caparol_pim_import/caparol_be/products/image/242144/065790_Daemmkleber_185.png

Capatect Dämmkleber 185

Minerale droge mortel voor het lijmen van isolatieplaten in Capatect gevelisolatiesystemen

Toepassing

Lijmmortel. Uitsluitend voor het lijmen van isolatieplaten binnen de Capatect-isolatiesystemen.

Eigenschappen

  • niet brandbaar
  • zeer waterdampdoorlatend
  • lange opentijd
  • goed standvermogen
  • milieuvriendelijk
  • optimale korrelsamenstelling
  • mineraal bindmiddel met plastificerende toevoegingen
  • genuanceerde, uitgebalanceerde combi­na­tie van kwarts- en calciet-vulstoffen en zuiver minerale lichte toevoegsels
  • toevoegsels die de kwaliteit verbeteren, met name de hydrofobering, gemakkelijke verwerking en goede hechting

Verpakking

25 kg zak, silo vanaf 5 ton

Kleur

Rood

Opslag

Koel, droog en vorstvrij.

Beschermen tegen directe zonnestralen. 12 maanden chromaatarm.
Silo's en containers gedurende langere pauzes (winterpauze) legen. Originele gesloten verpakkingen zijn ca. 12 maanden houdbaar.

Drukvastheid

Klasse CS IV conform DIN EN 998-1

Schudgewicht (droog)

1,7 g/cm³ nach DIN EN 998-1

Hechttreksterkte

auf Beton: ≥ 1,0 N/mm2

Brandreactie

A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1

Capillaire wateropname

Klasse W2 conform DIN EN 998-1

Product-nr.

185

Voorbereiding van de ondergrond

Metselwerk, beton of goed hechtende verflagen moet effen, zuiver, droog, vast, draagkrachtig en vrij van losse substanties zijn.

Vuil en substanties die de hechting kunnen verminderen (bijv. bekistingsolie) en opstaande mortelbramen verwijderen. Niet draagkrachtige verflagen, alsook sierpleisterslagen volledig verwijderen. Goed hechtende verflagen droog of nat reinigen.

Holtes in pleister afschuren en gelijk aan het oppervlak bijpleisteren. Sterk zuigende, zandende of melende oppervlakken moeten tot op de vaste laag grondig gereinigd worden en met Sylitol® RapidGrund 111 voorgestreken worden.
Vensterbanken en aangebouwde delen afkleven.

Verbruik

Ca. 4,0–4,5 kg/m2

Deze verbruikswaarden zijn richtwaarden. Afwijkingen afhankelijk van het object en de verwerking moeten in acht genomen worden.

Verwerkingsomstandigheden

Temperatuur bij verwerking:
Tijdens de verwerking en de droging mogen de temperaturen van omgeving en ondergrond niet minder dan +5 °C bedragen, niet meer dan +30 °C.
Niet onder directe zonnestralen, bij wind, nevel of hoge luchtvochtigheid verwerken.
In deze context verwijzen we naar het document „Pleisteren bij hoge en lage temperaturen" von het Duitse instituut 'Deutschen Stuckgewerbebund'.

Droogtijd

Eventueel noodzakelijke pluggen pas na voldoende versteviging van het lijmbed - na ca. 1 dag - plaatsen. De lijm is door en door droog en belastbaar na 2–3 dagen.
Capatect-Dämmkleber 185 droogt fysisch, door hydratatie, met name door verdamping van het water waarmee het product aangemaakt wordt.
Zeker in de koelere periode van het jaar en bij een hogere luchtvochtigheid duurt het drogen vaak wat langer.

Reinigen gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water

Materiaalbereiding

Capatect-Dämmkleber 185 kan met alle gebruikelijke doorloopmengers verwerkt worden, maar kan ook manueel met een langzaam draaiende, krachtige menger met zuiver, koud water tot een klompvrije massa aangemaakt worden. Ca. 10 minuten laten staan en dan nog eens kort doorroeren. De consistentie kan na deze rijptijd eventueel met wat water aangepast worden.
Benodigde hoeveelheid water ca. 5,5–6,0 l per zak van 25 kg.
Afhankelijk van het weer bedraagt de verwerkingstijd ca. 2 uur (potlife). Reeds voorbereid materiaal in geen geval met water weer opwerken.

Voorbeeld machineuitrusting

Doorloopmenger Berö Calypso 15 met standaard-doseer- en mengas. 

Belangrijke gegevens:
Gelieve in ieder geval de richtlijnen van de producent van de machine te respecteren.

Elektro-aansluiting:
Telkens 400 V draaistroom/16 A (bouwstroomverdeler met FI-beschermschakelaar)

Wateraansluiting:
Slang 3/4˝ met GEKA, benodigde waterdruk bij een lopende machine minstens 2.5 bar.

Waterdoorstroming:
Ca. 200 l/h
De gewenste consistentie moet aan het reguleerventiel aan de waterkraan van de menger ingesteld worden.

Verlijmen van de isolatieplaat

De bereide lijmmassa met de Wulst-Punkt-methode (aan de rand omlopend ca. 5 cm brede strepen, in het midden van de plaat 3 hoopjes ter grootte van een handpalm) op de rugzijde van de plaat aanbrengen.
De hoeveelheid aangebrachte lijm moet in functie van de ondergrondtoleranties zo variëren, dat naargelang het type isolatieplaat een contactoppervlak van minstens ≥ 40 % bereikt wordt.
Oneffenheden tot ± 1 cm kunnen in het lijmbed gelijkgemaakt worden. De isolatieplaten in verband van boven naar onder stotend lijmen en goed aandrukken. Geen lijm in de voegen aanbrengen. Let op een loodrechte plaatsing.
Tegen de regen beschermen tijdens het drogen; de stelling eventueel met zeilen bedekken. Bij gebruik en tijdens de uitvoering DIN 18550 en DIN 18350, VOB, deel C respecteren. Bij container- en silo-goederen ook de bijgevoegde  richtlijnen respecteren.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU richtlijn

Enkel voor professioneel verbruik

Dit mineraal product reageert alkalisch
Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Stof of nevel niet inademen.
Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

In geval van accidentele indigestie consulteer het Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Enkel lege zakken (stofvrij) ter recyclage afgeven. Harde materiaalresten als gemengd bouw- en afbraakafval verwijderen. EAK 170904

Veiligheidsvoorschriften

Gevaarsymbool: Xi – Irriterend. Bevat: cement, zie ook veiligheidsfiche.

Giscode

ZP1

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Zie jij het verschil?