caparol_pim_import/caparol_be/products/image/103341/038598_Klebe-_und_Armierungsmasse_131.png

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 131 SL

Minerale lijm- en wapeningsmortel met organische (EPS) lichte toeslagstoffen

Toepassing

Zeer rendabele minerale lichtgewichtmortel voor het verlijmen en voor wapeningslagen binnen de Capatect gevelisolatiesystemen.
Bruikbaar voor laagdiktes van 4–10 mm.

Eigenschappen

  • zeer lichte verwerking
  • zeer laag verbruik
  • zeer goed standvermogen
  • brandgedrag „niet brandbaar"
  • weerbestendig, waterafstotend volgens DIN V 18550
  • zeer waterdampdoorlatend

Verpakking

15 kg zak

Kleur

Natuurwit

Opslag

Koel, droog en vorstvrij.
Beschermen tegen directe zonnestralen. In de originele verpakkingen ongeveer 12 maanden opslagstabiel.

Schudgewicht

ca. 0,9 kg/dm3

Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

µ ≤ 20 conform DIN EN 998-1

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

sd < 0,1 m conform DIN EN ISO 7783

Wateropnamecoëfficiënt

w ≤ 0,1 kg/(m2h1/2) conform DIN EN 1062

Materiaalbasis

Minerale bindmiddelen conform DIN EN 197-1 en DIN EN 459-1

Capillaire wateropname

Klasse Wconform DIN EN 998-1

Product-nr.

131 SL
Vooralleer de structuurpleister aangebracht wordt moet de wapeningslaag naargelang de weersomstandigheden, zuigkracht en gebruikte eindpleister gegrondeerd worden met Putzgrund 610.

Ter bescherming tegen regen tijdens de drogingsphase de stelling eventueel met zeilen afschermen. Bij gebruik en uitvoering rekening houden met DIN V 18550 en DIN 18350, VOB, deel C.

Voorbereiding van de ondergrond

Metselwerk, beton of goed hechtende verflagen moeten zuiver, droog en draagkrachtig zijn.

Vuil en deeltjes die de aanhechting kunnen verminderen (bv. ontkistingsolie) en mortelresten moeten verwijderd worden. Beschadigde, afbladderende oude verflagen en structuurpleisters zoveel mogelijk verwijderen. Gaatjes bijplamuren. Sterk zuigende, zandende of poederende oppervlakken zéér grondig tot op de vaste ondergrond reinigen en met Sylitol-Konzentrat 111 gronderen.

Gereedmaken van het materiaal

Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 131 SL kan met alle gangbare doorloopmengers, wormpompen en pleistermachines verwerkt worden, maar kan ook manueel met een krachtige, langzaam draaiende menger met zuiver, koud water tot een klontervrije massa gemengd worden.  Ca. 3 minuten laten rijpen en nogmaals kort oproeren.  Indien nodig kan de consistentie na deze rijptijd door toevoeging van water aangepast worden.
Hoeveelheid water ca. 6-6,5 l per zak van 15 kg.

Afhankelijk van het weer, bedraagt de verwerkingstijd voor manueel gemengd materiaal ca. 2 tot 2,5 uur (potlife), bij machinale verwerking is dat maximum 60 minuten.  Reeds ingedikt materiaal nooit door toevoeging van water opnieuw bruikbaar maken.

Verbruik

Verlijmen:
ca. 3,0–4,0 kg/m2

Wapening:
Per mm laagdikte ca. 0,9 kg/m2.
Deze waarden zijn richtwaarden. Met specifieke objectafhankelijke eigenschappen of met afwijking van de vooropgestelde methode van aanbreng moet rekening gehouden worden.

Verwerkingsomstandigheden

Gedurende de verwerking en de droging mag de temperatuur van zowel de ondergrond als van de omgeving niet lager dan + 5°C en niet hoger dan +30°C zijn. Niet verwerken bij directe zonnestralen,  sterke wind, mist of als de relatieve luchtvochtigheid vrij hoog is.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheidis de wapeningspleisterlaag na 24 uur oppervlaktedroog. De doordroogtijd bedraagt per mm laagdikte ca. 1 dag.

Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 131 SL droogt fysisch door hydratatie; dit wil zeggen door verdamping van het aanmaakwater. In koelere periodes en bij hoge luchtvochtigheid zal het drogingsproces vertragen.

Reinigen gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Voorbeeld machineuitrusting

Klebe- und Armierungsmasse 131 SL kan met de gangbare pleistermachines aangebracht maken.

1) Doorloopmenher Berö Calypso 15 met standaard-doseer- en mengas en wormpomp Berö Speedy 15 met 1/1 vermogen.
2) Mengpomp bv. PUTZKNECHT S48.3 of PFT G4 (½ vermogen)

Belangrijke gegevens:
Gelieve de gebruiksaanwijzing van de machines steeds te raadplegen

Elektrische aansluiting:
drijfkracht 400 V /16 A (stroomverdeler met FI-stroomonderbreker)

Wateraansluiting:
slang 3/4 met GEKA, noodzakelijke druk bij draaiende machine minstens 2,5 bar

Waterdoorloop:
Ca. 270 l/h (Machine type 1)
Ca. 540 l/h (Machine type 2)
De gewenste consistentie regelen met het fijnregelventiel aan de waterkraan.

Förderschläuche:
Anfangsschläuche – Innen Ø 35 mm, je 13,3 m; Endschlauch – Innen Ø 25 mm, 10,0 m

Toevoerdarm:
maximale lengte ca. 36 m. (objectgebonden en afhankelijk van de        temperatuur)

Pistool:
spuitkoppen 8-12 mm

Alvorens lijm door te pompen eerst kalkpapje of behangsellijmpap doorstuwen.

Bij werkonderbrekingen de toevoerdarm niet in de volle zon laten staan, materiaalemmer bijv. met folie afdekken en pistool en spuitkop onder water bewaren. Standtijd max. 30 min. tot verder werken, daar anders het materiaal in de slang kan hard worden.

Wapeningslaag

(Manuele of machinale aanbreng)
Na het aanbrengen van de kantenbescherming aan kozijnkantstukken en kanten en na het aanbrengen van de diagonale wapening aan de hoeken van alle gevel openingen de bewapeningsmassa in baanbreedte van het weefsel op de isolatieplaten aanbrengenn en onmiddellijk opkammen met een kamspaan. De dimensionering van de kamspaan gebeurt overéénkomstig de opgegeven laagdikte in het technisch informatieblad van de wapeningsmortel. Het wapeningsweefsel Capatect-Gewebe 650 in het verse kambed plooivrij indrukken en aansluitend met een spackmes inbedden en vlak afwerken. Het weefsel dient volledig door de wapeningsmortel bedekt te zijn. Weefselbanen 10cm overlappend aanbrengen. 
De totale laagdikte moet min.4 mm en max. 10 mm bedragen.

Verlijmen van de isolatieplaat

Het verlijmen gebeurt volvlakkig of in de Worst-Punt-methode. (Het totale lijmoppervlak zal steeds minstens 40 % van de plaat beslaan). Afhankelijk van het gebruikte systeem en de manier van het aanbrengen van de lijm (bijv. Machinaal) kan verandering brengen in het contactoppervlak. Hiervoor de systeemgebonden richtlijnen raadplegen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU richtlijn

Uitsluitend voor professioneel gebruik

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

P260 Stof of nevel niet inademen.
P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P281 De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P313 Een arts raadplegen.
P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.

Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Enkel restlege zakken (stofvrij) ter recyclage aanbieden. Uitgeharde materiaalresten als gemengd bouwafval storten.

Veiligheidsvoorschriften

Zie veiligheidsblad.

Bevat Portland cement, chemicaliën

Giscode

ZP1

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be