caparol_pim_import/caparol_be/products/image/242144/065790_Daemmkleber_185.png

Capatect Dämmkleber 185

Minerale droge mortel voor het lijmen van isolatieplaten in Capatect gevelisolatiesystemen

Toepassing

Lijmmortel. Uitsluitend voor het lijmen van isolatieplaten binnen de Capatect-isolatiesystemen.

Eigenschappen

 • zeer waterdampdoorlatend
 • hoge kleefkracht en aanvangssterkte
 • goed standvermogen

Verpakking

25 kg zak, silo vanaf 5 ton

Kleur

Grijs

Opslag

Koel, droog en vorstvrij.

Originele gesloten verpakkingen zijn ca. 12 maanden houdbaar.

Technische eigenschappen

Gespecificeerde vaste waarden vertegenwoordigen gemiddelde waarden die, wegens het gebruik van natuurlijke grondstoffen, van levering tot levering licht kunnen variëren.

Warmtegeleiding

λ10 dry,mat ≤ 0,82 W/(mK) voor P=50% conform DIN EN 1745
λ10 dry,mat ≤ 0,89 W/(mK) voor P=90% conform DIN EN 1745

Schudgewicht (droog)

ca. 1,7 g/cm³

Hechttreksterkte

≥ 0,08 N/mm2 conform DIN EN 998-1

Brandreactie

Klasse A2-s1, d0 conform DIN EN 13501-1 (onbrandbaar)

Capillaire wateropname

Categorie WC2 conform DIN EN 998-1
C ≤ 0,20 kg/(m2·min0,5) conform DIN EN 1015-18

Waterdampdoorlaatbaarheid (µ waarde)

μ ≤ 25 nach DIN EN 1015-19

Product-nr.

185

Attentie

De algemene bouwkundige goedkeuring / algemene bouwkundige typegoedkeuring van de onderliggende ETIC-systemen en de technische informatie van de producten moeten in acht worden genomen.

Voorbereiding van de ondergrond

Vensterbanken en aanbouwdelen afplakken.
Glas, keramiek, klinkers, natuursteen, geverfde, geglazuurde en geanodiseerde oppervlakken zorgvuldig afdekken.

De ondergrond moet vast, droog, vet- en stofvrij zijn en, indien nodig, voldoende draagkracht hebben voor het gebruik van pluggen.
Onzuiverheden en stoffen met een scheidende werking (bv. bekistingsolie) en uitstekende mortelbramen verwijderen. Beschadigde, afbladderende verf en structuurpleisters moeten zoveel mogelijk worden verwijderd. Holle stukken pleisterwerk moeten worden afgeklopt en gelijk met het oppervlak bijgepleisterd worden.
Sterk absorberende, zandende of krijtende oppervlakken moeten grondig worden gereinigd tot op de vaste stof en van een grondlaag worden voorzien.
De compatibiliteit van bestaande coatings met de lijmmortel moet door een deskundige worden gecontroleerd.

Verbruik

Ca. 4,5–6,0 kg/m2

Deze verbruikswaarden zijn richtwaarden. Afwijkingen afhankelijk van het object en de verwerking moeten in acht genomen worden.

Verwerkingsomstandigheden

Temperatuur bij verwerking:
Tijdens de verwerking en de droging mogen de temperaturen van omgeving en ondergrond niet minder dan +5 °C bedragen, niet meer dan +30 °C.
Niet onder directe zonnestralen, bij wind, nevel of hoge luchtvochtigheid verwerken.
In deze context verwijzen we naar het document „Pleisteren bij hoge en lage temperaturen" von het Duitse instituut 'Bundesverband Ausbau und Fassade'.

Bij ongunstige weersomstandigheden moeten passende maatregelen worden genomen om de behandelde geveloppervlakken te beschermen.

Droogtijd

Afhankelijk van de weersomstandigheden ten vroegste na 24 uur verpluggen of coaten.
Droogtijd: ongeveer 3-5 dagen, afhankelijk van temperatuur, laagdikte en relatieve vochtigheid.


Zeker in de koelere periode van het jaar en bij een hogere luchtvochtigheid duurt het drogen vaak wat langer.

Reinigen gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water

Materiaalbereiding

Hoeveelheid water: ca. 5,0 - 6,0 l per zak van 25 kg.
Het materiaal kan worden verwerkt met alle gangbare doorloopmengers, maar kan ook handmatig worden gemengd met een krachtige, langzaam draaiende mixer met schoon, koud water tot een klontvrije massa ontstaat. Laat ongeveer 10 minuten rijpen en roer nogmaals kort.
Pas de consistentie eventueel aan met een beetje water na deze rijpingstijd.
Afhankelijk van het weer is de verwerkingstijd ongeveer 2 uur. Reeds opgesteven materiaal niet opnieuw werkbaar maken met water.

Voorbeeld machineuitrusting

Doorloopmenger Berö Calypso 15 met standaard-doseer- en mengas. 

Belangrijke gegevens:
Gelieve in ieder geval de richtlijnen van de producent van de machine te respecteren.

Elektro-aansluiting:
Telkens 400 V draaistroom/16 A (bouwstroomverdeler met FI-beschermschakelaar)

Wateraansluiting:
Slang 3/4˝ met GEKA, benodigde waterdruk bij een lopende machine minstens 2.5 bar.

Waterdoorstroming:
Ca. 200 l/h
De gewenste consistentie moet aan het reguleerventiel aan de waterkraan van de menger ingesteld worden.

Verlijmen van de isolatieplaat

 • Handmatige of mechanische verwerking mogelijk
 • Voegen moeten lijmvrij blijven.
 • Voegen ≤ 5 mm opvullen met geschikt brandvertragend vulschuim
 • Dicht voegen en holtes > 5 mm met gelijkwaardige isolatiestrips
 • Plaats de isolatieplaten in een verspringend patroon en druk ze stevig tegen elkaar.
 • Zorg ervoor dat de platen uitgelijnd en loodrecht zijn.

Wulst-Punkt methode
Aanbrengen van een omlopende worst aan de rand van het paneel en lijmstippen in het midden.

 • Pleistersystemen - lijmcontactvlak ≥ 40 %.
 • Harde bekledingssystemen - lijmcontactvlak ≥ 60 %.

Verlijming over het gehele oppervlak
Op vlakke ondergronden kan de lijm met een getande spaan over het gehele oppervlak worden aangebracht. De isolatieplaten moeten onmiddellijk, uiterlijk na 10 minuten, met zijde waarop de lijmmortel is aangebracht worden verlijmd, al schuivend aandrukken.
Isolatieplaten van minerale wol moeten altijd over het gehele oppervlak worden verlijmd.

Machinaal verlijmen (deelvlakmethode)
Spuit de lijm machinaal op de ondergrond in de vorm van verticale worsten. De
De worsten moeten ongeveer 5 cm breed zijn en in het midden van de worst minstens 10 mm dik. Tussen de middelpunten mag de afstand niet meer dan 10 cm bedragen. De isolatieplaten moeten onmiddellijk in het verse kleefmortelbed schuivend ingedrukt worden. Om huidvorming te voorkomen mag slechts zoveel lijmoppervlak worden aangebracht als onmiddellijk met isolatieplaten kan worden bedekt.

 • EPS-platen - lijmcontactvlak ≥ 60 %.
 • Isolatieplaten van minerale wol - lijmcontactvlak ≥ 50 %.

Opmerking
De soorten verlijmingen zijn afhankelijk van de te gebruiken isolatiematerialen en het type ETIC-systemen, raadpleeg de informatie in de algemene bouwvergunning / algemene bouwvergunning
Let op de informatie van de algemene bouwvergunning / algemene bouwgoedkeuring en de gegevensbladen van het betreffende isolatiemateriaal.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU richtlijn

Enkel voor professioneel verbruik

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Stof of nevel niet inademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Draag beschermende handschoenen/ oogbescherming. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen. Achter slot bewaren.

Bevat: cement, portland, chemicaliën, flue dust, portland cement. Waterige cementuitwassingen werken alkalisch.

Extra advies: Draag een lange broek! Vermijd langdurig huidcontact met de pleister. Reinig de aangetaste huid onmiddellijk grondig met water. Hoe langer verse pleister op de huid blijft zitten, hoe groter het risico op ernstige huidbeschadiging. Het is essentieel om tijdens het aanbrengen de gezondheids- en veiligheidsinstructies van de fabrikant op te volgen.

In geval van accidentele indigestie consulteer het Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Enkel lege zakken (stofvrij) ter recyclage afgeven. Harde materiaalresten als gemengd bouw- en afbraakafval verwijderen. EAK 170904

Veiligheidsvoorschriften

Bevat: cement, zie ook veiligheidsfiche.

Giscode

ZP1

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Zie jij het verschil?