caparol_pim_import/caparol_be/products/image/216870/061858_DisboTHAN_446_12_kg.png

DisboTHAN 446 1K-PU-Versiegelung

Glasheldere, elastische en vochtuithardende polyurethaancoating voor buiten. Oplosmiddelhoudend.
Een component (1K).

Toepassing

Slijtvaste toplaag (glad of antislip) over gepigmenteerde met chips ingestrooide beschermingssystemen zoals: DisboTHAN 449, Disbon 400 en Disbon 404 ELF.

Eigenschappen

  • scheuroverbruggend
  • hecht uitstekend
  • met water te belasten
  • weervast en UV-bestendig

Materiaalbasis

1K-polyurethaan, vochtuithardend en oplosmiddelhoudend.

Verpakking

1, 6 en 12 kg.

Kleur

Transparant.

Kleine kleurveranderingen en verpoederen zijn mogelijk door inwerking van UV-licht en weersinvloeden. Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurverandering leiden. Dit beïnvloedt de functie van de coating niet.

Glansgraad

Glans

Opslag

Koel, droog en vorstvrij bewaren.
Een niet geopende verpakking is ca. 6 maanden houdbaar bij 20 °C. Bij opslag onder lagere temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

Soortelijke massa

ca. 1,05 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 68 µm/100 g/m2

Shore-hardheid (A/D)

90/30 conform DIN 53505

Elasticiteit bij breuk

ca. 240 % conform EN ISO 527

Geschikte ondergronden

Gekleurde coatings zoals DisboTHAN 449 en Disbon 400 en Disbon 404 ELF.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen. Er mag geen optrekkend vocht aanwezig zijn.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond voorbehandelen volgens voorschrift van het betreffende vloercoatsysteem. Dispersieverflagen kunnen pas na 2 dagen geschilderd worden. Bij lage temperaturen een langere wachttijd aanhouden.

Gereedmaken van het materiaal

Het materiaal is klaar voor gebruik. Voor verwerking goed roeren. Bij toepassing van een antislipafwerking mag het materiaal worden verdund met maximaal 6% DisboADD 499. Het gebruik van een ander verdunningsmiddel kan onherstelbaar kleven tot gevolg hebben. Ingedikt materiaal wordt door toevoegen van een verdunningsmiddel onbruikbaar.

Verwerkingsmethode

Als gladde afwerking het materiaal aanbrengen dun met een kortharige, oplosmiddelbestendige roller.
Als antislip afwerking het materiaal mengen met DisboADD 947 Glasperlen rough en DisboADD 499 en gelijkmatig met een PU-bord op korreldikte aanbrengen. Bij werkonderbreking het materiaal regelmatig oproeren. Aansluitend de laag met een moltopreenroller (gaten Ø 5 mm) in een kruislaag narollen. Eleastische coatings niet met spijkerschoenen belopen.

Opbouw van het verfsysteem

Materiaal onverdund (voor een gladoppervlak) of met DisboADD 947 Glasperlen Rough en DisboADD 499 gemengd (antislip oppervlak) dun opbrengen.

Verbruik

Afwerklaag op Disbon 400, Disbon 404 ELF, DisboTHAN 449 
Glad oppervlakca. 150 g/m2
Antislip oppervlak
DisboTHAN 446 
DisboADD 947 Glasperlen Rough (ca. 10%)
DisboADD 499 (ca. 6%)
ca. 150 g/m2
ca. 15 g/m2
ca. 9 ml/m2
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op een object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.
Niet tijdens regen, vorst of op sterk opgewarmde oppervlakken verwerken. De relatieve luchtvochtigheid moet tussen de 35% en 80%liggen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

De wachttijd tussen de arbeidsgangen moet bij 20 °C minstens 12 uur bedragen. Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de wachttijd.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid na 12 uur te belopen, mechanisch te belasten na 3 dagen en volledig uitgehard na ca. 7 dagen.
Lagere temperaturen verlengen de droogtijd. Tijdens het uitharden (ca. 12 uur bij 20 °C) het materiaal tegen vocht beschermen om afwijkingen aan het oppervlak en een verminderde hechting te voorkomen.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik en bij werkonderbreking reinigen met DisboADD 499.
Let op! Bij contact met koper of  koperhoudend water kan de verflaag verkleuren.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn
Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Ontvlambare vloeistof en damp.  
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken. 
Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. 
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen.

Bevat aliphatisch polyisocyanaten, 1,6-hexandiyl-bis(2-(2-(1-ethylpentyl)-3-oxazolidinyl)ethyl)carbamaat, 3-isocyanatmethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanaat. Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie raadpleeg het Antigifcentrum  070/245 245.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/i) is max. 500 g/l (2010). Dit product bevat < 309 g/l VOS.

Giscode

PU 50

Technisch advies

De algemene verwerkings-, schoonmaak- en onderhoudsvoorschriften van Caparol in acht nemen.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be