direct zonlicht beschermen.

Soortelijke massa

ca. 1,3 g/cm³

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

< 0,07 m

Wateropnamecoëfficiënt

w < 0,1 kg/(m2  • h0,5)

Consistentie

pasteus

Product-nr.

628

Attentie

De aangegeven waarden zijn een gemiddelde en kunnen door gebruik van natuurlijke grondstoffen gering afwijken.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig, glad, schoon, droog, vast en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
Niet goed hechtende lak-, dispersieverflagen of kunstharssierpleister en minerale verflagen geheel verwijderen.
Goed hechtende verflagen droog of nat reinigen.
Met schimmel-, mos- en algaangroei vervuilde oppervlakken behandelen met een mos- en algendodend preparaat, volgens wettelijk voorschrift. Naspoelen met water en goed laten drogen.
Door industriegassen en roet sterk vervuilde oppervlakken reinigen met hogedruk waterstralen waaraan een reinigingsmiddel is toegevoegd, volgens wettelijk voorschrift.

Verwerkingsmethode

Sierpleister met een roestvrijstalen plekspaan of geschikte spuitapparatuur op korreldikte aanbrengen. Direct daarna met een kunststoffen plekspaan of PU-bord de Kratzputz in een gelijkmatig draaiende beweging - en de Reibeputz naar keuze horizontaal, vertikaal of rond - structureren.
De keuze van het gereedschap bepaalt het eindresultaat.
Bij spuiten is de keuze van de nozzle afhankelijk van de korrelgrootte. De druk moet ca. 3-4 bar zijn. Bij spuiten moet er speciaal op worden gelet dat het materiaal gelijkmatig wordt aangebracht.
Structureren steeds door dezelfde persoon en met hetzelfde gereedschap om op naast elkaar gelegen oppervlakken structuurverschillen te voorkomen.
Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken.
Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid of bij kans op regen of nachtvorst. Bij dreigende regen zonodig het werk met zeilen afdekken.

Door het gebruik van natuursteenkorrels zijn kleine kleurafwijkingen mogelijk. Daarom op doorgaande oppervlakken alleen materiaal van hetzelfde chargenummer gebruiken of materiaal van verschillende nummers met elkaar mengen. ThermoSan-Fassadenputz NQG is niet geschikt op horizontale vlakken waarop water blijft staan.

Opbouw van het verfsysteem

Als grond- of tussenlaag Putzgrund 610 toepassen. Zonodig de kleur van de Putzgrund afstemmen op de kleur van de sierpleister. Putzgrund 610 moet voldoende droog zijn om verder te kunnen werken.

Capatect-WDVS en Capatect VHF-systeem

Nieuwe, minerale wapeningspleister:
- voorstrijken met Putzgrund 610.

Nieuwe, cementvrije wapeningspleister:
- voorstrijken is niet noodzakelijk.
- bij een lange wachttijd (winterperiode) de verweerde onderpleister voorstrijken met Putzgrund 610.

Pleisters uit pleistergroepen PII en PIII
Nieuwe pleisterlagen zijn na voldoende afbindtijd, normaal gesproken na 2 weken bij 20 °C en 65 % R.V., af te werken. Een grondlaag aanbrengen met Putzgrund 610.
Bij ongunstige weersomstandigheden, bijv. door invloed van wind of regen, moeten duidelijk langere afbindtijden gehanteerd worden.
Een extra grondlaag met Capagrund Universal vermindert de kans op kalkuitbloeiingen, daardoor kan al na een afbindtijd van 7 dagen de Fassadenputz aangebracht worden.

Oude pleisterlagen
Reparatieplekken moet voldoende afgebonden en doorgedroogd zijn. Op grof poreuze, zuigende, licht zanderige pleisters resp. zuigende ondergronden een voorstrijklaag met OptiGrund. en een tussenlaag met Putzgrund 610 aanbrengen.
Op sterk zanderige, poederende pleisters een voorstrijklaag met Dupa Putzfestiger en een tussenlaag met Putzgrund 610 aanbrengen.

Beton
Verontreiniging mechanisch of door middel van hogedruk waterstralen geheel verwijderen. Een grof poreus, licht zanderig en zuigend oppervlak voorstrijken met OptiGrund. Een zanderig oppervlak voorstrijken met Dupa-grund en een tussenlaag met Putzgrund 610 aanbrengen.

Draagkrachtige, matte dispersieverflagen
Op matte, zwak zuigende verflagen een grondlaag aanbrengen met Putzgrund 610. Verontreinigde, poederende verflagen reinigen door hogedruk waterstralen. Bij andere reinigingsmethodes (afwassen, afborstelen, afspoelen), een voorstrijklaag met Dupa-grund en een tussenlaag met Putzgrund 610 aanbrengen.

Goed hechtende silicaatverflagen
Met Sylitol- of AmphiSilan-producten behandelen.

Verbruik

ProductStructuurKorrel
(mm)
ca. verbruik
(kg/m2)
ThermoSan-Fassadenputz NQG R20Reibeputz2,01,9 - 2,1
ThermoSan-Fassadenputz NQG R30Reibeputz3,02,6 - 2,8
ThermoSan-Fassadenputz NQG K15Kratzputz1,51,7 - 1,9
ThermoSan-Fassadenputz NQG K20Kratzputz2,02,2 - 2,4
ThermoSan-Fassadenputz NQG K30Kratzputz3,02,9 - 3,1

Bij "verbruik" worden gemiddelde hoeveelheden aangegeven. Verwerkingsverliezen zijn hierin niet meegenomen. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur van omgeving en ondergrond niet lager dan 5 °C en hoger dan 30 °C zijn.
Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid of bij kans op regen of nachtvorst.

Droogtijd

Bij 20° C en 65 % relatieve luchtvochtigheid is de sierpleister na 24 uur oppervlakkig droog. Doorgedroogd, belastbaar en overschilderbaar na 2-3 dagen.
De sierpleister droogt fysisch, dit betekent door verdamping van vocht. In koele jaargetijden en bij een hoge luchtvochtigheid is de droogtijd langer. Ter bescherming tegen regen tijdens de droogfase is het raadzaam de steiger te voorzien zeilen.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

Materiaalbereiding

De totale inhoud van de emmer met een langzaam draaiend roerwerk grondig oproeren. Indien nodig maximaal 2% water toevoegen om het materiaal op de juiste dikte te brengen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Conform EU-richtlijn


Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Buiten bereik van kinderen houden. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  Bij inslikken direct arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen, om darmstoring te voorkomen. Laat resten niet in riool of oppervlaktewater terechtkomen. Bij schuurwerkzaamheden stoffilter P2 gebruiken. Tijdens verwerking en droogfase voor goede ventilatie zorgen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Bij aanraking met de ogen of huid direct met overvloedig water spoelen.

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een allergische reactie veroorzaken.

Bij accidentele indigestie consulteer het Antigifcentrum 070/245 245

Let op! (stand conform laatste uitgave)

Dit product is een behandeld voorwerp volgens EU regelgeving 528/2012 (geen biocide-product) deze verf bevat filmconservering met fungicide eigenschappen: Terbutryn (CAS-Nr. 886-50-0) Zinkpyrithion (CAS-Nr. 13463-41-7) 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on (CAS-Nr. 26530-20-1).

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

Goed gezien

Donkere kleur tegen gevel