caparol_pim_import/caparol_be/products/image/225562/063183_DISBON_DisboADD_903_0_5_L.png

DIsboxid 903 EP-Rapid

Drogingsversneller voor speciale voorstrijkmiddelen en coatings op basis van epoxyhars.

Toepassing

Als toevoeging om het uitharden van de coating te bespoedigen om zo sneller verder te kunnen werken. Toe te passen in de DisboXID 460, DisboXID 461, DisboXID 462 und DisboXID 463.

Eigenschappen

Versnelt de uitharding en zorgt er zodoende voor dat de wachttijd voor de volgende laag wordt verkort of dat de coating sneller mechanisch te belasten is.

Materiaalbasis

Op basis van een tertiaire polyamide.

Verpakking

6 x 0,5 l kanister in kartonnen doos.

Kleur

Transparant

Door het toevoegen van de DisboXOD 903 bestaat de mogelijkheid dat onder bepaalde omstandigheden de coating vergeelt. Dit beïnvloed de functionaliteit van de coating niet.

Opslag

Koel en droog bewaren.
In originele, gesloten verpakking bij 20 °C 12 maanden houdbaar.

Technische eigenschappen

  • Vastestofgehalte: 100 %

Soortelijke massa

ca.   1,0 g/cm³
Voor de soort ondergrond en de voorbehandeling het technisch informatieblad van de betreffende coating raadplegen.

Materiaalbereiding

De versneller in de juiste dosering aan de verharder toevoegen en deze met een langzaamdraaiend roerwerk (400 omw./min.) grondig mengen. Daarna de verharder aan de massa toevoegen en deze grondig mengen tot een homogene massa en egale kleur ontstaat. Overgieten in een andere emmer en nogmaals grondig doorroeren.

Mengverhouding

DisboXID 460: 
Max. 3 verpakkingen á 0,5 liter DisboXID 903 op een 25 kg verpakking

DisboXID 461: 
Max. 2 verpakkingen á 0,5 liter DisboXID 903 op een 30 kg verpakking

DisboXID 462: 
Max. 2 verpakingen á 0,5 liter DisboXID 903 op een 25 kg verpakking
Max. 1 verpakking á 0,5 liter DisboXID 903 op een 10 kg verpakking

DisboXID 463:
Max. 3 verpakkingen á 0,5 liter DisboXID 903 op een 30 kg verpakking

Opbouw van het verfsysteem

Raadpleeg het technisch informatieblad van het betreffende product.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 10 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80% bedragen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

Raadpleeg het technisch informatieblad van het betreffende product.

Droogtijd

Raadpleeg het technisch informatieblad van het betreffende product.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik en bij een langere pauze reinigen met DisboADD 419 Verdünner.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Conform EU-richtlijn


Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken
Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
Beschermende handschoenen/ oogbescherming dragen.
NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Onmiddellijk een arts of bel het Antigifcentrum 070/ 245 245 raadplegen

Bevat: 2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol und Bis[(dimethylamino)methyl]phenol.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

Giscode

RE 30

Technisch advies

Bij verwerking van het materiaal de Disbon verwerkingsvoorschriften in acht nemen.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be