caparol_pim_import/caparol_be/products/image/180876/054718_Capatect_CarbonSpachtel.png

CarbonSpachtel

Gebruiksklare, bijzonder slagvaste en met carbonvezel versterkte wapenings- en renovatie pleister.

Toepassing

Capatect CarbonSpachtel wordt gebruikt als wapeningspleister in het Capatect Carbon Systeem. Ook toe te passen als renovatiepleister op muren, polystyreen-isolatiesysystemen en als hechtmortel van hoekprofielen.

Eigenschappen

  • met carbonvezels versterkt
  • bijzonder stootvast
  • verhoogde weerstand tegen scheuren
  • hoog rendement
  • gemakkelijk te verwerken
  • slag-/stootvast tot 20 Joule bij een laagdikte van min; 3 mm
  • Bestand tegen impact van een bal conform DIN 18032

Verpakking

Emmer 20 kg

Kleur

Lichtbeige

Opslag

Koel, droog en vorstvrij. Tegen directe zonnestralen beschermen.

Soortelijke massa

1,3 g/cm3

Warmtegeleiding

0,7 (W/m · K)

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

< 0,5 m conform DIN EN ISO 7783 bij 3 mm laagdikte , klasse V2 (middel) conform DIN EN 1062

Wateropnamecoëfficiënt

ca. 0,02 kg(m2h0,5 conform DIN EN 10612 , klasse W3 (laag)

Product-nr.

9814

Attentie


De gegevens zijn gemiddelde waarden, die afhankelijk door de inzet van natuurlijke grondstoffen, lichtjes kunnen afwijken van levering tot levering.

Mag niet onder minerale eindpleisters en wapeningsmassa's verwerkt worden.
Om aanzetten te vermijden met voldoende personeel nat-in-nat doorwerken.
Om de speciale producteigenschappen te behouden de CarbonSpachtel niet met ander materialen mengen.
Niet geschikt op horizontale oppervlakken en op ondergronden waarop water blijft staan.

Voorbereiding van de ondergrond

Aanbrengen als wapeningspleister: Eventueel aanwezige oneffenheden van de Capatect-isolatieplaten moeten worden gladgeschuurd. Vuil en schuurstof verwijderen.
Waterslagen e.d. goed afdekken.
De ondergrond moet draagkrachtig, droog, effen , proper en vrij zij van deeltjes die de hechting kunnen verminderen.

Materiaalbereiding

CarbonSpachtel is klaar voor gebruik. Voor de verwerking voorzichtig kort doorroeren. Bij warm weer indien noodzakelijk met weinig water op de juiste dikte brengen.
CarbonSpachtel kan met een geschikte wormpomp worden aangebracht (bijv. Berö Speedy 15 of Wagner PC 1).

Verwerkingsmethode

Aanbrengen wapeningslaag:
Na het aanbrengen van hoeklijsten, diagonaalweefsel de CarbonSpachtel op baanbreedte van het wapeningsweefsel aanbrengen met een getande spaan (8 x 8 mm) en aansluitend Capatect-Gewebe 650/110 10 cm overlappend inbedden.
 
Daarover nat-in-nat pleisteren, dusdanig dat het weefsel volledig bedekt wordt waarbij het weefsel in het bovenste (derde) deel ingebed moet zijn. De totale laagdikte moet minimaal 3 tot 4 mm bedragen.

Verbruik

Ca. 1,3 kg/m2 per mm laagdikte.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur niet lager dan 5 °C en hoger dan 30 °C zijn.
Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid en bij kans op regen of nachtvorst.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid is de mortel na 24 uur oppervlakkig droog. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan na ca. 3 dagen worden verder gewerkt.
De CarbonSpachtel droogt fysisch, door verdampen van het water uit de pleister.
In de koele jaargetijde en bij een hoge relatieve luchtvochtigheid moet met een tragere droging rekening worden gehouden.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Buiten bereik van kinderen houden. Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren. Niet
eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid
onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen. Spuitnevel en aërosolen niet inademen

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/245 245.

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een allergische reactie veroorzaken.

Afval

Materiaal /verpakking elimineren volgens de locale wetgeving.

Productcode

M-DF02 F

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be