caparol_pim_import/caparol_be/products/image/242145/065791_CS_Klebe_und_Armierungsmoertel_850.png

Capatect CS-Klebe- und Armierungsmörtel 850

Minerale lijm- en lichte wapeningsmortel voor

Capatect Gevelisolatiesystemen

Toepassing

Droge mortel voor het lijmen en bewapenen van Capatect-CS-Dämmplatte 045. Gebruiken in combinatie met Capatect CS-structuurpleisters 860. Gebruiken als lichte wapeningsmortel voor Capatect PF-Fassadendämmplatte 122.

Eigenschappen

  • zeer goede hechting op alle minerale ondergronden, silicaat-mineraalisolatieplaten en phenolharsisolatieplaten
  • elastisch kwalitatief verbeterd met vezels
  • zeer waterdampdoorlatend
  • weersbestendig
  • gering materiaalverbruik en gemakkelijke verwerking door lichte toeslagstoffen

Verpakking

25 kg zak

Kleur

Altweiß

Opslag

Koel, droog en vorstvrij.
Beschermen tegen directe zonnestraling. De originele verpakking is ca. 12 maanden opslagstabiel.

Drukvastheid

CS II conform DIN EN 998-1

Schudgewicht (droog)

ca. 1,0 g/cm3

Hechttreksterkte

≥ 0,08 N/mm2 conform DIN EN 1015-12

Brandreactie

Klasse A2-s1,d0 conform DIN EN 13501-1

Materiaalbasis

Mineraal bindmiddel conform DIN EN 197-1 und DIN EN 459-1

Capillaire wateropname

C ≤ 0,20 kg/(m2·min0,5) conform DIN EN 1015-18
Klasse Wc2 conform DIN EN 998-1

Waterdampdoorlaatbaarheid (µm waarde)

µ ≤ 20

Aanvullende producten

  • Capatect CS-Dämmplatte 045 Mineral 800
  • Capatect CS-Haftgrund 820
  • Capatect CS-Strukturputze 860
  • Capatect PF-Dämmplatte 122

Product-nr.

850

Voorbereiding van de ondergrond

Vensterbanken en aangebouwde delen afkleven.
Glas, keramiek, tegels, natuursteen, gelakte, gebeitste en geëloxeerde vlakken zorgvuldig afdekken.

Metselwork, beton of goed hechtende verflagen moeten zuiver, droog en draagkrachtig zijn.
Vuil en losse deeltjes (bv. ontkistingsolie) alsook uitstekende mortelbramen verwijderen. Beschadigde, afbladderende oude verflagen en structuurpleisters zo goed mogelijk verwijderen. Holle stukken pleister opbreken en bijpleisteren. Sterk zuigende, zandende of melende oppervlakken grondig tot op de vaste substantie, reinigen en met Sylitol® RapidGrund 111 gronderen.

Materiaalbereiding

Per zak van 25 kg de nodige hoeveelheid koud, zuiver water (9 - 10 l) in een mortelkuip gieten en de droge mortel langzaam toevoegen. Met een krachtige, langzaam lopende menger (met geforceerde menging) mengen om een massa zonder klompjes te bekomen. Niet meer materiaal mengen dan binnen een tijdsspanne van 2 uur kan worden verwerkt. Reeds gesteven materiaal in geen geval weer verdunnen met water.

Verbruik

Lijmen van de isolatieplaten:
Ca. 7 kg/m2 

Wapeningslaag:
Min. 5,5 kg/m2 bij een minimumlaagdikte van 5 mm.
Deze verbruikswaarden zijn slechts indicaties en kunnen variëren naargelang het opject en de verwerking.

Verwerkingsomstandigheden

Verwerkingstemperatuur:
Tijdens de verwerking en de drogingsfase mag de temperatuur van de omgeving en de ondergrond niet minder dan +5°C en niet meer dan +30 °C bedragen.
Niet bij directe zonnestralen, wind, nevel of een hoge luchtvochtigheid verwerken. In dit verband verwijzen wij naar het document "Bepleisteren bij hoge en lage temperaturen" van de Duitse vereniging voor stucwerk.

Droogtijd

Bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid is de wapeningslaag na 24 uur oppervlaktedroog. De droogtijd bedraagt ca. 1 dag per mm laagdikte. Capatect Klebe- und Armierungsmasse 850 droogt door hydratatie en fysisch, d. w. z. door bijkomende verdamping van het aanmaakwater.
Vooral in het koelere seizong en bij hogere luchtvochtigheid gaat de droging trager.

Reinigen gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Wapeningslaag

De kantenbescherming aan vensteropeningen en kanten aanbrengen door volvlakkig inbedden in de wapeningsmortel.

De wapeningsmassa moet  telkens in de breedte van de weefselbanen aangebracht worden en moet het Capatect-Gewebe 650 met circa 10 cm overlapping ingedrukt worden.

Verlijmen van de isolatieplaat

De lijmmassa op het volledige vlak aanbrengen met de tandtruweel of door door de Wulst- Punkt methode. Een worst lijm langs de rand en in het midden voldoende dotten verdeeld zodat het volledige kleefcontactoppervlak meer dan 70 % bedraagt.

Voegen tussen de isolatieplaten nooit met lijm, maar met isolatiestroken of PU-Füllschaum dichtmaken.
De isolatieplaten in verband van onder naar boven drukkend lijmen en goed aandrukken. Geen lijm in de voegen tussen de platen aanbrengen.
Loodrecht en in pas plaatsen.
.

Attentie

Ter bescherming tegen regen tijdens de drogingsfase de stelling eventueel met zeilen dichtmaken.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Gevaar. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen houden. Stof/nevel niet inademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Arts raadplegen.
Achter slot bewaren.

Bevat: calciumdihydroxide, cement, Portland-, chemikaliën. Waterhoudende cementplamuren zijn alkalisch. De Technischen Informatie raadplegen.
Verklaring van de inhoudsstoffen conform VdL-richtlijn 01: calciumhydroxide, cement, silicaten, zdditieven.

Afval

Enkel lege zakken (stofvrij) ter recyclage afgeven. Uitgeharde materiaalresten als gemengd bouwafval storten. EAK 170904

Giscode

ZP1

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Zie jij het verschil?