caparol_pim_import/caparol_be/products/image/55530/026806_Ceratherm_Ansetzmoertel_084_1.png

Capatect Keramikkleber 084

Minerale dunbed kleefmortel voor het aanbrengen van keramische bekledingen en tegels binnen Capatect gevelsystemen.

Toepassing

Dunbed-lijmmortel voor het verkleven van tegels, steenstrips en keramische tegels en platen bij thermische gevelsystemen. Verkleven van keramische tegels en platen op andere geschikte, daarkrachtige minerale ondergronden.

Eigenschappen

  • C 1 conform EN 12004
  • waterafstotend
  • waterdampdoorlatend
  • hoge kleefkracht
  • gemakkelijke verwerking
  • waterafstotend
  • uiterst geschikt om te gebruiken op gevelisolatiesystemen
  • elastische cementhoudende mortel voor verhoogde eisen

Verpakking

25 kg zak

Kleur

Cementgrijs

Opslag

Koel, droog en vorstvrij. Beschermen tegen directe zonnestraling. In de originele verpakking ca. 12 maanden.

Soortelijke massa

ca. 1,55 g/cm³

Hechttreksterkte

op beton ≥ 0,5 N/mm2

Wateropnamecoëfficiënt

w < 0,1 kg/(m2 · h0,5) conform DIN 52617

Materiaalbasis

Mineraal bindmiddel conform DIN EN 197-1
Kunstharsdispersiepoeder

Product-nr.

084

Attentie

Bij het verlijmen van tegels en platen tegen gevels moet DIN 18515-1 gerespecteerd worden.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet effen, zuiver, droog, vast, draagkrachtig en vrij van losse substanties zijn.

De ondergrond moet conform DIN 18202 uitgelijnd en loodrecht zijn.

Bij het gebruik van harde bekledingen met een zijlengte > 49 cm moeten hogere eisen aan de effenheid in acht genomen worden.

Verwerkingsmethode

Dunbed-lijmmortel om keramische bekledingen te leggen zonder holtes eronder. Keramische bekledingen verlijmen volgens het gecombineerde floating-buttering (DIN EN 12004) verlijmend. De kleefmortel op de ondergrond gelijkmatig in een dunne laag aanbrengen met een getande plakspaan afhankelijk van de toestand van de ondergrond, de grootte van de tegels en de toestand van de achterkant van de tegels) en tegelijk ook op de achterkant van de tegels. Slechts zoveel kleefmortel aanbrengen als er verwerkt kan worden alvorens een sinterhuid gevormd wordt.

De bekleding met een lichtjes schuivende beweging in de natte mortel drukken.

  • Keramiek: 8 mm vertanding

  • tegels: 10 mm vertanding

De voegen tussen de tegels of platen moeten afhankelijk van de vorm voldoende breed gevormd worden. De voegen worden normaalgezien na het aanzetten van de tegels of platen  voor het uitharden van de lijmmortel op gelijke diepte gladgestreken of uitgekrabd. Losse mortelresten verwijderen.

Verbruik

Ca. 5,0 kg/m2 naargelang de gekozen vertanding van de plakspaan.

Het verbruik is afhankelijk van het formaat van de bekleding, de voegdiepte en kan variëren alnaargelang het project en verwerkingsverliezen.

Verwerkingsomstandigheden

Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur van omgeving en ondergrond niet lager dan 5°C en hoger dan 30°C zijn.
Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid of bij kans op regen of nachtvorst.

Droogtijd

Bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid is de kleefmortel volledig uitgehard na 2 à 3 dagen. 

Afhankelijk van temperatuur, wind en relatieve luchtvochtigheid. Voldoende tijd inplannen tot aan het latere invoegen.
Indien nodig moet de gevel beschermd worden met baches tot voldoende weervastheid is bereikt.

Reinigen gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Materiaalbereiding

De inhoud van de verpakking (25 kg) met een langzaam draaiende mixer met 6.0 à 6.5 liter zuiver, koud water grondig mengen tot een homogene massa.
Het materiaal ca. 3 - 5 minuten laten rijpen en daarna opnieuw grondig mengen.

Reeds opgesteven materiaal niet meer verdunnen met water.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Enkel voor professioneel gebruik

Conform EU-richtlijn
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen houden. Inademing van stof/spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen en een arts consulteren. 
Achter slot bewaren.
Bevat: cement, Portland-, chemicaliën, kwarts (fijne stukjes). 
Watergedragen cementsuspenties zijn alkalisch.
De Technische Informatie raadplegen

Declaratie van de inhoudsstoffen conform VdL-richtlijn 01: cement, polyvinylacetaathars, silicaten, calciumcarbonaat, additieven.

Bij accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Materiaal en verpakking volgens de plaatselijke richtlijnen.

Veiligheidsvoorschriften

Gevarensymbool: Xi – irriterend, bevat: cement

Giscode

ZP1

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be