Capatect Fugenmörtel Keramik 082

Voegmortel voor het opvoegen met voegenspaan van keramische bekledingen (bijv. steenstrips, steengoed of glasmozaiek) in de Capatect gevelsystemen met harde bekleding.

Toepassing

Minerale voegmortel voor het opvoegen van keramische bekledingen, steenstrips en glasmozaiek met voegenspaan.

Eigenschappen

  • droge mortel conform DIN EN 998-2
  • uiterst geschikt om te gebruiken op gevelisolatie
  • geringe krimp
  • vorst- en dooizoutbestendig
  • slagregendicht
  • weerbestendig
  • waterafstotend, zeer gehyrofobeerd
  • diffusie-open

Verpakking

25 kg zak

Kleur

  • Verschillende kleuren
natuurlijke kleurverschuivingen en kleurverschillen bij wisselende charges en droogomstandigheden zijn mogelijk.

Opslag

Koel, droog en vorstvrij. In de originele verpakking ca. 12 maanden.

Soortelijke massa

ca. 2,0 g/cm³

Drukvastheid

categorie M10 conform DIN EN 998-2

Wateropnamecoëfficiënt

w < 0,2 kg/(m2 · h0,5)  conform DIN 52617

Materiaalbasis

Mineraal bindmiddel conform DIN EN 197-1 met speciale toeslagen

Product-nr.

082

Voorbereiding van de ondergrond

De kanten van de keramische bekleding moet zuiver en vrij zijn van deeltjes die de aanhechting kunnen verminderen. Resten van aangedroogde kleefmortel verwijderen. De vlakken verzadigd nat maken en staand water voor het opvoegen verwijderen. 
Een gelijkmatige voegdiepte van minstens 6 - 20 mm tot stand brengen.

Verwerkingsmethode

De voegmortel op een truweel aanbrengen en met passend voegijzer in de voegen smeren en licht aandrukken. Te veel aan materiaal voorzichtig met een handveger verwijderen.

Verbruik

Formaat bekleding (mm)gemiddeld verbruik (kg/m2) bij een voegdiepte
15 mm10 mm8 mm
240 x 524,93,32,6
240 x 713,92,62,1
240 x 1153,02,01,6

Het verbruik is afhankelijk van het formaat van de bekleding, de voegdiepte en kan variëren alnaargelang het project en verwerkingsverliezen.

Verwerkingsomstandigheden

Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur van omgeving en ondergrond niet lager dan 5°C en hoger dan 25°C zijn.

Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid of bij kans op regen of nachtvorst.

Beschermen tegen te snelle droging door met een sproeifles nat te spuiten.

Droogtijd

Bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid is de wapeningslaag na ca 24 uren ‘oppervlaktedroog’ en volledig uitgehard na 2 à 3 dagen.

In koele jaargetijden en bij hoge luchtvochtigheid is de droogtijd langer.

Reinigen gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Toepassing

Voegmortel op een truweel doen en met voegijzer in de voegen aan brengen. Met lichte druk glad maken. eventueel ernaast klevend materiaal voor de droging met een handveger afborstelen. Eerst de stootvoegen en dan de ondersabeling opvoegen.

Gereedmaken van het materiaal

De inhoud van de verpakking (25 kg) met een langzaam draaiende mixer met ca 2.5 à 3.0 liter zuiver, koud water grondig mengen tot een homogene massa.

Altijd dezelfde hoeveelheid water gebruiken in verhouding met de hoeveelheid poeder om kleurverschillen te vermijden.
De mortel is bij 20 °C ongeveer 1 uur verwerkbaar. Hogere temperaturen verkorten de open-tijd, lagere verlengen ze.

Reeds opgesteven materiaal niet meer verdunnen met water.

In geval van poreuze bekledingen of matte glazuren van de bekledingen moet men absoluut een test op de bekleding uitvoeren. In sommige gevallen kunnen op deze oppervlakken achtergebleven mortelresten blijven vastzitten.
Naargelang de vochtigheid van de ondergrond en de zuiging van de tegels kan het uitdrogen van de voegmortel tot kleurverschillen leiden. Daarom altijd in zo gelijk mogelijke omstandigheden werken.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Buiten bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Arts raadplegen. 

Bevat Portlandcement.

Bij accidentele indigestie raadpleeg het Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Materiaal en verpakking volgens plaatselijke wetgeving.

Veiligheidsvoorschriften

Gevarensymbool: Xi – irriterend, bevat: cement

Giscode

ZP1

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be