caparol_pim_import/caparol_be/products/image/224011/062902_DisboPOX_W_471_AS_10kg.png

DisboPOX W 471 AS 2K-EP-Leitschicht

Gepigmenteerde 2C-epoxyhars op waterbasis. Geleidende tussenlaag voor antistatische systemen.

Toepassing

Geleidende tussenlaag in de DisboXID, DisboTHAN en Disbo­POX Anti­statik-systemen.

Eigenschappen

  • zeer goed geleidend
  • ideale hechtingseigenschappen als geleidende tussenlaag

Materiaalbasis

Geleidende vloeibare 2C-epoxyhars op waterbasis

Verpakking

10 kg kunststof-combi-verpakking

Kleur

Zwart

Opslag

Koel, droog, vorstvrij
In de originele gesloten verpakking minstens 1 jaar houdbaar. Bij lagere temperaturen het product voor gebruik bij ca. 20 °C bewaren.

Soortelijke massa

ca. 1,1 g/cm3

Gereedmaken van het materiaal

Grondmassa oproeren, harder toevoegen, met langzaam lopende menger (max. 400 o/min) intensief mengen, tot een sliertenvrije gelijkmatige kleur ontstaat. Materiaal in een andere pot gieten en nog eens grondig mengen. (niet verwerken vanuit de originele verpakking).

Mengverhouding

Comp. A (Massa) : comp. B (harder) = 9 : 1 gewichtsdelen

Verwerkingsmethode

Met een kortharige rol gelijkmatig aanbrengen.

Opbouw van het verfsysteem

Zie  respectievelijke eindlaag (DisboTHAN 429 AS 2K-PU-Beschichtung, DisboPOX W 454 AS 2K-EP-Verlaufsbeschichtung, wässrig, DisboXID 467 2K-EP-Hartkornschicht, DisboXID 472 AS 2K-EP-Beschichtung, DisboPOX W 477 AS 2K-EP-Versiegelung, DisboXID 972 ESD 2K-EP-Beschichtung).

Verbruik

ca. 100 g/m2

Verwerkingstijd

Bei 20 °C und 60% relativer Feuchtigkeit ca. 90 Minuten. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern die Topfzeit.

Verwerkingsomstandigheden

Mind. 10 °C, max. 30 °C
Die relative Luftfeuchtigkeit darf 80 % nicht überschreiten. Die Untergrundtemperatur muss immer mindestens 3 °C über der Tau­punkttemperatur liegen. Während der ­Trock­nungsphase für ausreichende Be- und Entlüf­tung sorgen, da durch das Verdunsten des enthaltenen Wassers die Luftfeuchtigkeit ansteigen kann. Zugluft vermeiden.

Wachttijd

Die Wartezeit zwischen der DisboPOX W 471 AS und der Deckbeschichtung beträgt bei 20 °C mindestens 16 Stunden und maximal 2 Tage.

Reinigen gereedschap

Sofort nach Gebrauch und bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Wasser oder warmen Seifenwasser.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Dit product is enkel bestemd voor industrieel gebruik.

Component A:
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Bevat: Epoxydhars-Aminadduct. Kan allergische reactie veroorzaken. 

Component B:
Ontvlambare vloeistof en damp.
Veroorzaakt huidirritatie.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
Voorkom lozing in het milieu.
De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

Bevat: bisfenol-A-epichloorhydrineharsen met gemiddeld moleculair gewicht < 700, bisphenol-F-epoxyhars MG <700. Kan een allergische reactie teweegbrengen.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Enkel lege verpakkingen ter recyclage aanbieden. Vloeibare en uitgeharde materiaalresten als verfafval, dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat storten. Niet uitgeharde productresten zijn speciaal afval.

EU-grenswaarde VOS

Dit product (cat. A/j): 500 g/l (2010). Dit product bevat < 70 g/l VOC.

Giscode

RE 1

Technisch advies

Zie veiligheidsfiches.
Bij de verwerking van het materiaal moeten de verwerkingsvoorschriften gerespecteerd worden.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be