caparol_pim_import/caparol_be/products/image/216871/061859_DisboTHAN_449_12_kg.png

DisboTHAN 449 1K-PU-Balkonbeschichtung

Gepigmenteerde, hoog-elastische en oplosmiddelhoudende vloercoating op basis van een vochtuithardende polyurethaan.
Een component (1K).

Toepassing

Als coating op vloeren van balkons, terrassen en galerijen. Geschikt op gietasfalt, beton en cement.
Ook als renovatielaag toe te passen op harde en elastische afwerklagen.
Als toplaag op DisboROOF 412 waarop tijdelijk water blijft staan.

Eigenschappen

  • waterdicht, ook bij langdurige belasting
  • bestand tegen weersinvloeden en UV-stralen
  • bestand tegen chemicaliën
  • scheuroverbruggend

Materiaalbasis

1K-polyurethaan, oplosmiddelhoudend en vochtuithardend.

Verpakking

6 kg en 12 kg metalen emmer

Kleur

Kieselgrau (ca. RAL 7032) en Lichtgrau (ca. RAL 7035).
Speciale kleuren kunnen tegen meerprijs geleverd worden.
Informeer bij het bestellen van speciale kleuren ook naar de leveringstijden.

Glansgraad

  • Glanzend

Opslag

Koel , droog en vorstvrij bewaren.
Een niet geopende verpakking is ca. 6 maanden houdbaar bij 20 °C.
Bij opslag onder lagere temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

Soortelijke massa

ca. 1,1 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 68 µm/100 g/m2

Shore-hardheid (A/D)

95/35 conform DIN 53505

Elasticiteit bij breuk

230% conform EN ISO 527

Geschikte ondergronden

Beton, cement, gietasfalt en andere draagkrachtige oppervlakken.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen.
Op cementhoudende reparaties met kunststoftoeslagstoffen de hechting middels een proefvlak testen.
De ondergrond moet een gemiddelde treksterkte hebben van tenminste 1,5 N/mm2, waarbij de laagste waarde niet lager mag zijn dan 1,0 N/mm2.
Het vochtgehalte in een cementgebonden ondergrond mag niet meer bedragen dan 4 gew.%. Optrekkend vocht moet worden voorkomen. Gietasfalt moet voldoen aan de hardheidsklasse IC 40 en mag onder de heersende temperaturen en mechanische belasting niet vervormen.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond naar de gestelde eisen volgens een geschikte methode reinigen bijvoorbeeld door kogelstralen of frezen. Slechthechtende 1K- en 2K-verflagen geheel verwijderen. Goedhechtende elastische afwerkingen reinigen. Goed hechtende, harde 2K-verflagen reinigen, opruwen en met Disbon 481 2K-EP-Universalprimer voorstrijken.
Let op: Op ondergronden met een verflaag op basis van polyester MOET de hechting vooraf door middel van een proefvlak getest worden.
Bij gietasfalt moet toegevoegd materiaal na voorbehandeling voor minimaal 75% zichtbaar zijn. Reparaties in de ondergrond uitvoeren met DisboCRET PCC- of DisboXID EP-Mortel.

Materiaalbereiding

Het materiaal is klaar voor gebruik. Voor verwerking goed roeren.
Alleen voor de voorstrijklaag mag het materiaal verdund worden met maximaal
5-10% DisboADD 499 . Het gebruik van een ander verdunningsmiddel kan onherstelbaar kleven tot gevolg hebben. Ingedikt materiaal wordt door het toevoegen van een verdunningsmiddel onbruikbaar.

Verwerkingsmethode

Afhankelijk van de toepassing materiaal aanbrengen met spaan, mohairroller of oplosmiddelbestendige, kortharige roller.

Opbouw van het verfsysteem

Voorstrijklaag
Normaal zuigende, minerale ondergrond:
Op een normaal zuigende, minerale ondergrond een voorstrijklaag aanbrengen met DisboTHAN 449 waaraan 5-10% DisboADD 499 is toegevoegd. Het materiaal naar verhouding dun opbrengen en met een mohairroller verdelen.

Ruwe, poreuze, minerale ondergrond
Op een ruwe, poreuze minerale, ondergrond een voorstrijklaag aanbrengen met DisboXID 420. Wacht minimaal 12 uur en maximaal 24 uur met het opbrengen van de volgende laag.

Voor  antislip vlakken met verplaatsingsruimte (aangeraden voor galerijen) de voorstrijklaag, resp. krablaag afzanden met DisboADD 943 Quarzsandmischung (0,4 - 0,8 mm) of DisboADD 944 Quarzsandmischung (0,7 - 1,2 mm). Na het uitharden goed afkeren en afzuigen.


Gietasfalt
Gietasfalt voorstrijken met Disbon 481 2K-EP-Universalprimer. Wacht minimaal 12 uur en maximaal 3 dagen met het opbrengen van de volgende laag.

Oude afwerkingen
Oude afwerkingen goed schuren, zonodig mat stralen en voorstrijken met Disbon 481 2K-EP-Universalprimer.

 
Tussen- en afwerklaag
DisboTHAN 449 onverdund met een kortharige roller vol opbrengen. Op oude intacte lagen is één renovatielaag meestal voldoende.
 
Alternatieve afwerking
In de nog natte laag kan DisboADD 948 Farbchips gestrooid worden. Glad of antislip afwerken met DisboTHAN 446.

Verzegeling
DisboTHAN 446 (glanzend) met kortharige, oplosmiddelbestendige rol dun aanbrengen. 
 
Als anti-slip, glanzende verzegeling DisboTHAN 446 met DisboADD 947 Glasperlen, rough en DisboADD 499 gelijkmatig gemengd met PE-Glätter over de korrel aanbrengen (bij langere standtijden het materiaal tussendoor oproeren). Aansluiteng met groffe moltopreenrol(Poriendiameter: 5 mm) in kruisslag afrollen. 
 
Als anti-slip, zijdematte verzegeling DisboPUR 309 met DisboADD 947 Glasperlen, fine gemengd met kortharige, oplosmiddelbestendige rol dun aanbrengen.

Verbruik

Voorstrijklaag
Normaal zuigende, minerale ondergrond
DisboTHAN 449 
DisboADD 499 
ca. 150–200 g/m2
ca. 10–20 ml/m2
Ruwe, poreuze, minerale ondergrond
DisboXID 420ca. 300 g/m2
Gietasfalt en oude afwerkingen
Disbon 481 2K-EP-Universalprimerca. 150 g/m2
Tussen- en afwerklaag
DisboTHAN 449 ca. 400-500 g/mp. laag
Afwerklaag op DisboROOF 412 
DisboTHAN 449ca. 400-500 g/m2
Afwerklagen
Chipsinstrooiing zonder verzegeling 
DisboADD 8255 Farbchips 1 - 2 mm (Fast Chips)
ca. 20 g/m2
Chipsinstrooiing met antislip verzegeling (glanzend, R10) 
DisboADD 948 Farbchips 2 - 4 mm 
DisboTHAN 446 1K-PU-Versiegelung 
DisboADD 947 Glasperlen, rough (ca. 10 %) 
DisboADD 499 Verdünner (ca. 6%)
ca. 30 g/m
ca. 150 g/m
ca. 15 g/m
ca. 9 ml/m2
Chipsinstrooiing met antislip verzegeling (zijdemat, R10) 
DisboADD 948 Farbchips 2 - 4 mm 
DisboPUR 309 
DisboADD 947 Glasperlen, fine (ca. 4 %)
ca. 30 g/m
ca. 120 g/m
ca. 5 g/m2
Chipsinstrooiing met gladde verzegeling (glanzend) 
DisboADD 948 Farbchips 2 - 4 mm 
DisboTHAN 446 1K-PU-Versiegelung
ca. 30 g/m
ca. 150 g/m2
Chipsinstrooiing met gladde verzegeling (zijdemat R9) 
DisboADD 948 Farbchips 2 - 4 mm 
DisboPUR 309 2K-PU-Versiegelung
ca. 30 g/m
ca. 120 /m2
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.
De relatieve luchtvochtigheid moet tussen de 35% en 80% bedragen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

De wachttijd tussen de arbeidsgangen moet bij 20 °C minstens 6 uur bedragen.
Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de wachttijd.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid te belasten na 6 uur, mechanisch te belasten na 3 dagen en volledig uitgehard na 7 dagen.
Tijdens het uitharden (ca. 6 uur bij 20 °C) het materiaal tegen vocht beschermen om afwijkingen aan het oppervlak en een verminderde hechting te voorkomen.
Lagere temperaturen verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na het gebruik en bij langere werkonderbrekingen reinigen met DisboADD 499.

Reinigen en onderhoud

Kleine kleurveranderingen en een poederend oppervlak kunnen ontstaan door inwerking van UV-licht, weersinvloeden, organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.). Dit beïnvloedt de functie van de coating niet.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Uitsluitend voor professioneel gebruik


 
Ontvlambare vloeistof en damp.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Verwijderd houden van open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Voorkom lozing in het milieu.
Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen.

Bevat: 1,6-hexaandiyl-bis(2-(2-(1-ethylpentyl)-3-oxazoolidinyl)ethyl)carbamaat 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanaat.
Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken., Uitsluitend bestemd voor gebruik door professionele gebruikers.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/i) is max. 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 310 g/l VOS.

Giscode

PU 50

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be