caparol_pim_import/caparol_be/products/image/236618/064719_Disbon_DisboPOX_475_OS.png

DisboPOX 475 OS 2K-EP-Deckversiegelung

Gepigmenteerde epoxyharsverzegeling voor het
Disbon Parkeergarage-Systeem OS 8.

Toepassing

Eindverzegeling in het Disbon Parkgarage-Systeem OS 8.

Eigenschappen

  • haast reukloos
  • er mag langdurig water op blijven staan
  • goed bestand tegen chemicaliën
  • gebruik van versneller DisboADD 903 mogelijk
  • bestand tegen vorst/strooizout
  • voldoet aan de eisen van DIN EN 1504-2 en DIN 18026: beschermsystemen voor betonoppervlakken

Materiaalbasis

2K-epoxyhars, total solid naar Deutsche Bauchemie

Verpakking

30 kg

Kleur

RAL 7016 (Anthrazitgrau), RAL 7023 (Betongrau), RAL 7030 (Steingrau), RAL 7032 (Kieselgrau), RAL 7035 (Lichtgrau), RAL 7037 (Staubgrau), 
RAL 7038 (Achatgrau), RAL 7040 (Fenstergrau), RAL 7042 (Verkehrsgrau A), RAL 7043 (Verkehrsgrau B)


Speciale kleuren op aanvraag.

Glansgraad

Glanzend

Opslag

Koel, droog, vorstvrij. In origineel gesloten verpakking minimum 1 jaar opslagstabiel.
Bij lagere temperaturen het materiaal voor de verwerking bij ca. 20 °C opslaan

Soortelijke massa

ca. 1,55 g/cm3

Drogelaagdikte

66 µm/100 g/m2

Slijtage conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

42 mg/30 cm2

Shore-hardheid (A/D)

ca. D 77

Viscositeit

ca. 1.400 mPas

Buig-treksterkte

ca. 50 N/mm2
Zie systeem-blad Disbon Parkeergarage-Systeem OS 8.

Opgelet: Het is niet mogelijk om tegelijk met DisboPOX 475 producten de producten DisboXID 464 of. DisboXID 421 op dezelfde werf te gebruiken. Als gevolg kunnen er storingen in het oppervlak optreden. Oude coatings (ouder dan 28 dagen) vallen daar niet onder

Mengverhouding

comp. A : comp. B = 82 : 18 gew.-delen

Verwerkingstijd

Verwerkingstijd
Bij 10 °CBij 20 °CBij 30 °C
ca. 50 minutenca. 30 minutenca. 15 minuten
Na toevoeging van de versneller wordt de potlife korter.

Verwerkingsomstandigheden

Min. 10 °C, max. 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger liggen dan 80 %. De temperatuur van de ondergonrd moet steeds minstens 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

Wachttijd tot betreed-/overschilderbaar
Bij 10 °CBij 20 °CBij 30 °C
ca. 45 uurca. 14 uurca. 10 uur

Wachttijd tot betreed-/overschilderbaar bij het gebruik van 1 resp. 2 verpakkingen DisboADD 903 á 0,5 liter per 30 kg verpakking
Bij 10 °CBij 20 °CBij 30 °C
ca. 22/14 uurca. 6/4 uurafgeraden

Droogtijd

Wachttijd tot volledige mechanische en chemischen belastbaarheid
Bij 10 °CBij 20 °CBij 30 °C
ca. 10 dagenca. 7 dagenca. 5 dagen
De toevoeging van DisboADD 903 versnelt de uitharding.

Certificaat

Op aanvraag.

Reinigen en onderhoud

Bij het verwerken van het materiaal de verwerkingsrichtlijnen en de reinigings- en onderhoudsrichtlijnen voor vloeren in acht nemen.

Kleine kleurveranderingen en een lichte verkrijting zijn mogelijk door UV-stralen en weersinvloeden. Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurveranderingen leiden. Slepen met goederen kan krassen veroorzaken. Dit beïnvloed de functie van de coating niet.
Op samenhangende vlakken enkel kleuren met hetzelfde chargenummer gebruiken.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Enkel voor professsioneel gebruik.

component A:
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Bevat: bis(4,4’-glycidyloxyphenyl)-propaan, bisphenol-F-epoxyhars MG <700, oxiraan, monoderivaten, Cashew (Ana-cardium occidentale) Nutshell Extract, gedecarboxyleerd, gedistilleerd.

Component B:
Schadelijk bij inslikken of inademen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Damp/aerosol niet inademen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Na het werken met dit product de huid grondig wassen. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk het Antigifcentrum (070/245 245) of een arts raadplegen. 

Bevat: benzylalcohol, 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine, m-phenylenbis(methylamine).

Afval

Materiaal en verpakking volgens de lokale wetgeving.

EU-grenswaarde VOS

van dit product (cat. A/j): 500 g/l (2010). Dit product bevat max. <140 g/l VOC.

Giscode

RE30
RE1 (verouderd)

Technisch advies

Zie veiligheidsfiches

CE-markering

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

19

DIS-475-015669
EN 13813:2002
Kunstharschape/kunstharscoating voor binnen
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
BrandgedragEfl
Vrijkomen van corrosieve substantiesSR
Slijtageweerstand≤ AR1
Spanning in de hechtingslaag≥ B1,5
Slagvastheid≥ IR4

EN 13813


ce-logo
1119
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

19
DIS-475-015669
EN 1504-2:2004Oppervlakbeschermproduct- Coating
EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f und ZA.1g
Disbon PHS-System OS 8
Lineaire krimp≤ 0,3 %
Drukvastheidklasse I
Slijtvastheidmassaverlies < 3000 mg
CO2-doorlaatbaarheidSD > 50 m
Waterdamp-doorlaatbaarheidk lasse III
Capillaire wateropname en waterdoorlaatbaarheidw < 0,1 kg/m2 x h0,5
Bestendigheid tegen temperatuurschommelingen≥ 2,0 (1,5) N/mm2
Weerstand tegen sterke chemische agressiehardheidsverlies < 50%
ScheuroverbruggendNVT
Slagvastklasse I
Afscheurpoging om de hechting te testen≥ 2,0 (1,5) N/mm2
Brandgedragklasse Efl
Gripklasse III

EN 1504-2


Producten, die voldoen aan bovengenoemde norm, moeten met het CE-kenteken voorzien worden. Het kenteken wordt op de verpakking gezet .

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be