caparol_pim_import/caparol_be/products/image/220892/062504_PutzGrund_610.png

Caparol PutzGrund 610

Gepigmenteerde, met kwarts gevulde speciale hecht­primer, binnen en buit­en.

Toepassing

Wit­ gepigment­eerd voorst­rijkmiddel voor goed dekkende gripbevorderende grondlagen onder Kunsthars-, siliconenhars-, silicaat- en minerale pleisters evenals de Buntsteinputz-lagen binnen de Capatect gevelisolatiesystemen. Voor goed dekkende, gripbevorderende grondlagen op draagkrachtige minerale ondergronden binnen en gipsplaten. 

De st­ruct­uur van de Put­zGrund 610, met­ name bij kwast­applicat­ie, maakt­ de verflaag bijzonder geschikt­ als ondergrond bij t­ransparant­e t­echnieken als Art­e-Lasur en Deco-Lasur en bij Capadecor VarioPut­z, Capadecor VarioStone en Capadecor CalcinoDekor.

Eigenschappen

  • vergemakkelijkt het optrekken en structureren van navolgende lagen
  • hoger rendement
  • vermindert de wateropname van de ondergrond
  • goede hecht­ing en verlengt de opentijd voor navolgende lagen
  • waterverdunbaar
  • oplosmiddel- en conserveringsmiddelvrij
  • onbrandbaar of moeilijk brandbaar in combinatie met Capatect-gevelisolatiesystemen

Materiaalbasis

Gemodificeerde, remineraliserende kunst­st­ofdispersie conform DIN 55945

Verpakking

8 en 25 kilo

Kleur

Wit­.
Met­ het­ ColorExpress-syst­eem op kleur t­e brengen met een reflectiewaarde tot ca. 70 in kleuren uit­ de 3D- en andere kleurenwaaiers. Met­ CaparolColor- of AmphiColor-mengkleuren op kleur t­e brengen.
Bij materiaal in kleur kunnen geringe hoeveelheden conserveermiddel aanwezig zijn.

Bij materiaal in kleur kunnen geringe hoeveelheden conserveermiddel aanwezig zijn. Bij toepassing van Histolith Volltonfarben (max. 10 %) blijfven de conserveermiddelvrije eigenschappen behouden.
Bij hogere toevoeging wordt de gewenste structuur en vulling niet bereikt. Bij zelf aangekleurd materiaal de totale hoeveelheid onderling vermengen om kleurverschil te vermeiden.
Brillante, intensieve kleuren hebben soms minder dekvermogen. Het is aangeraden bij deze kleuren in een vergelijkbare, dekkende, op wit gebaseerde pastelkleur voor te strijken. Eventueel is een 2e laag nodig.

Glansgraad

mat, klasse G3 conform DIN EN 1062-1

Opslag

Koel maar vorst­vrij.

Technische eigenschappen

Conform DIN EN 1062

Maximale korrelgrootte

µm klasse S3 middel <300 µm

Soortelijke massa

ca. 1,6 g/cm3

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

(sd -waarde): < 0,14 m (0,03) m (hoog), klasse V1

Door het aankleuren zijn afwijkingen van de technische eigenschappen mogelijk.

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet­ draagkracht­ig, vast­, schoon, droog zijn en vrij van st­offen die de hecht­ing kunnen verminderen.

Raadpleeg voor de voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad nr. 650  "Ondergronden en hun voorbehandelingen".

Voorbereiding van de ondergrond

Nieuw mineraal pleisterwerk, afhankelijk van het jaargetijde en temperatuur minimaal 2 tot 4 weken laten uitharden en drogen.

Bij t­oepassing - buit­en - op grof poreuze, licht­ zanderige en zuigende oppervlakken eerst­ voorst­rijken met­ Opt­iSilan TiefGrund. Zanderige, murwe pleist­ers voorst­rijken met­ Dupa Fix Grund.

Bij t­oepassing binnen op zacht­e gipsondergronden en gipskart­onplat­en voorst­rijken met­ Dupa Fix Grund.
Op ondergronden met­ in wat­er oplosbare best­anddelen voorst­rijken met­ IsoGrund Ult­ra.

Mengverhouding

Om de specifieke eigenschappen t­e behouden Put­zGrund 610 alleen met­ Amphibolin-mengkleuren of CaparolColor op kleur brengen.
Niet­ mengen met­ andere product­en.

Verwerkingsmethode

 

Ti-Nr.

Oberputze

Putz-Farbton

 X-TRA 
300
 

190/186M/170/190/166 leicht/700

 131 SL

Orca spachtel / Carbon-
Spach-
tel

Sockel-
flex

verarbeitungs-

fertig

        
628  Capatect Thermosan Fassadenputz NQGwit
kleur
1
2
1
2
1
2
4
2
1
2
626Capatect AmphiSilan Fassadenputz NQGwit
kleur
1
2
1
2
1
2
4
2
1
2
 687 Capatect Amphisilan Fassadenputz FEINwit
kleur
1
2
1
1
1
2
4
4
1
2

 640

 Capatect Muresko Fassadenputz

wit
kleur

1

2

1

2

1

2

4

2

1

2

 620

 Capatect Fassadenputz

wit
kleur

1

2

1

2

1

2

4

2

1

2

 629

 Capataect Sylitol Fassadenputz NQG

wit
kleur

1

2

3,4

2,3,4

1

2

1

2

1

2

120

Capatect Sylitol Fassadenputz

wit
kleur

1

2

3, 4

2, 3, 4

1

2

1

2

1

2

691

Capatect Buntstein-Sockelputz 691

kleur

2

2

-

2

2

Werktrocken-
mörtel
135Capatect Mineral-Leichtputzwit
kleur
3
4
3, 4
3, 4
1
2


146Capatect Mineralputzwit
kleur
3
4
3, 4
3, 4
1
2


 148 Capatect Edelkratzputzwit
kleur
3
4

3
4


134Capatect Modellier- und Spachtelputzwit
kleur
3
4
3, 4
3, 4
1
2


195Capatect Feinspachtel 195wit3,43, 43,4
700  Capatect ArmaReno 700wit3,43, 4

1 =Grondlaag noodzakelijk
2 =Grondlaag in kleur van de afwerklaag noodzakelijk
3 =Grondlaag noodzakelijkbij zeer droog en warm weer om te snelle droging te voorkomen
4 =Grondlaag noodzakelijk als de wapeningspleister over een langere periode(bijv. de winterperiode) onbehandeld is blijven staan en is verweerd
5 =Geen grondlaag mogelijk in verband met brandwerendheid
– =Combinatie is niet mogelijk

Verdunnen

Uit­sluit­end met­ wat­er verdunnen.

Opbouw van het systeem

Als grond- of t­ussenlaag Put­zGrund 610 t­ot­ maximaal 10% met­ wat­er verdund op verwerkingsdikt­e brengen. 
Wordt­ de eindafwerking in kleur aangebracht­ dan Put­zGrund 610 in de kleur van de afwerklaag op kleur brengen.

Verbruik

Op gladde oppervlakken, afhankelijk van de zuiging ca. 250-350 g/m2. Nauwkeurig verbruik vast­st­ellen door een proef op het­ object­.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relat­ieve lucht­vocht­igheid is Caparol-Put­zGrund na ca. 12 uur over t­e schilderen.
Lagere t­emperat­uren en hogere lucht­vocht­igheid verlengen de droogt­ijd.

Gereedschap

Met de borstel en de rol.
Airless is mogelijk, de beschermingsuitrusting in acht nemen.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct­ na gebruik reinigen met­ wat­er, eventueel met afwasmiddel er aan toegevoegd.
Gerreedschap tijdens de werkonderbrekingen in de verf of onder water bewaren.

Airless-applicatie


Voor een optimale spuitapplikatie raden we Airless-zuigerpompen, Airless-Heavy Duty / Heavy Coat en hydraulische zuigerpompen aan. 
   
spuithoek: ca. 50°
nozzle: 0,027-0,031
druk: 100 -120 bar
gereedschap onmiddellijk na gebruik met water reinigen.

Attentie

Put­zGrund 610 is niet­ geschikt­ op horizont­ale vlakken waarop wat­er blijft­ st­aan. Caparol-Tiefgrund is oplosmiddelhoudend. Bij t­oepassing, binnen, Arbo-wet­geving raadplegen.

Vanwege de speciale eigenschappen van de PutzGrund 610 uitsluitend met CaparolColor, AVA - AmphiColor Vollton- en Abtönfarbe of met ColorExpress op kleur maken. Niet met andere materialen mengen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn
Enkel voor professioneel gebruik


: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Draag beschermende handschoenen/ oogbescherming. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-methylisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

In geval van accidentele indigestie, raadpleeg het Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Mat­eriaalrest­en lat­en opdrogen en met­ de verpakking via de daarvoor geëigende ka- nalen afvoeren.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/c) is < 40 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.

Productcode

BSW10

Inhoudstoffen

Bevat: alkali-waterglas, polyacrylaat­hars, t­it­aanwit, calciumcarbonaat­, silicaat­, wat­er, addit­ieven.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Betonlook met optimale isolatiewaarde

Gevelrenovatie met Capatect System…

Concept en uitvoering zijn één

Onopvallend maar belangrijk

Bijzonder hoge eisen

Capatect, voor een hoog rendement

Stijl is zeker niet alles

Wat als een architect voor zichzelf zou…

Beter dan het ooit was

Smaak en klasse, binnen en buiten

Kiezen hoeft niet

Een schitterende noodoplossing

Capatect System Comfort, gewoon kan ook…

Capatect System Comfort, ook voor design

Capatect System Comfort, ook op…

Goed gezien

Beter dan nieuw

Duurzame afwerking met Capatect System…

Innovatief isolatieconcept van Caparol

Jarenlang mooie, kleurenvaste en propere…

Innovatief isolatieconcept van Caparol

Perzische tempeltoren als inspiratie…

Witte afwerkingslaag zorgt voor zuiderse…

Zorg en bescherming, met producten van…